DIDAKTIKA CHEMIE

Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta

Požadavky k přijímacímu řízení do doktorského studia v programu

Didaktika chemie se čtyřletou standardní dobou studia


Charakteristika oboru:

Cílem doktorského studijního programu Didaktika chemie je příprava odborníků zajišťujících zvyšování kvality chemického vzdělávání v ČR v souladu s aktuálními společenskými potřebami a v souladu se vzdělávacími programy vyspělých evropských zemí na bázi vědecko-výzkumných výsledků. Doktorský studijní program je zaměřen na přípravu odborníků v oblasti teorie chemického vzdělávání v souladu se současnými poznatky chemie, pedagogiky, psychologie, sociologie, informatiky a dalších disciplín. Jedná se o obor bez specializace.


Přijímací zkouška

Ústní rozprava k písemně vypracovanému a spolu s přihláškou odevzdanému projektu výzkumné práce. Při přijímací zkoušce uchazeč musí prokázat příslušné znalosti v didaktice chemie, chemických oborech a pedagogicko-psychologických oborech, dále pak informační a jazykovou gramotnost (ověřuje se znalost angličtiny, příp. jiného světového jazyka) a předpoklady pro výzkumnou práci (ověřuje se hlubší znalost problematiky, které se chce uchazeč o studium v doktorském studiu věnovat).


Kritéria hodnocení: Uchazeč může získat maximálně 10 bodů, schválený počet bodů pro přijetí je získání minimálně 7 bodů.

Kritéria hodnocení: Uchazeč může získat maximálně 10 bodů, schválený počet bodů pro přijetí je získání minimálně 7 bodů.


Podmínky přijetí: Ke studiu jsou přijati uchazeči, kteří splní všechny podmínky přijímacího řízení:

a) dodání ověřené kopie dokladu o ukončení magisterského studijního programu,

b) složení přijímací zkoušky, získání min. počtu bodů stanovených děkanem k přijetí.

c) případná další podmínka dle specifikace daného studijního oboru.prof. PhDr. Hana Čtrnáctová, CSc., garantka programu

prof. PhDr. Martin Bílek, Ph.D. zástupce oborové rady na PedF UK

martin.bilek@pedf.cuni.cz


Poslední změna: 29. listopad 2018 14:49 
Sdílet na: