DIDAKTIKA ČESKÉHO JAZYKA

Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta

Požadavky k přijímacímu řízení do doktorského studia

Obor: Didaktika českého jazyka

kód oboru: 7501V034

garant oboru: doc. PhDr. Martina Šmejkalová, Ph.D.

(martina.smejkalova@pedf.cuni.cz)


Charakteristika oboru:

Cílem doktorského studijního oboru Didaktika českého jazyka je připravit kvalifikované badatele v oboru didaktiky českého jazyka. Studijní obor se soustředí na vědecké bádání a samostatnou tvůrčí činnost v propojených oblastech: 1. osvojování a edukace českého jazyka jako jazyka mateřského nebo jako jazyka druhého v procesu školního vyučování, 2. fungování českého jazyka v školské pedagogické komunikaci. Jeho absolventi budou připraveni vědeckými nástroji řešit aktuální problémy jazykové výchovy a jazykového vzdělávání na základních a středních školách, resp. v přípravě učitelů českého jazyka, a to včetně problémů inkluzivního vzdělávání. Uchazeč musí prokázat alespoň minimální odbornou aktivitu (např. i studentské práce), pedagogickou praxi na základní nebo střední škole (lze doplnit v průběhu doktorského studia v rámci doporučených aktivit). Preferováni jsou absolventi v oboru učitelství českého jazyka, učitelství pro 1. stupeň ZŠ nebo učitelských filologických oborů.


Přijímací zkouška:

Připravenost k doktorskému studiu se prokazuje přijímací zkouškou, která sestává z:

  • Odborné rozpravy k projektu výzkumné práce, včetně bibliografie, ve které uchazeč prokazuje hloubku orientace v dané výzkumné problematice, kterou by se chtěl v doktorském studiu zabývat. Písemný projekt výzkumné práce v rozsahu do 10 stran textu se podáva spolu s přihláškou. Přijímací zkouškou budou prověřovány přiměřená odborná profilace a hluboký zájem o předmět doktorského studia, bezpečná orientace v lingvistickém, lingvodidaktickém a pedagogickém základu oboru, tedy v lingvistické, lingvodidaktické a pedagogické literatuře. Diskuse a kritická interpretace k prostudované literatuře ze zvoleného oboru (doporučeno předložení seznamu základní prostudované literatury ze zvoleného oboru).


Kritéria hodnocení: Uchazeč může získat maximálně 10 bodů, schválený počet bodů pro přijetí je získání minimálně 7 bodů.


Podmínky přijetí: Ke studiu jsou přijati uchazeči, kteří splní všechny podmínky přijímacího řízení:

a) dodání ověřené kopie dokladu o ukončení magisterského studijního programu,

b) složení přijímací zkoušky, získání min. počtu 7 bodů stanovených děkanem k přijetí,

c) případná další podmínka dle specifikace daného studijního oboru.Poslední změna: 6. leden 2020 12:24 
Sdílet na: