CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_011/0000664

Společenství praxe pro podporu vzdělávání (SPPPV)


 

Grantový projekt, reg. č.:

CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_011/0000664

Název programu:

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Číslo výzvy:

02_16_011

Název výzvy:

Výzva č. 02_16_011 pro Rozvoj klíčových kompetencí v rámci oborových didaktik, průřezových témat a mezipředmětových vztahů v prioritní ose 3 OP

Číslo prioritní osy:

02.3

Název prioritní osy:

Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání

Číslo investiční priority:

02.3.68

Název investiční priority:

Omezování a prevence předčasného ukončování školní docházky a podpory rovného přístupu ke kvalitním programům předškolního rozvoje, k primárnímu a sekundárnímu vzdělávání a rovněž možnostem formálního a neformálního vzdělávání, které umožňuje zpětné začlenění do procesu vzdělávání a odborné přípravy

Číslo tematického cíle:

TC 10

Název tematického cíle:

Investice do vzdělávání, dovedností a celoživotního učení

Číslo:

02.3.68.2

Název:

Zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích

Datum zahájení:

01. 01. 2017

Datum ukončení:

31. 12. 2019


Cílem projektu je podpora profesních kompetencí učitelů/studentů s klíčovými dopady na žáky v souladu s definovanými cíli RVP. V tzv. Společenství praxe bude zajišťována pravidelná spolupráce a vzájemné obohacování aktérů-učitelů ZŠ/SŠ, učitelů VŠ, pracovníků NNO, budoucích učitelů-studentů VŠ v tématech výzvy (čtenářská, matematická, informační gramotnost, sociální a občanské kompetence, vzdělávací oblast Člověk a příroda ) s uplatněním inovativních, aktivizačních a reflektivních přístupů.


Poslední změna: 12. únor 2018 11:44 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na: