DIDAKTIKA VÝTVARNÉ VÝCHOVY

Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta

Požadavky k přijímacímu řízení do doktorského studia

program: Didaktika výtvarné výchovy

SIS link pro studijní plán: OD1VV20

kód programu: P0111D300026

garant programu: doc. PhDr. Martin Raudenský, Ph.D.(martin.raudensky@pedf.cuni.cz)


Charakteristika programu:

Doktorský studijní program Didaktika výtvarné výchovy propojuje výtvarná odvětví umění a jejich teorie s vědami výtvarné pedagogiky a didaktiky, a to v důsledně udržovaném mezinárodním badatelském diskursu. Doktorský program prohlubuje vědeckou reflexi oborové specializace učitelství výtvarné výchovy a uměleckých tvůrčích oborů a je primárně zaměřen na oborovou didaktiku. V oblasti výzkumu uměním zavádí model reflektované umělecké tvorby, který směřuje tvůrčí a badatelské aktivity k tvorbě nových metodologických rámců pro didakticko-pedagogické transformace umělecké tvorby.


Přijímací zkouška:

Uchazeč předloží spolu s přihláškou návrh projektu výzkumné práce (písemnou studii), která představuje jasně zformulovaný výzkumný záměr a strukturu badatelského projektu, je formálně správná ve smyslu pravidel žánru akademického psaní (citační a bibliografická norma), a může obsahovat i vizuální prvky (ilustrace) vztažené k obsahu. Základní orientace v odborné literatuře oboru je rovněž podmínkou. Při přijímací zkoušce uchazeč představí studii a vede s přijímací komisí odbornou debatu, při které je ověřována jeho odborná připravenost a znalosti obecně teoretických základů oboru, splnitelnost doktorského projektu, jeho potenciality a jeho kompatibilita s výzkumným programem pracoviště. Část rozhovoru může být vedena v angličtině, přičemž je prověřována základní fluence a použití odborného slovníku. Vítána je předchozí publikační nebo výstavní činnost.


Kritéria hodnocení: Uchazeč může získat maximálně 10 bodů, schválený počet bodů pro přijetí je získání minimálně 7 bodů.


Podmínky přijetí: Ke studiu jsou přijati uchazeči, kteří splní všechny podmínky přijímacího řízení:

a) dodání ověřené kopie dokladu o ukončení magisterského studijního programu,

b) složení přijímací zkoušky, získání min. počtu bodů stanovených děkanem k přijetí.

c) případná další podmínka dle specifikace daného studijního oboru.


Uplatnění absolventů:

Absolvent je vybaven podrobnými znalostmi problematiky výtvarné výchovy a vzdělávání se zřetelem k tématu své disertační práce a příbuzných disciplín. Komunikačně je připraven účinně používat své znalosti na profesionální akademické a umělecké úrovni, je schopen prezentovat svoji práci na mezinárodních konferencích a na uměleckých a kulturních platformách; má zkušenosti s publikační, ediční a grantovou činností. Jako expert v oblasti didaktiky výtvarné výchovy je kvalifikován pro práci v terciální sféře vzdělávání a na uměleckých školách této úrovně. Kreativní práce v oblasti reflektované umělecké tvorby umožňuje absolventov provádět samostatnou nebo týmovou výzkumnou práci v oblastech vizuálního umění, kultury, výtvarné pedagogiky a vedení uměleckých a kulturních institucí.
Poslední změna: 21. listopad 2021 11:57 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na: