CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_011/0000663

Podpora pregramotností v předškolním vzdělávání (PPPV)


 

Grantový projekt, reg. č.:

CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_011/0000663

Název programu:

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Číslo výzvy:

02_16_011

Název výzvy:

Výzva č. 02_16_011 pro Rozvoj klíčových kompetencí v rámci oborových didaktik, průřezových témat a mezipředmětových vztahů v prioritní ose 3 OP

Číslo prioritní osy:

02.3

Název prioritní osy:

Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání

Číslo investiční priority:

02.3.68

Název investiční priority:

Omezování a prevence předčasného ukončování školní docházky a podpory rovného přístupu ke kvalitním programům předškolního rozvoje, k primárnímu a sekundárnímu vzdělávání a rovněž možnostem formálního a neformálního vzdělávání, které umožňuje zpětné začlenění do procesu vzdělávání a odborné přípravy

Číslo tematického cíle:

TC 10

Název tematického cíle:

Investice do vzdělávání, dovedností a celoživotního učení

Číslo:

02.3.68.1

Název:

Zvýšení kvality předškolního vzdělávání včetně usnadnění přechodu dětí na ZŠ

Datum zahájení:

01. 01. 2017

Datum ukončení:

31. 12. 2019


Cílem projektu je zvýšení kvality předškolního vzdělávání včetně usnadnění přechodu dětí z MŠ do ZŠ. Prostřednictvím společenství praxe všech aktérů rozvíjet profesní kompetence učitelů a budoucích učitelů ISCED 0 v oblasti čtenářské, matematické pregramotnosti a didaktiky předškolního vzdělávání s akcentem na výměnu zkušeností, propojení teorie a praxe z hlediska specifik předškolního vzdělávání (hra, prožitkové, kooperační učení, tvůrčí činností) v souladu s cíli RVP PV.


Poslední změna: 12. únor 2018 11:44 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na: