Organizační struktura

Katedra preprimární a primární pedagogiky

Pedagogická činnost

Katedra primární pedagogiky garantuje a koordinuje přípravné vzdělávání učitelů 1. stupně ZŠ a učitelů mateřských škol v prezenční i kombinované formě. Studium učitelství pro 1. stupeň ZŠ je pětileté, magisterské, nedělené. Učitelství pro mateřské školy je tříleté, bakalářské. Na hlubší teoretickou přípravu učitelů mateřských škol s prohloubenou zájmovou specializací je zaměřeno dvouleté navazující magisterské studium. Specifikou katedry je nabídka specializace dramatická výchova pro studenty učitelství 1. stupně ZŠ i učitelství pro mateřské školy. Katedra zajišťuje výuku zahraničních studentů v rámci programu Erasmus + a organizuje kurzy dalšího vzdělávání učitelů.

Vědecká činnost

Katedra má významnou tradici v oblasti výzkumu a vývoje proměn primárního vzdělávání. Měla zásadní roli v procesu transformace českého školství od počátku devadesátých let 20. století, a to jak v rovině teoretické a koncepční, expertizní, tak také v rovině konkrétní pomoci školní praxi. Katedra se orientuje v prvé řadě na teoretickou a badatelskou práci v oblasti výchovy a vzdělávání dětí předškolního a mladšího školního věku. V současné době se zaměřuje na hledání rovnováhy mezi ontodidaktickou a psychodidaktickou perspektivou v oblasti vzdělávání žáků. Další významné výzkumné aktivity jsou orientované na rozvoj gramotností v předškolním a raném školním věku, možnosti výchovy a vzdělávání dětí od dvou let, na efektivitu předškolní přípravy. Významnou výzkumnou prioritou katedry je výzkum učitelské profese a jejích proměn a profesního rozvoje učitelů. Záměrem výzkumu přípravného vzdělávání učitelů je hledání cest k efektivním inovacím v přípravě učitelů. Katedra se podílí na výzkumech zohledňujících i obecně i oborově didaktické přístupy, další výzkumy zkoumají efektivitu evaluačních nástrojů k hodnocení profesních kompetencí studentů v průběhu i závěru studia. Další oblastí zájmu katedry je zkoumání vzdělávání a učitelské profese v historicko-srovnávací perspektivě. Katedra zajišťuje rigorózní řízení (PhDr.) a podílí se na výuce v doktorském programu oboru Pedagogika (Ph.D.).

Webové stránky pracoviště

http://kppg.pedf.cuni.cz/

Vedení

Sekretariát

Zaměstnanci

Poslední změna: 12. únor 2018 11:42 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na: