Úřední deska

Opatření děkana č. 4/2007 Čj. 1651/2007

 

O stanovení poplatků za studium pro akademický rok 2007/2008

 

I.     V souladu se zákonem č. 111/1998 Sb., o vysokých školách v platném znění a změny přílohy č. 6 Statutu Univerzity Karlovy v platném znění (poplatky spojené se studiem) stanovím výši poplatků pro akademický rok 2007/2008.

  

Výše poplatků

 1. Poplatek za delší studium v bakalářském nebo magisterském studiu, které je delší než standardní doba daného studijního programu zvětšená o jeden rok (§ 58 odst. 3 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, v platném znění) činí:

  a)  ve studijním programu Pedagogika a Psychologie
  Kč 9.500,- za každých dalších započatých šest měsíců studia

  b) ve studijním programu Specializace v pedagogice, Speciální pedagogika, Učitelství pro střední školy, Učitelství pro základní školy a Vychovatelství Kč 10.000 -
 2. Poplatek za studium v dalším studijním programu (§ 58 odst. 4 z.č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, v platném znění)    3000,- za každý započatý jeden rok studia
 3. Poplatek pro studijní programu v cizím jazyce (§ 58 odst. 5 z.č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, v platném znění)
  € 4.000,-- za každý rok studia

II. Poplatek za přijímací řízení pro akademický rok 2008/2009    (§ 58 odst. 1   z.č.111/1998 Sb., o vysokých školách, v platném znění a předpisy UK) činí:
Kč 550,- v případě podání elektronické přihlášky

Kč 600,- v případě podání klasické přihlášky

  

Toto opatření nabývá účinnosti a platnosti dnem podpisu.

 
 
 

V Praze dne 25. 4. 2007

                                Prof. RNDr. Pavel Beneš, CSc.

 
                                             děkan fakulty
 

 

Poslední změna: 12. únor 2018 11:42 
Sdílet na: