DIDAKTIKA MATEMATIKY

Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta

Požadavky k přijímacímu řízení do doktorského studia v oboru

Didaktika matematiky se čtyřletou standardní dobou studia


Charakteristika oboru: Cílem doktorského studia v oboru Didaktika matematiky je připravit kvalifikované vědecké pracovníky v tomto oboru se zaměřením na studium problémů spojených s matematickým vzděláváním na základní škole (a v odpovídajících ročnících nižšího gymnázia) a s přípravou učitelů matematiky pro tento stupeň školy. Předpokládá se, že studium vytvoří u absolventů předpoklady pro další rozvoj jejich tvůrčí práce i po ukončení studia, a to ve dvou směrech:

U absolventů, kteří pracují v oblasti didaktiky matematiky (na fakultách připravujících učitele matematiky a ve výzkumných ústavech, ale také např. v centrech dalšího vzdělávání učitelů), se očekává zejména pokračování ve výzkumu a vědecké práci v didaktice matematiky, rozvíjení a prohlubování již získaných výsledků i jejich uplatňování v přípravě učitelů (budoucích i učitelů působících v praxi) a v přípravě nových učebních opor.

U absolventů, kteří pracují jako učitelé na školách, se očekává, že vytvoří na svých školách či ve svých regionech odborné prostředí, které se stane inspirujícím pro další učitele matematiky, povede k širší spolupráci mezi učiteli a přispěje ke kultivaci matematického vzdělávání. Očekává se, že tito absolventi budou organizovat a vést semináře z didaktiky matematiky, organizovat didaktické výzkumy, iniciovat na školách aplikace nových trendů ve vyučování matematice, podílet se na tvorbě učebnic apod.

Od uchazeče o doktorské studium v oboru didaktika matematiky se očekává, že:

  • projevuje zájem a prokazatelné aktivity v oblasti didaktiky matematiky (např. vystoupení na odborném semináři, odborné publikace, vystoupení na konferenci pro učitele matematiky Dva dny s didaktikou matematiky apod.)

  • je orientován v základních odborných časopisech a monografiích vztahujících se k didaktice matematiky

  • je schopen číst s porozuměním odbornou literaturu z didaktiky matematiky nebo psychodidaktiky v některém světovém jazyce

  • má představu o problematice, které se chce v doktorském studiu věnovat

Přijímací zkouška je vedena formou odborné rozpravy, která se týká:

  • tématiky předpokládaného studia; k této části rozpravy předkládá uchazeč předem písemný podklad v rozsahu do 10 stran. Očekává se, že tento projekt bude obsahovat vlastní myšlenky i seznam výchozí literatury

  • prostudované didaktické a matematické literatury

  • dosavadních pedagogických zkušeností uchazeče


Kritéria hodnocení: Uchazeč může získat maximálně 10 bodů, schválený počet bodů pro přijetí je získání minimálně 7 bodů.

Podmínky přijetí: Ke studiu jsou přijati uchazeči, kteří splní všechny podmínky přijímacího řízení:

a) dodání ověřené kopie dokladu o ukončení magisterského studijního programu,

b) složení přijímací zkoušky, získání min. počtu bodů stanovených děkanem k přijetí.

c) případná další podmínka dle specifikace daného studijního oboru.doc. RNDr. Naďa Vondrová, Ph.D., předsedkyně oborové rady

nada.vondrova@pedf.cuni.cz
Poslední změna: 12. únor 2018 11:43 
Sdílet na: