PŘ druhé kolo

VYHLÁŠENÍ a PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

do doktorského studia na Univerzitě Karlově, Pedagogické fakultě

v akademickém roce 2019/2020 - II. kolo přijímacího řízení do doktorského studia


 • Termín odevzdání přihlášek:

  Termín přijímacího řízení:

  Náhradní termín:

 • Den otevřených dveří: na PedF UK:

 • Poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením:

  poplatek za elektronickou formu

 • Přihláška se podává pouze v elektronické formě

  FORMULÁŘ  https://is.cuni.cz/studium/prijimacky/index.php.

  Ke správnému podání doporučujeme nejdříve prostudovat nápovědu. Upozornění: po vyplnění elektronické přihlášky je třeba přihlášku finalizovat (tzn. elektronicky ji v daném systému odeslat - stisknout tlačítko „ODESLAT“), jinak není platná. Po vyplnění přihlášky v elektronickém formuláři je každému uchazeči informačním systémem vygenerován specifický symbol, který je nezbytně nutné uvést při platbě administrativního poplatku.

 • Povinné přílohy uchazeč zašle v listinné podobě do 30. 4. 2020 na PedF UK, oddělení pro vědeckou činnost

  Kontaktní adresa: PedF UK, oddělení pro vědeckou činnost, Magdalény Rettigové 4, 116 39 Praha 1

  Referentka doktorského studia: Mgr. Šárka Kušková , oddělení pro vědeckou činnost, tel. 221900214, e-mail adresa:

  sarka.kuskova@pedf.cuni.cz


  POVINNÉ NÁLEŽITOSTI ELEKTRONICKÉ PŘIHLÁŠKY:

  životopis

  ověřený opis diplomu o absolvování magisterského studijního programu

  soupis publikační činnosti uchazeče

  návrh výzkumného projektu

  zaplacení poplatku za úkony spojené s přijímacím řízením

 • Nemá-li přihláška ke studiu předepsané náležitosti nebo trpí-li jinými vadami, vyzve fakulta uchazeče k odstranění nedostatků a poskytne mu k tomu přiměřenou lhůtu. Nejsou-li v této lhůtě odstraněny podstatné vady přihlášky, fakulta přijímací řízení usnesením zastaví.

 • Pozvánka na přijímací zkoušku

  V souladu s ustanovením čl. 4 odst. 5 Řádu přijímacího řízení pro uchazeče Univerzity Karlovy zašle uchazeči fakulta pozvánku k přijímací zkoušce prostřednictvím elektronického informačního systému univerzity (SIS) (web). Je potřeba si el. pozvánku stáhnout, aby se uchazeči zobrazila v systému Doručenka. Vytištěnou pozvánku si uchazeč přinese na přijímací zkoušku.

  V případě, že se nemůžete přihlásit do SIS, obraťte se prosím s dotazem na Veřejnou poradnu SIS (web)

 • Doktorské studium ak. rok 2020/2021 je vyhlášeno v následujících akreditovaných studijních programech a oborech se čtyřletou standardní dobou studia v prezenční i kombinované formě studia:

  studijní program:

  Pedagogika 0111VD1900006

  Speciální pedagogika 0111VD19A1355

  Hudební teorie a pedagogika 0111VD30A1309

  Pedagogická a školní psychologie 0313VD23A1296

  Filozofie výchovy a vzděláván 0111VD19A1292

  Didaktika matematiky 0111VD300005

  Didaktika chemie 0111VD300003

  Německý jazyk a literatura s didaktikou 01112D300007

  studijní obor:

  Didaktika českého jazyka 7501V034

  Vzdělávání v biologii 7507V093

 • POVINNÉ NÁLEŽITOSTI PŘIHLÁŠKY:

  - životopis

  - ověřený opis diplomu o absolvování magisterského studijního programu

  - soupis publikační činnost uchazeče

  - návrh výzkumného projektu 

  - doklad o zaplacení poplatku za úkony spojené s přijímacím řízením

  Administrativní poplatek za přihlášku:

  Banka: Komerční banka, Účet: 85236011/0100, konstantní symbol pro platbu převodem: 0308

  variabilní symbol: 920, převodová pošta pro platbu složenkou: IBAN: CZ43 0100 0000 0000 8523 6011

  Poplatek je nutno uhradit za každou podanou přihlášku ke studiu. Platba se provádí převodem na účet nebo vkladem v bance. Dokladem je potvrzení o bankovním převodu (nikoliv příkazu k úhradě) nebo kopie výpisu z bankovního účtu. Poplatek je nevratný v kterékoli fázi přijímacího řízení a nevrací se ani v případě, že se uchazeč přijímacího řízení nezúčastní.

 • CHARAKTERISTIKA STUDIA

  Doktorské studium je čtyřleté a je určeno zájemcům, kteří řádně ukončili magisterský studijní program. Doktorský studijní program předpokládá vědecké bádání a samostatnou tvůrčí činnost v oblasti výzkumu nebo vývoje. Umělecko-pedagogické obory jsou zaměřeny na samostatnou teoretickou a tvůrčí činnost. Studium se uskutečňuje ve dvou formách – jako studium prezenční a kombinované. Prezenční studium předpokládá zapojení studenta do činnosti pracoviště, které studijní program uskutečňuje. Tato činnost spočívá ve výzkumných či pedagogických aktivitách podle povahy pracoviště. Vzhledem k plnění studijních povinností a těmto aktivitám pobírá student v prezenční formě studia stipendium. Kombinované studium předpokládá kontakt studenta s pracovištěm na čistě vzdělávací bázi.

 • PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

  Přijímání ke studiu upravuje zákon č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (dále jen „zákon o vysokých školách“), Statut Univerzity Karlovy, Řád přijímacího řízení, Podmínky přijímacího řízení pro akademický rok 2020/21 a opatření rektora nebo děkana. Na řízení se vztahuje zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, pokud není stanoveno v zákoně o vysokých školách jinak. Doktorské studium je čtyřleté, je ukončeno státní doktorskou zkouškou a obhajobou disertační práce, absolvent získá titul „doktor“ (ve zkratce Ph.D.). Základní podmínkou pro přijetí ke studiu v doktorském studijním programu je ukončení studia v magisterském studijním programu. Pozvánky na přijímací zkoušky jsou rozesílány na základě řádně podané přihlášky nejpozději 30 dnů před termínem konání přijímací zkoušky. Podá-li uchazeč přihlášky na více fakult Univerzity Karlovy nebo jiných vysokých škol, nemůže PedF UK zaručit, že se některé termíny přijímací zkoušky nebudou překrývat.

 • PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKA

  Přijímací zkouška se koná v českém jazyce (občané SR mohou při zkoušce komunikovat slovensky), není-li v podmínkách oborové zkoušky stanoveno jinak z obsahových důvodů. Přijímací zkouška je ústní zkouškou, která přezkoumává předpoklady uchazeče k vědecké přípravě v rámci doktorského studia. Zkouška se koná formou rozpravy o projektu výzkumné práce, který uchazeč předkládá spolu s přihláškou k doktorskému studiu. Uchazeč při zkoušce prokazuje vlastní myšlenky a hloubku orientace ve výzkumné problematice. Případné další nároky uvádějí jednotlivé oborové rady ve svých konkrétních požadavcích k přijímacímu řízení. Předpokládaný rozsah textu projektu výzkumné práce je 10 stran. Projekt má obsahovat zejména:

  - motivaci uchazeče ke zpracování zvoleného tématu,

  - stav zkoumání zvoleného problému,

  - dosavadní výsledky uchazeče v oboru a v práci na zvoleném tématu,

  - cíle práce,

  - hypotézy,

  - metody,

  - předpokládané výsledky,

  - bibliografii.

 • KONZULTACE

  Uchazeč může využít konzultací o výběru tématu, o struktuře projektu a o možnostech jeho zpracování s předsedy příslušných oborových rad. Kontakty jsou uvedeny v informacích o příslušných oborech.

 • PODMÍNKY PŘIJETÍ

  Ke studiu jsou přijati uchazeči, kteří splní všechny podmínky přijímacího řízení:

  - dodání ověřené kopie dokladu o ukončení magisterského studijního programu,

  - složení přijímací zkoušky, získání min. počtu bodů stanovených děkanem k přijetí,

  - případná další podmínka dle specifikace daného studijního oboru.

 • BODOVÉ HODNOCENÍ

  Uchazeč může získat maximálně 10 bodů, schválený počet bodů pro přijetí je získání minimálně 7 bodů.

 • DOKLAD O UKONČENÍ magisterského studijního programu

  Uchazeč odevzdá úředně ověřenou kopii tohoto dokladu na oddělení pro vědeckou činnost spolu s přihláškou, nejpozději však do 29. 2. 2020 (bez tohoto dokladu nemůže být uchazeč ke studiu přijat).

  Uchazeči, kteří absolvovali vysokou školu v zahraničí, předloží doklad o rovnocennosti vzdělání v případech, kdy to zákon vyžaduje.

 • NÁHRADNÍ TERMÍN PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY

  Zkoušku v náhradním termínu může povolit děkan uchazeči, který o to písemně požádá do 3 dnů ode dne konání zkoušky v řádném termínu, a to v případě, jestliže se uchazeč nemohl zúčastnit zkoušky v řádném termínu ze závažných a doložených důvodů, zejména zdravotních. Žádost se podává prostřednictvím oddělení pro vědeckou činnost. Další náhradní termín se nepřipouští.
Poslední změna: 13. únor 2023 11:59 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na: