DIDAKTIKA ČESKÉHO JAZYKA

Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta

Požadavky k přijímacímu řízení do doktorského studia

Program: Didaktika českého jazyka

SIS link pro studijní plán: D1CJ21

kód programu: 0111VD30A374 - prezenční forma, 0111VD30A3748 - kombinovaná forma

garant programu: prof. PhDr. Martina Šmejkalová, Ph.D.

martina.smejkalova@pedf.cuni.cz


Charakteristika oboru:

Cílem doktorského studijního programu Didaktika českého jazyka je připravit kvalifikované badatele v oboru didaktiky českého jazyka. Studijní program se soustředí na vědecké bádání a samostatnou tvůrčí činnost v propojených oblastech:

1. osvojování a edukace českého jazyka jako jazyka mateřského nebo jako jazyka druhého v procesu školního vyučování,

2. fungování českého jazyka v školské pedagogické komunikaci. Jeho absolventi budou připraveni vědeckými nástroji řešit aktuální problémy jazykové výchovy a jazykového vzdělávání na základních a středních školách, resp. v přípravě učitelů českého jazyka, a to včetně problémů inkluzivního vzdělávání.


Přijímací zkouška:

Základní podmínkou je magisterské vysokoškolské vzdělání, preferováno je vzdělání v oboru učitelství českého jazyka nebo učitelství pro 1. stupeň ZŠ nebo v učitelských filologických oborech.

Přijímací zkouškou budou prověřovány přiměřená odborná vyprofilovanost a hluboký zájem o předmět doktorského studia, znalost profilových bohemistických disciplín a bezpečná orientace v lingvistickém, lingvodidaktickém a pedagogickém základu oboru, tedy v lingvistické, lingvodidaktické a pedagogické literatuře.

Dále budou vyžadovány:

- alespoň minimální odborná aktivita (např. i studentské práce)

- předpoklady k vědecké práci – vize vlastního výzkumného záměru, schopnost jeho formulace a obhájení (návrh výzkumného projektu podaného spolu s přihláškou)


Kritéria hodnocení: Uchazeč může získat maximálně 10 bodů, schválený počet bodů pro přijetí je získání minimálně 7 bodů.


Podmínky přijetí: :

Ke studiu jsou přijati uchazeči, kteří splní všechny podmínky přijímacího řízení:

a) dodání ověřené kopie dokladu o ukončení magisterského studijního programu;

b) složení přijímací zkoušky, získání min. počtu bodů stanovených děkanem k přijetí;

c) případná další podmínka dle specifikace daného studijního oboru: odborná rozprava k projektu výzkumné práce, včetně bibliografie; v projektu uchazeč prokazuje hloubku orientace v dané výzkumné problematice, kterou by se chtěl v doktorském studiu zabývat. Písemný projekt výzkumné práce v rozsahu do 10 stran textu se podává spolu s přihláškou


Uplatnění absolventa:

Absolvent/absolventka doktorského studijního programu Didaktika českého jazyka je vybaven/a teoretickými znalostmi a badatelskými kompetencemi v oboru didaktiky českého jazyka. Je připraven/a pracovat v oblasti vědeckého výzkumu a v oblasti vysokoškolské výuky. Může se profesně uplatnit na vědecko-pedagogických a na vědecko-výzkumných pracovištích či na klíčových odborných pozicích nižších stupňů vzdělávání.

Absolvent/absolventka studijního programu disponuje

- výstupními znalostmi prohloubeného lingvistického základu oborové didaktiky, vývojových tendencí v didaktice mateřského jazyka, současného stavu vědeckého poznání a metodologie didaktického výzkumu;

- výstupními dovednostmi, zejm. prohloubenou schopností práce s vědeckými prameny, zvnitřněním etických zásad vědecké práce, prohloubením pracovních návyků, schopností identifikovat hlavní didaktické problémy a řešit je vědeckými metodami, schopností aplikovat teoretické znalosti při konstrukci a organizaci výzkumných šetření, schopností publikovat a argumentovat na vědeckém fóru.

Může se uplatnit jako badatel/ka na vědeckých a vědecko-pedagogických pracovištích, jako vyučující didaktiky českého jazyka a jejích subdisciplín, jako autor/ka a posuzovatel/ka kurikulárních a edukačních materiálů apod.Poslední změna: 25. listopad 2022 10:29 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na: