Úřední deska

Výsledky výběrového řízení na katedru českého jazyka a literatury

Výběrová komise ve složení: doc.RNDr.Miroslava Černochová, CSc. - předsedkyně, prof.PhDr.Dagmar Mocná, CSc., prof.PhDr.Jiří Kraus, DrSc., doc.PhDr.Vladimíra Spilková, CSc., PhDr.Otakar Mališ, CSc., doporučuje k přijetí:
pro obor didaktika českého jazyka a literatury pro 1.st.ZŠ:
1. Mgr. Blanku S t a ň k o v o u
2. Mgr. Ing. Andreu Š i m á k o v o u

pro obor stylistika a mediální výchova:
PhDr. Radku Č a p k o v o u

Výběrová komise nedoporučuje k přijetí pro obor stylistika a mediální výchova Mgr. Petra Motýla.


Děkan fakulty na základě doporučení výběrové komise rozhodl, že na katedru českého jazyka a literatury budou přijaty Mgr.Blanka Staňková a PhDr.Radka Čapková. Mgr.Ing.Andrea Šimáková a Mgr.Petr Motýl přijati nebudou.13.6.2007
prof. RNDr. Pavel Beneš, CSc. v.r.
děkan fakulty
Poslední změna: 12. únor 2018 11:42 
Sdílet na: