DIDAKTIKA BIOLOGIE

Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta

Požadavky k přijímacímu řízení do doktorského studi

obor: Didaktika biologie

kód oboru: P0111D30A3696 / P0111D300035

garant oboru: doc. RNDr. Vasilis Teodoridis, Ph.D. (vasilis.teodoridis@pedf.cuni.cz)


Charakteristika oboru:

Doktorský studijní obor je vymezen jako mezní disciplína biologie v kontextu vzdělávání, hledající vlastní přístupy ke vzdělávání v biologii jako komplexu specifických disciplín v situaci potřeby všeobecného vzdělávání širokého spektra občanů na jedné straně, vzdělávání talentů a vzdělávání v rámci profesní přípravy na straně druhé.

Cílem studijního oboru Vzdělávání v biologii je příprava vědeckých a koncepčních pracovníků s kompetencemi pro výzkum, analýzu a evaluaci kurikulárních obsahů výuky biologie (přírodopisu) na všech typech škol - včetně univerzit připravující učitele,  s kompetencemi pro navrhování řešení opřených o metodologii vědeckého výzkumu,  kteří budou schopni definovat hlavní trendy vývoje v biologických vědách a  jejich poznatky efektivně transformovat do vzdělávacího procesu, a to jak v rovině kurikulárních obsahů tak v rovině optimálních vzdělávacích a výchovných metodických přístupů,  a kteří budou zasvěceně působit na základních a středních školách v roli vedoucích předmětových komisí a vytvářet aktuální koncepci biologického vzdělávání konkrétní školy.

Studium je společně akreditováno a zajišťováno konsorciem: Pedagogická fakulta UK v Praze, Pedagogická fakulta a Přírodovědecká fakulta JčU v Českých Budějovicích.


Přijímací zkouška:

U uchazeče je vítáno zaměření na učitelství biologie, přírodopisu nebo biologické vědy, popřípadě inženýrského biologicky orientovaného studia, a pokud není uchazeč absolventem učitelského studia, měla by být součástí jeho pregraduálního studia nebo studia v rámci CŽV i pedagogika a pedagogická psychologie alespoň v minimálním rozsahu. Ze světových jazyků musí ovládat minimálně angličtinu.


Přijímací zkouška je ústní zkouškou, která přezkoumává předpoklady uchazeče k vědecké přípravě v rámci doktorského studia. Zkouška se koná formou rozpravy o projektu výzkumné práce (projekt do 10 stran, včetně bibliografie), který uchazeč předkládá spolu s přihláškou k doktorskému studiu. Uchazeč při zkoušce prokazuje vlastní myšlenky a hloubku orientace ve výzkumné problematice. Část zkoušky bude vedena v anglickém jazyce.


Kritéria hodnocení: Uchazeč může získat maximálně 10 bodů, schválený počet bodů pro přijetí je získání minimálně 7 bodů.


Podmínky přijetí: Ke studiu jsou přijati uchazeči, kteří splní všechny podmínky přijímacího řízení:

a) dodání ověřené kopie dokladu o ukončení magisterského studijního programu,

b) složení přijímací zkoušky, získání min. počtu bodů stanovených děkanem k přijetí.

c) případná další podmínka dle specifikace daného studijního oboru.


Poslední změna: 1. březen 2022 13:32 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na: