SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA

Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta

Požadavky k přijímacímu řízení do doktorského studia

program: Speciální pedagogika

SIS link pro studijní plán: OD1SP20

kód programu: P0111D190013

garat programu: doc. PhDr. Lea Květoňová, Ph.D. (lea.kvetonova@pedf.cuni.cz)


Charakteristika programu:

Cílem doktorského studijního programu Speciální pedagogika je příprava vysoce odborně kvalifikovaných pracovníků pro teoretickou a praktickou činnost v oblasti poskytování speciálněpedagogických služeb v nejširším aplikačním pojetí, a to diferencovaně podle struktury oborů speciální pedagogiky (SPPG znevýhodněného člověka se zrakovým, sluchovým, tělesným, mentálním postižením, člověka s narušenou komunikační schopností, člověka s poruchou autistického spektra, s poruchami chování a člověka se sociálním znevýhodněním) se zaměřením na aktuální otázky současné speciální pedagogiky v mezinárodním kontextu. Zásadním přínosem doktorského studia je příprava odborníků pro samostatnou vědeckou práci, směřující k jejich osobnímu odbornému růstu ve prospěch speciální pedagogiky jako moderně koncipovaného vědeckého oboru.


Přijímací zkouška:

Předpokladem k přijetí do DSP Speciální pedagogika je absolvování magisterského studijního programu speciální pedagogika nebo psychologie, ev. vysokoškolská učitelská kvalifikace doplněná rozšiřujícím studiem speciální pedagogiky a úspěšné vykonání přijímací zkoušky.

Současně s podáním přihlášky k přijímacímu řízení do doktorského studijního programu předkládá uchazeč písemný projekt výzkumné práce. Rozprava nad projektem výzkumné práce do 10 stran textu je součástí přijímacího řízení. Projekt má zpravidla tyto části: vymezení řešené problematiky a základních pojmů, shrnutí dosavadního stavu poznání, cíl práce, nástin metodologie a postupu řešení, předpokládané výsledky výzkumu, seznam použité literatury.


Součástí přijímací zkoušky je umět prezentovat ve vědecké rozpravě ucelený základní odborný přehled v oboru speciální pedagogika a v jejich hraničních disciplínách, převyšující požadavky při státní závěrečné zkoušce, prokázat jazykové předpoklady v jednom ze světových cizích jazyků a doložení dokladů pro vědeckou práci – účast ve výzkumu, aktivní vystoupení na vědeckých konferencích, odborná publikační činnost.


Kritéria hodnocení: Uchazeč může získat maximálně 10 bodů, schválený počet bodů pro přijetí je získání minimálně 7 bodů.


Podmínky přijetí: Ke studiu jsou přijati uchazeči, kteří splní všechny podmínky přijímacího řízení:

a) dodání ověřené kopie dokladu o ukončení magisterského studijního programu,

b) složení přijímací zkoušky, získání min. počtu bodů stanovených děkanem k přijetí.

c) případná další podmínka dle specifikace daného studijního oboru.


Poslední změna: 21. listopad 2021 12:02 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na: