Úřední deska

Opatření děkana č. 14/2007
 
Čj. 5765/2007
 
 

Podmínky pro přijetí ke studiu na UK v Praze, Pedagogické fakultě pro uchazeče, kteří studují na jiné vysoké škole v České republice 

(k provedení čl. 3 odst. 6 Řádu přijímacího řízení UK v Praze)

 

1. Stanovení podmínek

1.1. Přihlásit se může pouze uchazeč, který studuje a který zároveň splnil podmínky stanovené studijním plánem za první rok studia na jiné vysoké škole v České republice ve stejném nebo obdobném studijním oboru v rámci téhož studijního programu, který je rovněž akreditován na UK v Praze, Pedagogické fakultě, z důvodu slučitelnosti studia.  

 
2. Přihlášky

2.1. Přihláška se podává na formuláři SEVT „Přihláška ke studiu v akademickém roce...“

2.2. Uchazeč podle bodu 1.1. může podat libovolný počet přihlášek. Pro každý studijní obor  podá uchazeč samostatnou přihlášku.

2.3. Přihláška se podává ve dvou termínech. V prvním termínu nejpozději do 30. 6., ve druhém termínu nejpozději do 30. 11. daného akademického roku.

2.4. Přihláška musí obsahovat originál dokladu o zaplacení administrativního poplatku (ústřižek složenky nebo originál dokladu o bankovním převodu, v případě elektronického bankovnictví doplněný o razítko příslušného bankovního ústavu) a potvrzení o studiu.

2.5. Součástí přihlášky je kopie všech vykonaných studijních povinností uchazeče z předchozího studia.

2.6. Součástí přihlášky je žádost o stanovení zvláštní přijímací zkoušky, event. žádost o uznání přijímací zkoušky z předchozího přijetí na jinou vysokou školu.

2.7. Potvrzení lékaře se nevyžaduje.

2.8. Není-li formulář přihlášky řádně vyplněn, neobsahuje-li přihláška stanovené přílohy nebo není-li přiložen platný doklad o zaplacení poplatku dle odst. 2.4., vyzve fakulta uchazeče k odstranění nedostatků a stanoví mu k tomu přiměřenou lhůtu. Nejsou-li nedostatky v této lhůtě odstraněny, má se za to, že přihláška nebyla podána.

 

3.Podmínky přijímací zkoušky

3.1. Děkan na základě písemně podané žádosti připojené k přihlášce ke studiu může uznat výsledek přijímací zkoušky z přijetí na jinou vysokou školu, kde je student zapsán ve studiu stejného studijního oboru, v plném rozsahu a od přijímací zkoušky upustit.

 3.2. V ostatních případech děkan stanoví formu a obsah zvláštní přijímací zkoušky v mimořádném termínu. 
 3.3. Náhradní termín zvláštní přijímací zkoušky může děkan povolit uchazeči, který o to písemně požádá do stanoveného dne konání zkoušky v mimořádném termínu, a to v případě, jestliže se uchazeč nemůže zvláštní přijímací zkoušky v mimořádném termínu zúčastnit ze závažných a doložených důvodů, zejména zdravotních. Další náhradní termín se nepřipouští.

3.4. Způsob bodového hodnocení zvláštní přijímací zkoušky se řídí vyhlášenými Kritérii pro přijímání uchazečů pro daný akademický rok.

 
 

Toto opatření nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti od 1. 1. 2008.  

 
 
V Praze dne  11. 12. 2007
 

                                                              Prof. RNDr. Pavel Beneš, CSc.

                                                                          děkan fakulty

 
Poslední změna: 12. únor 2018 11:42 
Sdílet na: