DIDAKTIKA MATEMATIKY

Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta

Požadavky k přijímacímu řízení do doktorského studia

Program: Didaktika matematiky

Kód programu: P0111D300005

SIS link pro studijní plán: OD1MA20

Garant program: prof. RNDr. Naďa Vondrová, Ph.D. (nada.vondrova@pedf.cuni.cz)


Charakteristika programu:

Doktorský studijní program Didaktika matematiky je zaměřen na přípravu vědeckých a koncepčních pracovníků s kompetencemi pro vědecký výzkum v didaktice matematiky a analýzu a evaluaci kurikulárních obsahů výuky matematiky včetně univerzit připravujících učitele.

Do programu Didaktika matematiky zasahují zejména oblast matematiky, pedagogiky, obecné didaktiky a psychologie. Studenti v průběhu studia plní předměty právě z těchto oblastí, které zároveň tvoří i základ jejich doktorské zkoušky. Publikují své výsledky v oborově didaktických časopisech a sbornících. Součástí jejich přípravy je i podíl na výuce zajišťované katedrou matematiky a didaktiky matematiky či na základní a střední škole.

Doktorský studijní program Didaktika matematiky má za cíl připravit kvalifikované vědecké pracovníky se zaměřením na studium problémů spojených s matematickým vzděláváním na základní a střední škole a s přípravou učitelů matematiky. Absolventi mohou pracovat na fakultách připravujících učitele matematiky, jejichž výuku didaktiky matematiky a příbuzných předmětů by měli vést právě odborníci v této vědní oblasti. Na druhé straně je nutno hledat cesty zkvalitnění výuky matematiky, ať už formou psaní učebních textů, které by měly být výzkumně podloženy, či přímo výukou na školách. Tam mohou absolventi doktorského studia Didaktika matematiky vytvořit odborné prostředí, které se stane inspirujícím pro další učitele matematiky, povede k širší spolupráci mezi učiteli a přispěje ke kultivaci matematického vzdělávání.


Od uchazeče o doktorské studium v oboru didaktika matematiky se očekává, že:

  • projevuje zájem a prokazatelné aktivity v oblasti didaktiky matematiky (např. vystoupení na odborném semináři nebo na konferenci pro učitele, odborné publikace apod.),

  • je orientován v základních odborných časopisech a monografiích vztahujících se k didaktice matematiky,

  • je schopen číst s porozuměním odbornou literaturu z didaktiky matematiky nebo psychodidaktiky v některém světovém jazyce,

  • má představu o problematice, které se chce v doktorském studiu věnovat, a je schopen jí konkretizovat v podobě rámcové osnovy.


Přijímací zkouška je vedena formou odborné rozpravy, která se týká tématiky předpokládaného studia; k této části rozpravy předkládá uchazeč spolu s přihláškou písemný projekt výzkumné práce v rozsahu do 10 stran.

Očekává se, že tento projekt bude obsahovat jasně formulovaný problém, který chce uchazeč řešit, jeho charakteristiku a současný stav řešení v naší i zahraniční literatuře a základní představu o metodologii výzkumu.


Kritéria hodnocení: Uchazeč může získat maximálně 10 bodů, schválený počet bodů pro přijetí je získání minimálně 7 bodů.


Podmínky přijetí: Ke studiu jsou přijati uchazeči, kteří splní všechny podmínky přijímacího řízení:

a) dodání ověřené kopie dokladu o ukončení magisterského studijního programu,

b) složení přijímací zkoušky, získání min. počtu bodů stanovených děkanem k přijetí.

c) případná další podmínka dle specifikace daného studijního oboru.

Poslední změna: 21. listopad 2021 11:59 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na: