Úřední deska

Opatření děkana č. 5/2007 Čj. 2315/2007

Stanovení termínu Doplňovacího  přijímacího řízení  podle  Statutu Univerzity Karlovy, příloha č. 5, část V, čl. 17


V souladu s výše citovaným článkem Přílohy č. 5, části V, Řádu přijímacího řízení Statutu Univerzity Karlovy vyhlašuji doplňovací přijímací řízení pro prezenční a kombinované studium těch uchazečů, kteří vyhověli požadavkům přijímací zkoušky a vzhledem ke stanovenému počtu přijímaných uchazečů nebyli v přijímacím řízení přijati.

Toto doplňovací přijímací řízení se uskuteční dne 6. srpna 2007.

Uchazeč je povinen sdělit ve lhůtě do 8 dnů ode dne doručení výzvy fakulty, které obdrží spolu s dekretem o nepřijetí, že na přihlášce trvá.

Toto opatření nabývá platnosti dnem podpisu.

V Praze dne 8. června 2007

prof. RNDr. Pavel Beneš, CSc.
děkan fakulty
Poslední změna: 12. únor 2018 11:42 
Sdílet na: