Úřední deska

Výsledek výběrového řízení na obsazení místa na katedře germanistiky

Výběrové komise ve složení: doc.RNDr.Miroslava Černochová, CSc. - předsedkyně, prof.PhDr.Věra Höppnerová, DrSc., doc.PaedDr.Radka Wildová, CSc., Mgr.Pavla Nečasová, PaedDr.Dagmar Švermová, doporučuje k přijetí na místo odborného asistenta:
PhDr. Dalibora  Z e m a n a, Ph.D.

Děkan fakulty rozhodl ve shodě s doporučením výběrové komise, že bude přijat PhDr.Dalibor Zeman,Ph.D.

19.6.2007
prof. RNDr. Pavel Beneš, CSc.v.r
děkan
Poslední změna: 12. únor 2018 11:42 
Sdílet na: