Katedry a ústavy

Katedra chemie a didaktiky chemie

Telefon
: 221 900 256
Linka
: 256
E-mail
: eva.pipalova@pedf.cuni.cz
Telefon
: 221 900 125
Linka
: 125
Web

Pedagogická činnost

Katedra chemie a didaktiky chemie (KCHDCH) Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy (PedF UK) zajišťuje ve dvoustupňovém studiu (bakalářském a magisterském) přípravu budoucích učitelů chemie jako všeobecně-vzdělávacího předmětu pro ZŠ a SŠ.

Bakalářské studium obsahuje jak chemický, tak chemicko-didaktický základ včetně systému vstupních praxí. V rámci chemického základu jsou studenti seznamováni s obecnou, anorganickou, organickou, analytickou a fyzikální chemií a biochemií. Na tyto předměty navazují praktická cvičení, např. laboratorní technika, laboratorní cvičení z anorganické chemie, laboratorní cvičení z organické chemie aj. Chemicko-didaktický základ tvoří zejména úvod do didaktiky chemie, školní chemický experiment a další předměty zajišťující orientaci studia na chemické vzdělávání.

V navazujícím magisterském studiu jsou profilující předměty orientovány na obecnou a speciální didaktiku chemie, související experimentální činnosti a další specializované předměty včetně souvislých pedagogických praxí na základní i střední škole. Chemický základ, který studenti absolvovali v bakalářském studiu, je v navazujícím magisterském studiu doplněn předměty rozšiřujícími jejich znalosti v oblastech anorganické a organické chemie a dalších vybraných tématech současné chemie.

KCHDCH dále zajišťuje kurzy školních experimentálních činností pro budoucí učitele 1. stupně základních škol a mateřské školy, kurz Chemie a společnost určený především pro studenty nechemických oborů a nabízí také řadu kurzů pro další vzdělávání učitelů všech stupňů (např. projektová metoda ve výuce chemie/přírodních věd, badatelsky orientovaná výuka chemie/přírodních věd, počítačová podpora výuky chemie aj.). V neposlední řadě KCHDCH nabízí několik kurzů vyučovaných v angličtině – English for Science Students, Elementary Science Education, Elementary Chemistry Experiments, Intercultural Science Education aj. Ty jsou nabízeny jak domácím, tak zahraničním studentům v programu ERASMUS.

Společně s Přírodovědeckou fakultou Univerzity Karlovy KCHDCH realizuje doktorský studijní program Didaktika chemie, v němž jsou připravováni odborníci k samostatné vědecké, pedagogické a řídící práci v chemickém a v širším kontextu i přírodovědném vzdělávání.

Vědecká činnost

Vědecká a výzkumná činnost Katedry chemie a didaktiky chemie je směřována obzvláště do oblasti didaktiky chemie. Dlouhodobě je věnována pozornost výzkumu v oblasti školního chemického experimentu, projektové výuky a dalších aktivizačních strategií výuky, analýze i tvorbě kurikula, dále pak aplikacím ICT ve výuce chemie, ale i dalším směrům s využitím širokého spektra metod pedagogického a oborově-didaktického výzkumu (např. identifikace strategií žáků při řešení problémových přírodovědných úloh s využitím eye-trackingu, analýza sledování rozvoje profesního vidění studentů učitelství atd.). Dalšími směry výzkumu jsou různé aspekty modelování v chemii a její výuce a také proteomika ve vztahu k různým oblastem zkoumání (např. potravinářským produktům, uměleckým dílům či forenzním tématům), který je realizován ve spolupráci s VŠCHT Praha.

Webové stránky pracoviště

http://kchdch.pedf.cuni.cz

Vedení

Sekretariát

Zaměstnanci

Poslední změna: 23. listopad 2021 11:19 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na: