SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA

Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta

Požadavky k přijímacímu řízení do doktorského studia v oboru

Speciální pedagogika se čtyřletou standardní dobou studia


Charakteristika oboru:

Studium je zaměřeno na přípravu vědeckých pracovníků pro výzkumnou a odbornou činnost se zaměřením na speciální pedagogiku v jejích jednotlivých oblastech: logopedie, surdopedie, etopedie, somatopedie, psychopedie, oftalmopedie, specifické poruchy učení a také na aktuální otázky současné speciální pedagogiky v mezinárodním kontextu.

V doktorském studiu jsou vychováváni odborníci širokého spektra speciální pedagogiky, schopní rozvíjet obor v tomto novém pojetí a schopní řešit aktuální problematiku života zdravotně postižených členů naší společnosti. V tomto směru se výzkumná činnost doktorandů konkrétněji orientuje na problematiku Raného dětství včetně speciálně pedagogické diagnostiky a intervence; Rodinu se zdravotně postiženým dítětem a její postavení ve společnosti; Společenskou, kulturní a pracovní integraci zdravotně postižených, včetně integrace žáků a studentů se speciálními výchovně vzdělávacími potřebami do běžných škol; Tvorbu speciálně pedagogických a sociálně rehabilitačních metod, technik a postupů; Změny postojů veřejnosti ke zdravotně postiženým spoluobčanům; Rozvoj systému speciální pedagogiky, jeho hlavních strukturálních celků, včetně rozvoje teorie kvalit života hlavních skupin zdravotně postižených občanů.

Přijímací zkouška:

Uchazeč musí prokázat výborné znalosti v oboru speciální pedagogika a systematický a dlouhodobější zájem o problematiku handicapovaných lidí. Preferováni jsou absolventi oborů se zaměřením na speciální pedagogiku, sociální a pracovní, případně i léčebnou rehabilitaci nebo se zaměřením na sociální a technické služby pro zdravotně postižené. Přijímací zkouškou budou prověřovány předpoklady pro vědeckou práci – vize vlastního výzkumného záměru, schopnost jeho formulace a obhájení.

Forma přijímací zkoušky

  • Rozprava o projektu disertační práce, který předkládá uchazeč spolu s přihláškou k doktorskému studiu. Projekt včetně bibliografie  v rozsahu do 10 stran na uchazečem zvolené odborné téma by měl obsahovat charakteristiku výzkumné problematiky, základní představu o cíli a struktuře dané problematiky, uvažované metody teoretické a výzkumné práce a odbornou literaturu.

  • Ověřování znalosti základní a aktuální literatury v oboru (doporučeno předložení soupisu prostudované literatury ze speciální pedagogiky a příbuzných oborů.

Kritéria hodnocení: Uchazeč může získat maximálně 10 bodů, schválený počet bodů pro přijetí je získání minimálně 7 bodů.

Podmínky přijetí: Ke studiu jsou přijati uchazeči, kteří splní všechny podmínky přijímacího řízení:

a) dodání ověřené kopie dokladu o ukončení magisterského studijního programu,

b) složení přijímací zkoušky, získání min. počtu bodů stanovených děkanem k přijetí.

c) případná další podmínka dle specifikace daného studijního oboru.doc. PhDr. Lea Květoňová, Ph.D., předsedkyně oborové rady

lea.kvetonova@pedf.cuni.czPoslední změna: 12. únor 2018 11:43 
Sdílet na: