DIDAKTIKA CHEMIE

Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta

Požadavky k přijímacímu řízení do doktorského studia

Program: Didaktika chemie (studijní program společný s PřF UK)

SIS link pro studijní plán: OD2CH20

Kód programu: P0111D300003

Garant programu: prof. PhDr. Hana Čtrnáctová, CSc.

Zástupce oborové rady na PedF UK: prof. PhDr. Martin Bílek, Ph.D. (martin.bilek@pedf.cuni.cz)


Charakteristika programu:

Cílem doktorského studijního programu Didaktika chemie je příprava odborníků zajišťujících zvyšování kvality chemického vzdělávání v ČR v souladu s aktuálními společenskými potřebami a v souladu se vzdělávacími programy vyspělých evropských zemí na bázi vědecko-výzkumných výsledků. Doktorský studijní program je zaměřen na přípravu odborníků v oblasti teorie chemického vzdělávání v souladu se současnými poznatky chemie, pedagogiky, psychologie, sociologie, informatiky a dalších disciplín.


Přijímací zkouška

Ústní rozprava k písemně vypracovanému a spolu s přihláškou odevzdanému projektu výzkumné práce. Při přijímací zkoušce uchazeč musí prokázat příslušné znalosti v didaktice chemie, chemických oborech a pedagogicko-psychologických oborech, dále pak informační a jazykovou gramotnost (ověřuje se znalost angličtiny, příp. jiného světového jazyka) a předpoklady pro výzkumnou práci (ověřuje se hlubší znalost problematiky, které se chce uchazeč o studium v doktorském studiu věnovat).


Kritéria hodnocení: Uchazeč může získat maximálně 10 bodů, schválený počet bodů pro přijetí je získání minimálně 7 bodů.


Podmínky přijetí: Ke studiu jsou přijati uchazeči, kteří splní všechny podmínky přijímacího řízení:

a) dodání ověřené kopie dokladu o ukončení magisterského studijního programu,

b) složení přijímací zkoušky, získání min. počtu bodů stanovených děkanem k přijetí.

c) případná další podmínka dle specifikace daného studijního oboru.


Informace o uplatnění absolventů:

Doktorské studium poskytuje integrované vzdělání, které jeho absolventům umožňuje na základě vysoké erudovanosti provádět koncepční a výzkumnou činnost v oblasti chemického vzdělávání. Absolventi doktorského studia budou připraveni k samostatné vědecké, pedagogické a řídící práci v tomto oboru. Uplatnění absolventů bude možné na didaktických pracovištích vysokých škol, ve

výzkumných ústavech MŠMT zabývajících se problematikou chemického vzdělávání, na středních školách jako vysoce kvalifikovaní vyučující chemie, na pracovištích, která se zabývají dalším vzděláváním učitelů a v mezinárodních a evropských institucích a organizacích zaměřených na celostátní a mezinárodní výzkum v oblasti chemického nebo přírodovědného vzdělávání.Poslední změna: 9. leden 2024 12:48 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na: