VÝTVARNÁ VÝCHOVA

Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta

Požadavky k přijímacímu řízení do doktorského studia v oboru

Výtvarná výchova se čtyřletou standardní dobou studia


Charakteristika oboru:

Současná koncepce oboru výtvarná výchova je založena na zkoumání sociálně a kulturně podmíněného rozvoje různých stránek vizualizace (showing, imagining, creating) chápané jako specifická složka lidské ontogeneze, kultury a všeobecného vzdělávání. Studium směřuje k hlubšímu porozumění povaze tvořivého myšlení, učení a vyučování v oblasti výtvarné (vizuální) kultury a nových, kolaborativních a  vzdělávacích  funkcí  současného umění. Studium v oboru výtvarná výchova má předmětné teoretické a empiricko-výzkumné zakotvení ve vzdělávací oblasti umění a kultura, ale zároveň má i velký interdisciplinární potenciál. Představitelé tohoto oboru proto mohou kromě specifické práce ve své vlastní disciplíně být přínosnými spolupracovníky nebo i týmovými manažery v badatelských týmech takových disciplín jako pedagogika, pedagogická a vývojová psychologie, speciální pedagogika, mediální studia, kulturologie, kulturní komparatistika, sémiotika, kognitivní vědy, estetika, vizuální teorie aj.


Přijímací zkouška:

V přijímací zkoušce uchazeč prokazuje koncepčnost svého přístupu k odborným problémům, demonstruje hloubku i šíři své orientace v teorii a praxi výtvarné výchovy, dokazuje schopnost analyzovat literární prameny (včetně cizojazyčných). Spolu s přihláškou podává uchazeč písemný projekt výzkumné práce na zvolené odborné téma do deseti normovaných stran strojopisu, který je doplněn seznamem literatury, krátkou anotací (5 - 10 řádků) a klíčovými pojmy (deskriptory), které vystihují obsah práce. Komise hodnotí kvalitu předloženého projektu, stejně jako předpoklady žadatele splnit cíle kladené projektem.


Kritéria hodnocení: Uchazeč může získat maximálně 10 bodů, schválený počet bodů pro přijetí je získání minimálně 7 bodů.


Podmínky přijetí: Ke studiu jsou přijati uchazeči, kteří splní všechny podmínky přijímacího řízení:

a) dodání ověřené kopie dokladu o ukončení magisterského studijního programu,

b) složení přijímací zkoušky, získání min. počtu bodů stanovených děkanem k přijetí.

c) případná další podmínka dle specifikace daného studijního oboru.doc. PhDr. Marie Fulková, Ph.D., předsedkyně oborové rady

marie.fulkova@pedf.cuni.czPoslední změna: 29. listopad 2018 12:16 
Sdílet na: