Úřední deska

Opatření děkana č. 9/2007 Čj. 3807/2007

 
 
 
K přístupovým systémům
 
Čl. 1. Pojmy

1.1 Plášťové přístupové systémy jsou systémy řídící prostupy umístěné v pláštích budov (typicky hlavní a vedlejší vchody, vjezdy do dvorů apod.).      

1.2 Vnitřní přístupové systémy jsou systémy řídící prostupy uvnitř budov (typicky vstupy do uzavřených teritorií v budovách – prostory kateder, tělocvičná a účelová zařízení).

1.3 Rozhodná osoba je osoba, která je oprávněna rozhodnout o povolení či nepovolení přístupu konkrétní osoby v daném přístupovém systému.

1.4 Zaměstnancem fakulty se chápe osoba mající vůči fakultě pracovněprávní vztah.

1.5 Externistou se chápe osoba spolupracující s fakultou na jiném základě, typicky na základě smluvního vztahu.

1.6 Hostem se rozumí osoba bez formálního vztahu k fakultě, která fakultu navštíví.

1.7 Studentem se rozumí osoba oprávněně studující libovolnou formu studia na fakultě, vč. kurzů celoživotního vzdělávání.

 

Čl. 2. Základní pravidla

2.1 Udělení přístupu v daném dílčím přístupovém systému je nenárokové a rozhodnutí o něm je plně v kompetenci příslušné rozhodné osoby. Rozhodná osoba může rozhodnout o časovém omezení, dočasném nebo i trvalém odepření přístupových práv.

2.2 Rozhodnou osobou pro plášťové přístupové systémy jsou děkan a tajemník fakulty.

2.3 Rozhodnou osobou pro vnitřní přístupové systémy jsou kromě osob dle čl. 2.2. i příslušní vedoucí pracovišť, do jejichž kompetence užívání dotčených prostorů spadá.

2.4 Kterýkoli uživatel přístupových systémů může individuálně požádat příslušnou rozhodnou osobu, aby byla odstraněna ta část jemu náležejících přístupových práv, kterou ve své žádosti vymezil.

 

Čl. 3. Budování a provoz přístupových systémů

3.1 Pracovištěm určujícím koncepci budování přístupových systémů, poskytujícím metodické vedení, konzultace a spravujícím databázi přístupových oprávnění je SIT. Pracoviště, které se rozhodne budovat samostatný přístupový systém, konzultuje tento svůj záměr se SIT za účelem dodržení jednotného charakteru přístupových systémů.

3.2 SIT zajišťuje na základě požadavků rozhodných osob promítnutí přístupových práv do centrální databáze průkazů. Požadavky je nutné předat minimálně 5 pracovních dnů před termínem jejich platnosti.

3.3 SIT dle požadavků rozhodných osob technicky zajistí případné vydání průkazů osobám dle bodů 1.4 – 1.6, jimž průkazy nebyly vydány centralizovaným univerzitním postupem. Tyto průkazy u externistů a hostů jsou vydávány zásadně na dobu určitou, případně proti záloze režijních nákladů. Hromadné požadavky na výdej průkazů (typicky pro studenty v dalších formách studia) budou řešeny individuálně. Termín dodání průkazů bude podle dohody se SIT.

3.4 SIT zajišťuje technickou správu přístupových systémů zřízených a budovaných fakultou.

 

Čl. 4. Ochrana proti zneužití a poškozování

4.1 Každý, kdo používá přístupový systém a komu rozhodná osoba dá oprávnění vstupu do příslušných prostor, bere na sebe použitím přístupového systému i odpovědnost za jednoznačné a bezpečné uzavření navštívených prostor při jejich opouštění.

4.2 Přenechání identifikačního průkazu jiné osobě, úmyslné vyřazování technických prostředků přístupových systémů z činnosti, případně jejich úmyslné poškozování bude chápáno u zaměstnanců fakulty jako „závažné porušení povinnosti vyplývající z právních předpisů vztahujících se k zaměstnancem vykonávané práci“ a řešeno v souladu se zákoníkem práce. U externistů, hostů a studentů bude řešeno v souladu s platnými obecně závaznými právními předpisy, zejména občanským zákoníkem a zákonem o vysokých školách.

4.3 Při posuzování jednání či opomenutí specifikovaných v čl. 4 odst. 4.1 a 4.2 se vychází z obsahu deníkových záznamů přístupových systémů a případně obsahu záznamů bezpečnostních kamer či jiných bezpečnostních zařízení instalovaných v objektech fakulty. Obsah těchto záznamů je považován za pravdivý, není-li dokázán opak.

 
Čl. 5 Závěrečná ustanovení

5.1 Vedoucí pracovišť fakulty odpovídají za to, že s tímto opatřením prokazatelně (proti podpisu) seznámí zaměstnance, kteří jsou jim podřízeni, a dále odpovídají za to, že s opatřením seznámí prokazatelně (proti podpisu) všechny externisty a hosty, pro které si vystavení přístupového průkazu u rozhodné osoby vyžádali.

5.2 Toto opatření je platné dnem vyhlášení a účinné ode dne podpisu.

5.3 Zveřejňuje se na úřední desce fakulty a jejích webových stránkách.

 
   
 

V Praze dne  11. 9. 2007                                                       prof. RNDr. Pavel Beneš, CSc.

                                                                                                         děkan fakulty
 
Poslední změna: 12. únor 2018 11:42 
Sdílet na: