HISTORIE VE VEŘEJNÉM PROSTORU

Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta

Požadavky k přijímacímu řízení do doktorského studia

program: Historie ve veřejném prostoru

SIS link pro studijní plán: OD1HI20

kód programu: P0222D120030

garant programu: prof. PhDr. Jiří Pokorný, CSc. (jiri.pokorny@pedf.cuni.cz)


Charakteristika programu:

Doktorský studijní program Historie ve veřejném prostoru rozšiřuje a prohlubuje odborné znalosti doktorandů, kteří se seznamují s novými poznatky historické vědy i aktuálními metodologickými trendy a získávají důležité kompetence pro vhodnou prezentaci svých výsledků na odborných fórech i v široké veřejnosti. Aplikační rozměr doktorského studia vede studenty k didaktizaci historie ve veřejném prostoru. Těžiště studia spočívá v sepsání disertační práce, která představuje originální vědecké dílo, založené na rozsáhlé pramenné základně, zasazené do širších souvislostí a využívající adekvátní metodologické postupy, přínos didaktických principů i výsledky zahraniční historiografie. Práce by měla znamenat podstatný příspěvek k poznání dané historické tématiky a prokázat schopnosti studenta k samostatné tvůrčí vědecké práci i praktické aplikaci jejích závěrů.


Přijímací zkouška:

Uchazeč předloží spolu s přihláškou návrh projektu výzkumné práce. Projekt musí obsahovat charakteristiku tématu, formulaci vstupní hypotézy, návrh výzkumných metod, přehled domácí i zahraniční literatury k tématu. Součástí přijímacího řízení je přijímací zkouška, v jejímž rámci musí uchazeč obhájit návrh svého výzkumného projektu. Zkušební komise zjišťuje jeho zájem o obor, předpoklady pro výzkumnou práci (ověřuje se hlubší znalost problematiky, které se chce uchazeč o studium v doktorském studiu věnovat).


Kritéria hodnocení: Uchazeč může získat maximálně 10 bodů, schválený počet bodů pro přijetí je získání minimálně 7 bodů.


Podmínky přijetí: Ke studiu jsou přijati uchazeči, kteří splní všechny podmínky přijímacího řízení:

a) dodání ověřené kopie dokladu o ukončení magisterského studijního programu,

b) složení přijímací zkoušky, získání min. počtu bodů stanovených děkanem k přijetí.

c) případná další podmínka dle specifikace daného studijního oboru.


Uplatnění absolventů:

Absolvent disponuje teoretickými i praktickými historickými znalostmi pro vědecký výzkum i pro prezentaci jeho výsledků; umí budit porozumění pro odkaz minulosti a její kultury. Dokáže se prosadit ve vědeckém prostředí i ve vzdělávání (didaktika dějepisu, mimoškolní pedagogika), jakož i v institucích, které pečují o kulturní dědictví a zabývají se paměťovými studiemi.

Poslední změna: 21. listopad 2021 11:57 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na: