Organizační struktura

Knihovna

Charakteristika pracoviště

Ústřední knihovna je specializované pracoviště s celofakultní působností.Jejím hlavním úkolem je informační zajištění studijních programů a programů vědy, výzkumu a vývoje realizovaných fakultou. Pro tyto účely garantuje akvizici, zpracování, uchovávání a zpřístupnění knihovních fondů a informačních zdrojů. Studentům a zaměstnancům fakulty, univerzity i širší odborné věřejnosti zajišťuje knihovní, informační, poradenské a reprografické služby. Poskytuje informace týkající se ekologie, problematiky životního prostředí, environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty. Zodpovídá za zpracování dat publikační činnosti interních pracovníků fakulty a jejich předání do RIV. Ústřední knihovna spolupracuje i na projektech mimo univerzitu.

Provozní doba ústřední knihovny

Webové stránky pracoviště

http://knihovna.pedf.cuni.cz/

Vedení

  • PhDr. Zuzana Formanová – vedoucí
  • Mgr. Jitka Bílková – Kontaktní osoba pro studenty se speciálními potřebami , koordinátorka evidence identifikátorů tvůrčí činnosti
  • PhDr. Blanka Vorlíčková, Ph.D. – koordinátorka evidence výsledků tvůrčí činnosti , zástupkyně koordinátora evidence identifikátorů tvůrčí činnosti , zástupkyně koordinátora hodnocení tvůrčí činnosti

Zaměstnanci

Poslední změna: 12. únor 2018 11:42 
Sdílet na: