NĚMECKÝ JAZYK A LITERATURA S DIDAKTIKOU

Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta

Požadavky k přijímacímu řízení do doktorského studia

Program: Německý jazyk a literatura s didaktikou

SIS link pro studijní plán:OD1NJ20

Kód programu: P0111D300007

Garant programu:. prof. PhDr. Milan Tvrdík, CSc. (milan.tvrdik@pedf.cuni.cz)


Charakteristika programu:

Doktorský studijní program Německý jazyk a literatura s didaktikou navazuje na ukončené studium německého jazyka a literatury v magisterském stupni buď učitelského, nebo odborného zaměření. Usiluje o interdisciplinární pojetí oboru (tedy jazyka i literatury) s důrazem na didaktiku vzdělávacího procesu v cizích filologiích (v tomto případě německé filologie). Prohlubováním získaných vědomostí a dovedností směřuje doktorské studium k vyšší oborové specializaci v německé jazykovědě a literární vědě, především ale připravuje k metodologicko-didaktické aplikaci nabytých poznatků.

Doktorský studijní program se primárně zaměří na prohlubování a rozšiřování znalostí z oboru německé lingvistiky, literární vědy a didaktiky v oblasti vzdělávání. Doktorský studijní program nabízí navíc v literární oblasti doplnění odborných znalostí ve specifickém zaměření na německojazyčnou literaturu pro děti a mládež, rakouskou a německojazyčnou švýcarskou literaturu a na německy psanou literaturu z českých zemí, v oblasti lingvistické na aplikovanou lingvistiku (ve srovnání různých teoretických přístupů) a teorii a analýzu diskursu, to vše s cílem širší integrace pomezních disciplín (např. sociolingvistiky a pragmalingvistiky ve spojení s komunikačními vědami, kulturologií a psychologií z perspektivy diachronního a synchronního zkoumání jazyka). V nedidaktické části tak prohlubování vědomostí může směřovat k užší specializaci na německou lingvistiku nebo na zvolená období literárního vývoje německé literatury. V oblasti didaktické jsou navíc prohlubovány poznatky z nelingvistických disciplín, které se orientují nezprostředkování literatury a reálií jako reprezentantů cílové kultury se zohledněním sémiotických kategorií „své“, „cizí“ a „společné“. Doktorský studijní program chce položit základy samostatné vědecké práce a vytvořit podmínky pro publikační činnost absolventů.


Přijímací zkouška

Přijímací zkouška je vedena formou odborné rozpravy, která se týká představy oblastní výzkumné a tvůrčí práci a prokázání základní orientace v odborné literatuře. K této části rozpravy předkládá uchazeč spolu s přihláškou písemný projekt výzkumné práce v rozsahu do 10 stran, v níž se prověřují znalosti obecně teoretických základů oboru a znalosti týkající se navrženého tématu disertace uchazeče ve zvoleném zaměření. Projekt by měl být předložen v jazyce, na který se student specializuje. Projekt by měl obsahovat charakteristiku výzkumné problematiky, základní představu o cíli a struktuře dané problematiky, uvažované metody teoretické a výzkumné práce a odbornou literaturu.


Kritéria hodnocení: Uchazeč může získat maximálně 10 bodů, schválený počet bodů pro přijetí je získání minimálně 7 bodů.


Podmínky přijetí: Ke studiu jsou přijati uchazeči, kteří splní všechny podmínky přijímacího řízení:

a) dodání ověřené kopie dokladu o ukončení magisterského studijního programu,

b) složení přijímací zkoušky, získání min. počtu bodů stanovených děkanem k přijetí.

c) případná další podmínka dle specifikace daného studijního oboru.


Informace o uplatnění absolventů:

Absolvent je vybaven podrobnou znalostí problematiky v oblasti tématu své disertační práce a znalostmi i dovednostmi z jí blízkých disciplín. Je připraven pro pedagogické působení v terciární sféře vzdělávání, avšak i pro manažerskou i samostatnou vědeckou práci ve svém oboru, případně na svůj další kvalifikační růst akademickém vzdělávání. Vyjadřuje se v němčině, angličtině a češtině k odborným tématům, umí prezentovat své závěry na mezinárodních konferencích, má zkušenost s publikační, ediční a grantovou činností. Je schopen zásadním způsobem přispět k řešení jazykem a kulturou podmíněných problémů interkulturně propojené společnosti i v mezinárodním měřítku (v kulturních apolitických institucích EU apod.).


Vypsaná témata disertačních prací:

  • Německy psaná literatura pro děti a mládež jako prostředek i zdroj interkulturního učení. (PhDr. Tamara Bučková, Ph.D.)

  • Výzkum intonace v mluvních projevech žáků ZŠ a studentů SŠ. (PhDr. Pavla Nečasová, Ph.D.)

  • Jazykově-ideologická strategie antisemitismu nacionálního socialismu z lingvistického a didaktického hlediska. (Prof. Dr. Anja Lobenstein-Reichmann)

  • Interakce jazyka a násilí z lingvistického a didaktického hlediska. (Prof. Dr. Anja Lobenstein-Reichmann)

  • Literární tvorba vybraných německojazyčných pražských autorů 19. a 20. století v didaktické reflexi. (doc. PhDr. Viera Glosíková, CSc.)

  • Rakouská moderna 20. století v didaktické reflexi. (prof. PhDr. Milan Tvrdík, CSc.)

  • Jakékoli vlastní téma z německé lingvistiky, německojazyčné literatury a didaktiky němčiny.


Poslední změna: 21. listopad 2021 12:01 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na: