Úřední deska

 
Opatření děkana č. 11/2007 Čj. 4404/2007
 
 

Stanovení termínu k provedení fyzické inventury, dokladové inventury, inventury skladů, pokladen a cenin pro rok 2007

 

Pro rok 2007 stanovuji termín k provedení fyzické inventury na všech katedrách a pracovištích fakulty, a to: od 1. do 30. listopadu 2007.

 

Dokladová inventura, inventura skladů, pokladen a cenin proběhnou ke dni roční účetní závěrky, tj. k 31. 12. 2007.

             

Inventarizaci majetku a závazků Pedagogické fakulty řídí Ústřední inventarizační komise, kterou jmenuji v tomto složení:

 
předseda:
      Ing. Karolína Marková

členové:

     Doc. PhDr. Jiří Hrabinec, CSc.

     PaedDr. Antonín Hlaváček

     Olga Kononěnková

     Bc.Ivana Kočová

 
Přílohy:
1. Seznam dílčích inventarizačních komisí
2. Plán inventarizací pro rok 2007
 
 
Příkaz nabývá účinnosti dnem podpisu.  
  
V Praze dne 17. 10. 2007
 
 
                                                                                     prof. RNDr. Pavel Beneš, CSc.
                                                                                                   děkan fakulty
 
   

Příloha 1:                                      Dílčí inventarizační komise

 
Útvar
Katedra, pracoviště
Předseda DIK
Člen DIK
Člen DIK
11
KPPg
Doc.Wildová
Dr.Linková
R.Franková
12
KŠSP
Dr.Syřiště
Mgr.Hanušová
J.Vítková, L.Houbová
13
KSPPG
Doc.Šotolová
Mgr. Šumníková
I.Hubalová
14
KČJL
Prof..Mocná
Dr.Janovec
M.Čechová
15
KRL
Dr.Liptáková
J.Hovorková
Doc.Nazarenko
17
KMDM
Dr.Jančařík
Doc.Novotná
Mgr.Pilous
18
KITTV
Dr.Reitmayer
F.Svoboda
Bc.Tobolářová
21
KCHDCH
Ing.Hally
Mgr.Benešová
J.Stříbrská
22
KBEV
Mgr.Marván
V.Korbelová
J.Vlasáková
24
KVV
D.Bakaiová
Dr.Bláha
Mgr.Šmíd
25
KHV
Doc.Kodejška
Doc.Perglerová
L.Loudilová
26
KTV
Dr.Hájek
Dr.Hájková
V.Flemrová
33
KVCJ
Dr.Bergerová
Mgr.Chárová
Mgr.Pitner
34
KFJL
D.Nemravová
Dr. Kalfiřtová
Dr. Machleidtová
35/1
KAJL
O.Zděnovec
Mgr.Ženíšek
B.Borovianová
36
KG
Dr.Bučková
Mgr.Haupenthal
M.Mikešová
38
KDDD
Prof.Charvátová
Dr.Kepartová
A.Huliciusová
39
KOVF
Dr.Stracený
J.Loudová
Mgr.Dvořáková
42
KPŠPS
Dr.Klusák
K.Šrahůlková
M.Bůchová
43
CŠM
Mgr.Hovančíková
M.Hlavičková
Ing.Černíková
44
ÚPRPŠ
Dr.Jiroušková
M.Doubková
B.Holečková
45
ÚVRV
Mgr.Starý
P.Vnuková
V.Nedvědová
46
SVP
Mgr.Zelenka
Ing.Bartůšek
Ing.Lepič
64/1
SIT
Ing.Juliš
Ing.Sokol
Ing.Holý
71/1
Ústřední knihovna
B.Beránková
K.Panská
Dr.Feil
72/1
Vydavatelství
M.Myšková
J.Sendulská
M.Koczková
90/1
Sekretariát děk. a taj.fakulty
O.Kononěnková
L.Šimková
V.Homola
90/2
Oddělení pro rozvoj
Mgr.Polášková
Bc.Tobolářová
S.Krůfová
90/4
Útvar obrany a ochrany
Viz komise 97
 
 
90/5
Středisko výuky pro udržitelný rozvoj + Vzdělávací středisko v BR
Dr.Pumpr
R.Skálová
 
90/8
Akademický senát
Viz komise 97
 
 
93
Studijní oddělení
H.Houšková
J.Strouhalová
T.Šturmová
94
96
Vědecké oddělení
Zahraniční odd.
Mgr.Rambousková
Dr.Brunclíková
S.Vlčková
95
HS Praha
J.Veverka
M.Hašková
I.Cejnar
97
Ekonomicko-zam.odd.
J.Knobová
Ing.Průšová
J.Cibulková
98/1
HS Brandýs
V.Bartoňová
V.Beránek
M.Troníček
 
Komise pro invent. sklad. zásob /HS/
J.Veverka
I.Cejnar
K.Koudelka
 
Komise pro inv. sklad. zásob /Prodejna lit./
Ing.Suchá
Ing.Rejholcová
V.Hobíková
 
Komise pro invent. sklad. zásob /sklad lihu/
Ing.Hally
Mgr.Benešová
J.Stříbrská
 
Komise pro provádění dokladové invent.
J.Hořáková
E.Pípalová
Ing.Marková
 
Komise pro provádění invent. pokladny
Ing.Wiesnerová
V.Želízková
M.Myšková
 


Příloha 2:

 
Plán inventarizací majetku a závazků pro rok 2007
 

Inventarizace majetku a závazků za rok 2007 proběhne v těchto krocích:

 1. Návrh předsedů a členů DIK (dílčích inventarizačních komisí) kateder a pracovišť
  Termín: do 2. 10. 2007
  Odpovídají: vedoucí kateder a pracovišť
 2. Proškolení předsedů a členů DIK a odevzdání prohlášení odpovědných pracovníků za hospodářské prostředky
  Termín: 30. 10. 2007
  Odpovídá: předseda ÚIK ing.Marková
 3. Předání podkladů pro inventury DIK
  Termín: do 31. 10. 2007
  Odpovídá: referentka majetku I.Kočová
 4. Fyzická inventura majetků na jednotlivých katedrách a pracovištích
  Termín: 1. – 30. 11. 2007
  Odpovídají: předsedové DIK
 5. Ukončení fyzických inventur na katedrách a pracovištích předáním inventarizačních zápisů referentce majetku, včetně návrhů na vyřazení
  Termín: 30. 11. 2007
  Odpovídají: předsedové DIK
 6. Fyzická inventura skladových zásob ukončená předáním inventarizačních zápisů vedoucí ekonomického oddělení
  Termín: do 31. 12. 2007
  Odpovídají: předsedové DIK, ved. HS Pha, Vyd, KCHDCH
 7. Inventura hotovosti v pokladnách a inventura cenin
  Termín: do 31. 12. 2007
  Odpovídá: pokladní (fakulty a prodejny)
 8. Zaúčtování inventarizačních rozdílů
  Termín: do 31. 12. 2007
  Odpovídá: vedoucí EZO
 9. Zhodnocení průběhu a výsledků inventarizace za rok 2007 Ústřední inventarizační komisí za účasti tajemnice fakulty a zástupce ekonomického oddělení
  Termín: do 16. 1. 2008
  Odpovídá: předseda ÚIK a vedoucí EZO
 10. Dokladová inventarizace zůstatků účtů
  Termín: do 29. 2. 2008
  Odpovídá: předseda DIK
 11. Projednání výsledků dokladové inventarizace za rok 2007 s tajemnicí fakulty a ÚIK
  Termín: do 17. 3. 2008
  Odpovídá: vedoucí EZO
Poslední změna: 12. únor 2018 11:42 
Sdílet na: