Úřední deska

OPATŘENÍ DĚKANA Č. 7/2007
ČJ. 2676/2007


K elektronickému zapisování výsledků kontrol studia

1. Úvodní ustanovení
1.1. Toto opatření upravuje povinnosti učitelů v rámci studijního informačního systému (dále jen SIS) Pedagogické fakulty UK v Praze (dále jen UK PedF).

1.2. Toto opatření se týká zapisování výsledků všech kontrol studia včetně výsledků souborných zkoušek studentům prezenčního bakalářského a magisterského studia. Opatření pro kombinovanou formu studií bude vydáno v návaznosti na zavádění SIS do této formy studií.

1.3. SIS je přístupný na adrese http://web.pedf.cuni.cz/erudio/. Uživatelské heslo a jméno přidělí vyučujícím pověřený zástupce Střediska informačních technologií, roli přidělí pověřený zástupce studijního oddělení. Nápověda pro používání SIS je k dispozici na téže internetové stránce.

1.4. Za organizační zajištění zapisování výsledků kontrol studia a za úplnost údajů zodpovídá vedoucí pracoviště, které realizuje výuku příslušného předmětu.

1.5. Za zapsání výsledků kontroly studia a shodu údajů v SIS se zápisem do indexu zodpovídá vyučující udělující příslušnou kontrolu studia. V případě zjištěných nesrovnalostí musí tento vyučující zajistit neprodleně nápravu. V odůvodněných případech může vedoucí katedry nebo odborného pracoviště určit jinou osobu, která příslušné výsledky do SIS zapíše.

1.6. Osoby pověřené garancí SIS na katedrách a odborných pracovištích jsou zodpovědné pouze za správnost a úplnost údajů o jednotlivých předmětech, nikoliv za zápis výsledků studijních kontrol do SIS.

2. Vypisování termínů kontrol studia
2.1. Termíny všech kontrol studia (Z, ZK, KZ) jsou vypisovány pouze prostřednictvím SIS.

3. Zapisování výsledků
3.1. Výsledky kontrol studia udělených za příslušný semestr daného akademického roku zapisují vyučující neprodleně po udělení příslušné kontroly studia, nejpozději do 7 kalendářních dnů. Pokud stanovená lhůta není dodržena, řeší situaci vedoucí příslušné katedry nebo odborného pracoviště, případně studijní proděkan.

3.2. Uznané kontroly studia zapisuje studijní oddělení UK PedF nejpozději do 30ti dnů od data rozhodnutí o uznání kontrol studia.

Toto opatření nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu.

V Praze dne 12. 7. 2007

prof. RNDr. Pavel Beneš, CSc.
děkan fakulty
Poslední změna: 12. únor 2018 11:42 
Sdílet na: