ANGLICKÝ JAZYK A LITERATURA S DIDAKTIKOU

Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta

Požadavky k přijímacímu řízení do doktorského studia

program: Anglický jazyk a literatura s didaktikou

SIS link pro studijní plán: OD1AJ20

kód programu prezenční forma: P0232D300001

kód programu kombinovaná forma: P023D30A480

garant programu: doc. PhDr. Renata Pípalová, CSc. (renata.pipalova@pedf.cuni.cz)


Charakteristika programu:

Cílem předkládaného studijního programu je vychovat odborníky se schopností uplatnit kreativně anglistické teoretické poznatky v široce koncipovaném kontextu vzdělání na všech jeho stupních a zároveň též odborníky se schopností erudovaně a s invencí cizojazyčné vzdělání neustále vyhodnocovat, inovovat a modernizovat. Předkládaný studijní program totiž klíčově propojuje oborovou složku (tj. anglickou filologii se svým aspektem lingvistickým i literárně-kulturním) se složkou oborové didaktiky a didaktické aplikace.


Přijímací zkouška:

Přijímací řízení probíhá formou ústní zkoušky, během níž uchazeč seznámí zkušební komisi se studijními obory, které vystudoval a předloží své kvalifikační práce (bakalářskou a diplomovou), představí jí svůj dosavadní odborný vývoj, případně i publikační činnost v oboru a pedagogickou praxi. Uchazeč prokazuje výborné znalosti oboru včetně základů oborové didaktiky, jakož i požadovanou úroveň komunikační kompetence v anglickém jazyce C2 (dle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky). Součástí přijímací zkoušky je předložení výzkumného projektu, v němž uchazeč stručně charakterizuje současný stav bádání v dané oblasti, stanoví cíle, navrhne výzkumné metody a nastíní postupy při řešení projektu disertační práce. Nad tímto projektem je během přijímací zkoušky vedena odborná diskuse.


Kritéria hodnocení: Uchazeč může získat maximálně 10 bodů, schválený počet bodů pro přijetí je získání minimálně 7 bodů.


Podmínky přijetí: Ke studiu jsou přijati uchazeči, kteří splní všechny podmínky přijímacího řízení:

a) dodání ověřené kopie dokladu o ukončení magisterského studijního programu,

b) složení přijímací zkoušky, získání min. počtu bodů stanovených děkanem k přijetí.

c) případná další podmínka dle specifikace daného studijního oboru.


Uplatnění absolventů:

Absolvent je odborníkem – anglistou s hlubokými a komplexními odbornými znalostmi, který se orientuje v celé šíři oboru anglického jazyka a lingvistiky, anglofonní literatury a didaktiky anglického jazyka. Je též všestranně vědecko-metodologicky vybaven, je obeznámen s metodami a přístupy tradičními i moderními či interdisciplinárními, stejně jako s různými elektronickými zdroji a počítačovými nástroji. Má vhled do problematiky osvojování si cizího jazyka a chápe ji v mnoha relevantních souvislostech. Má vynikající praktické vědomosti o anglickém jazyce, literatuře a didaktice. Také se orientuje v problematice vzdělávání, teorie výuky a školského systému, a to na všech jeho stupních a rozumí potřebám a specifikám různých skupin studentů.Poslední změna: 21. listopad 2021 11:56 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na: