CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_068/0016093

Podpora pregraduálního vzdělávání budoucích učitelů na UK


Grantový projekt, reg. č.:

CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_068/0016093

Název programu:

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Číslo výzvy:

02_19_068

Název výzvy:

Pregraduální vzdělávání II

Číslo prioritní osy:

PO 3

Název prioritní osy:

Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání

Číslo investiční priority:

IP 1

Název investiční priority:

Omezování a prevence předčasného ukončování školní docházky a podpora rovného přístupu ke kvalitním programům předškolního rozvoje, k primárnímu a sekundárnímu vzdělávání, možnostem formálního a neformálního vzdělávání, které umožňuje zpětné začlenění do procesu vzdělávání a odborné přípravy

Číslo specifického cíle:

SC 4

Název specifického cíle:

Zkvalitnění přípravy budoucích a začínajících pedagogických pracovníků

Datum zahájení:

01. 01. 2020

Datum ukončení:

31. 12. 2022


Cílem projektu je zkvalitnění počáteční přípravy budoucích učitelů studujících na UK. V rámci projektu je řešeno posílení systémovosti a komplexnosti v počáteční přípravě budoucích učitelů a je kladen důraz na rozvoj reflektovaných pedagogických praxí studentů učitelských oborů jako nedílnou součást výuky. Projekt doplňuje již dříve realizované úpravy a změny ve výuce budoucích učitelů na UK. V rámci projektu jsou též zvyšovány kompetence vysokoškolských pedagogů a učitelů spolupracujících škol.


Cílem projektu je zejména to, aby budoucí pedagogové vedle hlubokého teoretického základu získávali další znalosti a kompetence, které pro ně budou výhodou v profesním uplatnění a zvýší kvalitu vzdělávání na (MŠ/ZŠ/SŠ). Jedná se zejména o:

- Znalosti moderních (aktivizujících) metod výuky,

- Kompetence pro práci s heterogenní skupinou,

- Kompetence v oblasti pedagogické diagnostiky.


V jednotlivých KA budou řešeny tematické priority projektu, které korespondují se strategickými cíli UK:


1) Podpora úprav nastavení studentských pedagogických praxí pro zvýšení jejich kvality a jejich inovaci především s ohledem na budování praktických dovedností studentů zvládat management třídy, využívání digitálních technologií v praxi a zapojování aktivizačních metod výuky.


2) Zvyšování kompetencí VŠ pedagogů, kteří se podílejí na přípravě studentů pro zlepšení v oblasti poskytování popisné zpětné vazby studentům, posílení pozitivních postojů VŠ pedagogů k vulnerabilním skupinám. Součástí je také pilotní nastavení interního mentoringu.


3) Tvorba metodik pro rozvoj kompetencí studentů v oblasti hodnocení s využitím různých forem evaluace a autoevaluace v práci budoucího učitele.


4) Rozšíření a prohloubení spolupráce VŠ pedagogů a učitelů spolupracujících MŠ/ZŠ/SŠ, která umožní předávání zkušeností mezi VŠ pedagogy a učiteli spolupracujících škol. Spolupráci obou skupin je třeba podpořit také realizací společných aktivit a setkání všech dotčených skupin.


5) Rozvoj kompetencí studentů - budoucích učitelů propojováním teoretické a praktické výuky s akcentem na problematiku inkluze a inovativní přístupy ve vzdělávání.


6) Získávání zkušeností v zahraničí, které přispěje k rozvoji všech účastníků procesu přípravy budoucích učitelů, tedy samotných studentů - budoucích učitelů, ale také VŠ pedagogů podílejících se na výuce studentů a MŠ/ZŠ/SŠ učitelů (spolupracujících škol) podílejících se na výuce studentů.


7) Získávat studenty, kteří mají předpoklady pro výkon učitelské profese.Poslední změna: 12. prosinec 2019 16:26 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na: