Úřední deska

 
Opatření děkana č. 13/2007 Čj. 4820/2007
 
 

Stipendia za vynikající studijní výsledky za akademický rok 2006/2007


Na základě Pravidel pro přiznávání stipendií, která Akademický senát schválil dne 2. října 2007, vyhlašuji zpracovávání údajů pro přiznání stipendia za vynikající studijní výsledky za akademický rok 2006/2007.
Zpracováním údajů pověřuji členy Stipendijní komise Akademického senátu Pedagogické fakulty UK.
Údaje budou zpracovány v době od 31. října 2007 do 26. listopadu 2007. Konečný seznam studentů, jimž bude přiznáno stipendium za vynikající studijní výsledky, bude dne     27. listopadu 2007 předán do ekonomicko-zaměstnaneckého oddělení a zveřejněn na nástěnce studijního oddělení i na webových stránkách fakulty.
Stipendium za vynikající studijní výsledky bude vyplaceno na bankovní účty jednotlivých studentů.
Toto opatření nabývá platnosti dnem podpisu. Zveřejňuje se na úřední desce fakulty a jejích webových stránkách.
 
  
Příloha
Pravidla pro přiznávání stipendií
   
V Praze dne  30. října 2007
   

                                                                                              prof. RNDr. Pavel Beneš, CSc.

 
                                                                                                           děkan fakulty

PRAVIDLA PRO PŘIZNÁVÁNÍ STIPENDIÍ

Akademický senát Pedagogické fakulty se podle § 27 odst. 1 písm. b) a § 33 odst. 1 písm. e) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), v platném znění, a podle čl. 6 Statutu Pedagogické fakulty usnesl na těchto Pravidlech pro přiznávání stipendií na Pedagogické fakultě, jako jejím vnitřním předpisu:

 
 
Čl. 1
Úvodní ustanovení
 

Tato Pravidla pro přiznávání stipendií na Pedagogické fakultě (dále jen „předpis“) stanoví podle čl. 4 odst. 5 a souvisejících ustanovení Stipendijního řádu Univerzity Karlovy v Praze (dále jen „univerzita“) pravidla a další náležitosti pro přiznávání stipendií na Pedagogické fakultě (dále jen „fakulta“).

 
Čl. 2
Podmínky pro přiznání stipendia za vynikající studijní výsledky
 
 

1.  Podmínky pro přiznání stipendia za vynikající studijní výsledky jsou následující:

 

a)  Student získal minimální počet kreditů nutný pro zápis do dalšího úseku studia stanovený dle čl. 4 Pravidel pro organizaci studia na fakultě a je zapsán do dalšího roku studia v termínech stanovených relevantními vnitřními předpisy fakulty a univerzity.

 

b)  Student dosáhl v příslušném akademickém roce studia z klasifikovaných studijních povinností uvedených v čl. 2 odst. 2 písm. a) tohoto předpisu prospěchového průměru nejvýše 1,50 včetně.

 

c)  Student získal za příslušný akademický rok alespoň 20 stipendijních bodů ve smyslu čl. 2 odst. 2 tohoto předpisu.

 

2.  Ukazatelem studijních výsledků ve smyslu čl. 4 odst. 2 Stipendijního řádu univerzity se pro účely přiznávání stipendia rozumí počet získaných stipendijních bodů.

 

a)   Stipendijní body získává student na základě hodnocení klasifikovaných zápočtů, dílčích zkoušek a souborných zkoušek splněných v příslušném akademickém roce. Rozhodnými údaji je datum získání studijní povinnosti uvedené v dokumentaci

studenta na studijním oddělení a datum začátku a konce akademického roku podle platného harmonogramu fakulty.

 

b)   Student získá 5 bodů za každé hodnocení „výborně“ a 2 body za každé hodnocení „velmi dobře“. U hodnocení souborných zkoušek se počet získaných stipendijních bodů zdvojnásobuje, tj. student získá 10 bodů za hodnocení „výborně“ a 4 body za hodnocení „velmi dobře“.

 

c)  Celkový součet takto získaných bodů je vydělen druhou mocninou prostého aritmetického průměru z číselného vyjádření 1, 2, 3 a 4 klasifikovaného hodnocení a poté je zaokrouhlen nahoru na nejmenší větší celé číslo.

 

d)  Při určování prospěchového průměru v čl. 2 odst. 1 písm. b) a čl. 2 odst. 2 písm. c) se započítávají známky ze všech řádných i opravných termínů (čl. 6 odst. 15 Studijního a zkušebního řádu univerzity).

 

3.  Minimální počet studentů, kterým se přizná stipendium za vynikající studijní výsledky, se stanoví takto:

 

a)  Rozhodným dnem pro stanovení počtu studentů je 31. říjen daného roku.

 

b)  Rozhodným počtem studentů pro přiznání stipendia za vynikající studijní výsledky je fyzický počet studentů, kterým v rozhodný den může být přiznáno stipendium za vynikající studijní výsledky ve smyslu čl. 8 odst. 1 a 2 Stipendijního řádu univerzity a zároveň jsou zapsáni v jiném než prvním ročníku bakalářského studia.

 

c)  Celkový počet studentů, kterým je přiznáno stipendium za vynikající studijní výsledky, musí být alespoň 10 procent z rozhodného počtu studentů.

 

4.  Stipendium za vynikající studijní výsledky je přiznáno studentovi na základě porovnání počtu získaných stipendijních bodů v rámci jednotlivých studijních programů, resp. oborů, pokud je příslušný studijní program dělen na obory, a roků studia podle

následujícího postupu.
 

a)  Studenti splňující podmínky pro přiznání stipendia za vynikající studijní výsledky dle čl. 2 odst. 1 tohoto předpisu a čl. 8 odst. 1 a 2 Stipendijního řádu univerzity jsou rozděleni podle studijního programu, resp. oboru, a v rámci tohoto dělení dále podle roku studia.

 

b)  V každé ze skupin určených podle písm. a) jsou studenti setříděni sestupně podle počtu získaných stipendijních bodů.

 

c)  Stipendium je přiznáno jistému podílu počtu studentů v každé ze skupin určených podle písm. a). Tento podíl se v každé skupině zaokrouhluje nahoru na nejmenší větší celé číslo a je stanoven tak, aby celkový počet takto určených studentů byl roven

alespoň počtu určenému na základě čl. 2 odst. 3 tohoto předpisu.


d)  Stipendium ve výši 18 000 Kč je přiznáno studentovi, který v daném roce získá absolutně nejvyšší počet stipendijních bodů ze všech studentů fakulty.


e)  Stipendium ve výši 18 000 Kč je přiznáno i všem dalším studentům, kteří získají stejný počet stipendijních bodů jako student dle písm. d).


f)    Stipendium ve výši 9 000 Kč je přiznáno studentům s nejvyšším počtem stipendijních bodů v každé skupině určené podle písm. a) až do počtu určeného podle písm. c).

 

g)  Stipendium ve výši 9 000 Kč je přiznáno i všem dalším studentům v každé skupině, kteří získají stejný počet stipendijních bodů jako student umístěný na posledním místě mezi studenty, kterým se přizná stipendium podle písm. f).


5.   Nedosáhne-li počet studentů splňujících podmínky uvedené v čl. 2 odst. 1 tohoto předpisu minimálního počtu stanoveného dle čl. 2 odst. 3, postupuje se tak, jako by neplatila podmínka uvedená v čl. 2 odst. 1 písm. b). Pokud i přesto splňuje uvedené podmínky méně než minimální počet studentů, snižuje se postupně požadovaný počet stipendijních bodů uvedený v čl. 2 odst. 1 písm. c) až na hranici, kdy takto upravené podmínky splňuje alespoň počet studentů stanovený dle čl. 2 odst. 3.

 

6.  Podrobnosti týkající se forem a termínů vyplácení stipendia za vynikající studijní výsledky může upřesnit děkan svým opatřením. Není-li takovým opatřením stanoveno jinak, je stipendium vypláceno bezhotovostním převodem na účet studenta.

 

a)   Stipendium za vynikající studijní výsledky se přiznává i studentům v prvním úseku studia v navazujícím magisterském studijním programu, a to za vynikající studijní výsledky v předchozím studiu v bakalářském studijním programu. Podmínky pro přiznání stipendia jsou následující:

 

b)   Studijní výsledky absolventů bakalářského studijního programu realizovaného fakultou jsou posuzovány dle postupu uvedeného v čl. 2 odst. 4 tohoto předpisu.

 

c)  V ostatních případech rozhoduje o přiznání stipendia děkan na základě písemných dokladů o průběhu a výsledcích předchozího bakalářského studia, které student předloží nejpozději do dne uvedeného v čl. 2 odst. 3 písm. a) tohoto předpisu.

Základním rozhodovacím kritériem jsou přitom výsledky v předmětech analogických studiu na fakultě.

 
Čl. 3
Podmínky pro přiznání účelového stipendia v případech hodných zvláštního zřetele
 

1.   Účelové stipendium podle čl. 5 odst. 1 písm. d) Stipendijního řádu univerzity může být studentovi přiznáno formou stipendia pomocné studentské síly, fakultního agonu nebo studentského grantu.

 

2.  Stipendium ve formě stipendia pomocné studentské síly může být přiznáno za účast na pedagogické a vědecko-výzkumné činnosti kateder a výzkumných ústavů. Podmínky pro přiznání stipendia studentské pomocné studentské síly jsou následující:

 

a)  Student je děkanem ustanoven jako studentská pomocná síla (dále jen SPS) na katedře nebo výzkumném ústavu na základě návrhu vedoucího tohoto pracoviště pro daný akademický rok.


b)  Vedoucí příslušného pracoviště je garantem obsahu, úrovně a množství odvedené práce SPS. V případě, že student zadané úkoly neplní, může vedoucí pracoviště navrhnout děkanovi pozastavení výplaty stipendia, jeho snížení, popřípadě odvolání či výměnu SPS.

 

c)  Návrhy na ustanovení SPS na pracovišti, výši stipendia a rozsah činnosti SPS podávají vedoucí pracovišť do čtrnácti dnů od začátku zimního semestru. Návrhy schválené děkanem musí být na katedře zveřejněny.


d)  K děkanem předkládanému počtu SPS na jednotlivých pracovištích se vyjadřuje AS fakulty.

 

3.  Stipendium ve formě fakultního agonu může být přiznáno za vynikající vědecké, umělecké, sportovní, kulturní a další tvůrčí výsledky a za činnost související s reprezentací fakulty.


a)  Stipendium ve formě studentského grantu (dále jen SG) může být jednorázově přiznáno jako finanční podpora realizace odborné činnosti studenta na základě předloženého projektu. Podmínky pro přiznání studentského grantu jsou následující:

 

b)  Student předkládající projekt musí prokázat způsobilost věcně, uceleně a přesvědčivě argumentovat ve prospěch návrhu.

 

c)  Projekt musí obsahovat zejména cíl činnosti studenta, navrhovaný postup k jeho dosažení včetně metodiky, údaje o dosavadní činnosti a výsledcích studenta v dané oblasti a rozbor finančních nákladů.


d)  K návrhu projektu se vyjadřuje pedagogický nebo vědecký pracovník fakulty, který písemně předkládá vyjádření posuzující kvalitu projektu po věcné i metodické stránce a připravenost studenta k jeho úspěšné realizaci.


4.   Upřesnění podmínek pro přiznání účelového stipendia v případech hodných zvláštního zřetele, formu a termíny pro podávání žádostí a podmínky pro vyplácení stipendia stanoví děkan svým opatřením.

 
Čl. 4
Přechodná ustanovení
 

1.  Po dobu souběhu studia realizovaného pomocí kreditního systému a studia uskutečňovaného podle dosavadních předpisů platí následující ustanovení:

 

a)  Pro studenty zapsané do studia uskutečňovaného podle dosavadních předpisů zní podmínka uvedená v čl. 2 odst. 1 písm. a) takto: „Student splnil všechny studijní povinnosti pro postup a je zapsán do dalšího roku studia v termínech stanovených relevantními vnitřními předpisy fakulty a univerzity.“

 
Čl. 5
Závěrečná ustanovení
 

1.  Tento předpis byl schválen akademickým senátem fakulty dne 2.10.2007

2.  Tento předpis nabývá platnosti dnem schválení akademickým senátem univerzity1).

3.  Tento předpis nabývá účinnosti pět dní po nabytí platnosti.

 
Poslední změna: 12. únor 2018 11:42 
Sdílet na: