Úřední deska

OPATŘENÍ DĚKANA Č. 6/2007
Čj. 2675/2007


K elektronickému zápisu do předmětů

1. Úvodní ustanovení
1.1. Toto opatření upravuje povinnosti studentů v rámci studijního informačního systému UK v Praze, Pedagogické fakulty (dále jen SIS).

1.2. Toto opatření se týká všech studentů prezenčního bakalářského a magisterského studia. Opatření pro kombinovanou formu studií bude vydáno v návaznosti na zavádění SIS do této formy studií.

1.3. Student je povinen se elektronicky zapsat do všech předmětů, které hodlá v daném semestru absolvovat. Je-li studijním plánem stanovena souborná zkouška, je student povinen zapsat se k ní samostatně a na zápisu do předmětů nezávisle způsobem stanoveným Opatřením děkana k zápisu k souborné zkoušce.

1.4. Zápis k souborné zkoušce lze provést v libovolném termínu v průběhu semestru. Podmínkou je, aby studenti byli ke zkoušce zapsáni nejpozději 7 dnů před jejím konáním. Kontroly studia stanovené studijním plánem pro konání souborné zkoušky musí být v systému zapsány do konce zkouškového období semestru, který bez prostředně předchází termínu konání souborné zkoušky.

1.5. Bez elektronického zápisu do předmětu a bez zápisu k souborné zkoušce způsobem stanoveným Opatřením děkana k zápisu k souborné zkoušce nebude studentu umožněno vykonat příslušnou kontrolu studia.

2. Zapisování do předmětů
2.1. Zápis do předmětů v rámci SIS se koná v termínech stanovených harmonogramem daného akademického roku.

2.2. Po uplynutí stanovených termínů nelze předměty zapisovat ani zápisy do předmětů rušit.

2.3. Student zapisuje předměty stanovené studijním plánem daného oboru uvedené v Seznamu přednášek (Karolinka) podle kódů a podle pravidel studijního programu, ve kterém do studia vstoupil. S případnou změnou původního studijního plánu jsou studenti seznámeni minimálně 1 měsíc před zápisem do SIS prostřednictvím Karolinky nebo vyhláškou vedoucího příslušné katedry.

2.4. Při zápisu do předmětů mají přednost studenti, v jejichž studijním plánu je daný předmět zařazen jako povinný nebo povinně volitelný. Tuto skutečnost z hlediska termínu zápisu zohledňuje harmonogram daného akademického roku stanovením termínů začátku a konce zápisu podle typu studia a podle rozdělení předmětů na povinné a povinně volitelné.

2.5. Student Pedagogické fakulty studující v kreditním systému má právo zapsat si jako volitelný libovolný vyučovaný předmět hodnocený kredity v jiném studijním oboru na Pedagogické fakultě, není-li tím dotčeno ustanovení bodu 2.3. V případě, kdy si student vybere předmět, jemuž není určen počet kreditů, přidělí počet kreditů podle reálného počtu kreditů předmětu stejného rozsahu a formy na žádost studenta vedoucí příslušné katedry.

2.6. Student, který odjíždí na studijní pobyt v rámci programu Sokrates/Erasmus (dále jen smlouva), zapisuje předměty v souladu se svým studijním plánem uvedeným pro daný obor v Seznamu přednášek (Karolinka) a v souladu s písemnou smlouvu o studiu v programu Sokrates/Erasmus v termínech stanovených harmonogramem daného akademického roku. Předměty shodné se studijním plánem v rámci programu Sokrates/Erasmus student splní prostřednictvím žádosti o uznání zkoušek těchto předmětů.
Ostatní předměty plní formou individuálního studijního plánu na základě předchozí písemné smlouvy na příslušných katedrách.

2.7. Student je oprávněn si zapisovat pouze předměty, u nichž splnil všechny podmínky pro zápis (prerekvizity, korekvizity a neslučitelnost).

2.8. Po zapsání všech předmětů provede student operaci Kontrola zápisu a upravit zapsané předměty podle jejího výsledku. Procedura Kontrola zápisu ověří, zda jsou splněny všechny podmínky pro zápis do předmětu. Návod k provedení procedury Kontrola zápisu obsahuje nápověda k SIS.

3. Kontrola zapsaných výsledků
3.1. Student provádí kontrolu zapsaných výsledků všech forem kontroly studia v SIS průběžně.

3.2. V případě zjištěných nesrovnalostí (neshoda data zápisu ve výkazu o studiu a v SIS, neshoda ve výsledku, absence výsledku aj.) kontaktuje student přímo příslušné zkoušející, jejichž povinností je zajistit neprodleně nápravu. Nedojde-li k odstranění chyby, kontaktuje student vedoucího příslušné katedry nebo studijního proděkana.


Toto opatření nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu.


V Praze dne 12. 7. 2007

Prof. RNDr. Pavel Beneš, CSc.
děkan fakulty
Poslední změna: 12. únor 2018 11:42 
Sdílet na: