CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_038/0006965

Podpora pregraduálního vzdělávání na PedF UK


 

Individuální projekt, reg. č.:

CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_038/0006965

Název programu:

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Číslo výzvy:

02_16_038

Název výzvy:

Výzva č. 02_16_038 pro Pregraduální vzdělávání vprioritní ose 3 OP

Číslo prioritní osy:

02.3

Název prioritní osy:

Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání

Číslo investiční priority:

02.3.68

Název investiční priority:

Omezování a prevence předčasného ukončování školní docházky a podpory rovného přístupu ke kvalitním programům předškolního rozvoje, k primárnímu a sekundárnímu vzdělávání a rovněž možnostem formálního a neformálního vzdělávání, které umožňuje zpětné začlenění do procesu vzdělávání a odborné přípravy

Číslo tematického cíle:

TC 10

Název tematického cíle:

Investice do vzdělávání, dovedností a celoživotního učení

Číslo:

02.3.68.4

Název:

Zkvalitnění přípravy budoucích azačínajících pedagogických pracovníků

Datum zahájení:

01. 01. 2018

Datum ukončení:

30. 06. 2020V projektu aspirujeme na řešení oblastí, které v přípravném vzdělávání učitelů vnímáme jako klíčové a v rámci nichž identifikujeme prostor pro zlepšení, a to především na základě znalosti současného kontextu a potřeb. Cílíme na podporu inovativních postupů se záměrem podpořit kvalitu výuky. Snažíme se reflektovat požadavky a potřeby studentů vyplývající z dotazníkového šetření realizovaného na PedF UK. Současně jsme si vědomi potenciálu získat zpětnou vazbu i od absolventů PedF UK. Projekt tak např. řeší požadavek na provázanost a gradaci všech typů pedagogické praxe. Reaguje na potřeby vzájemného propojení teoretických a praktických disciplín, klade důraz na reflektivní pojetí pedagogické praxe a mentoring. V souladu s požadavky studentů je podpořena i variabilita pedagogické praxe, zejména v bakalářském studiu. Nové nastavení spolupráce s praktickým terénem je potřebné mj. s ohledem na očekávanou implementaci kariérního systému, resp. na standard učitelské profese. Projekt navíc usiluje o sblížení VŠ výuky a praxe škol, snížení nedůvěry praktiků v teoretické poznání, efektivnější využití teoretické přípravy v praktických zkušenostech studentů, vyšší a efektivnější využití excelentních učitelů pro spolupráci na VŠ přípravě studentů. V aktivitách projektu také reflektujeme současné dění ve školách, např. inkluzivní vzdělávání, v rámci něhož je potřeba posílit kompetence budoucích učitelů v oblasti pedagogické diagnostiky, diferenciace a individualizace, kooperace žáků, poskytování podpůrných opatření žákům se SVP a žákům nadaným, formativního hodnocení, podpory pozitivních vztahů mezi žáky, rodinou a školou, prevence rušivého chování žáků apod. (v souladu se Strategií vzdělávací politiky ČR do roku 2020). Kromě změn ve školské politice a ve školském terénu dochází i k zásadním změnám v oblasti přípravy budoucích učitelů v současné znalostní společnosti. Podpora práce VŠ učitelů v našem vzdělávacím systému bohužel není příliš rozvinuta. Zaměřujeme se tudíž i na cílenou podporu jejich práce, aby mohli na uvedené změny reagovat dostatečně rychle a flexibilně.


V DC I plánujeme vývoj a pilotáž výukových postupů, které podpoří kontinuitu jednotlivých složek pedagogické praxe a gradující rozvoj kompetencí pro výkon učitelské profese. Provázanost složek praktické přípravy v nově akreditovaných studijních programech bude zohledněna jak v časové návaznosti, tak v rámci relevantních složek pregraduální přípravy, zejména pedagogicko-psychologické a oborově didaktické složky. Důraz bude kladen na teoretickou reflexi praktických zkušeností a formativní hodnocení. Podstatou mentoringu pedagogických praxí bude jeho facilitační charakter, důraz na bezpečnou popisnou zpětnou vazbu a rovnováha 3 složek mentoringu, tj. vedení rozhovoru poradenského typu, kvalita výuky a oborově didaktická složka.


V DC II se projekt zaměří na zkvalitnění práce vzdělavatelů učitelů - podporu jejich profesního růstu a spolupráci s cílem vybudovat kvalitní pracovní týmy. Motivuje začínající VŠ učitele nejen k setrvání v profesi, ale k systematickému profesnímu učení. Pro zkušené VŠ učitele vytváří prostor pro sdílení a předávání zkušeností formou mentorské podpory.


V DC III projekt usiluje především o rozvoj dovedností studentů vzdělávat heterogenní kolektiv žáků a efektivně spolupracovat s rodiči. Dalším cílem je posílení didaktické znalosti obsahu a rozvoj profesního vidění. Těchto cílů bude dosaženo prostřednictvím systematicky koncipované výuky založené na dovednostně orientovaných aktivitách a příkladech z praxe. Se záměrem zvýšit vyváženost teoretické a praktické složky VŠ výuky a posílit vzájemné obohacování poznání VŠ učitelů a excelentních učitelů budou do výuky teoretických předmětů zapojováni učitelé z praxe.


V DC IV bude projekt vytvářet podmínky pro kvalitnější přípravu budoucích učitelů a podporovat koncepční proměny jejich přípravného vzdělávání. Východiskem proměn bude získání zpětné vazby k průběhu a kvalitě studia jak od studentů učitelství, tak absolventů. Dalším důležitým aspektem přípravného vzdělávání je propojování s praxí. Vytvoříme zde prostor pro tandemovou spolupráci akademiků s učiteli z praxe na zkvalitňování vzdělávací praxe s využitím akčního výzkumu.Poslední změna: 12. únor 2018 11:44 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na: