PEDAGOGICKÁ A ŠKOLNÍ PSYCHOLOGIE

Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta

Požadavky k přijímacímu řízení do doktorského studia

Program: Pedagogická a školní psychologie

SIS link pro studijní plán: OD1PS20

Kód programu: P0313D230009

Garant programu:. doc. PhDr. PaedDr. Anna Kucharská, Ph.D. (anna.kucharska@pedf.cuni.cz)


Charakteristika programu:

Doktorské studium je koncipováno jako příprava vědeckých pracovníků v oblasti pedagogické a školní psychologie, kteří se budou prostřednictvím samostatné tvůrčí činností podílet na rozvoji psychologické teorie a výzkumu. Doktorské studium prohloubí znalosti v oboru s uplatněním českých i zahraničních poznatků a výsledků výzkumu, bude dále rozšiřovat metodologické a výzkumné dovednosti i

kompetence doktorandů, podobně jako prezentační dovednosti, a to s důrazem na pedagogickou a školní psychologii, které však budou systematicky zasazovány do širšího kontextu dalších psychologických disciplín a společenských věd. Těžištěm doktorského studia je disertační práce, která má charakter původního vědeckého díla. Prostřednictvím disertační práce empiricko-teoretického či teoretického

zaměření doktorand získává nové poznatky ke studovanému tématu, a tím obohacuje jeho vědeckou deskripci a konceptualizaci. Disertační práce se podílí na rozvoji oboru v národním i mezinárodním kontextu. Cílem studia je připravit takové vědecké pracovníky, kteří budou v případě další akademické dráhy na vysoké škole pedagogicky a vědecko-výzkumně působit v pedagogické a školní psychologii, eventuálně i v příbuzných psychologických disciplínách a dalších společenských vědách; v případě pokračování v praktické psychologické činnosti budou pracovníci daný obor teoretizovat a uvádět ho do širšího odborného kontextu.


Přijímací zkouška:


Základním požadavkem je ukončené magisterské studium z oblasti vzdělávání Psychologie. Hlásit se může také absolvent magisterských programů z příbuzných oblastí vzdělávání (např. učitelství psychologie, speciální pedagogika, aj.), podmínkou však je, aby měl absolvent vykonanou státní závěrečnou zkoušku z psychologie (příp. z dílčích psychologických disciplín).

Součástí přijímacího řízení je přijímací zkouška, v jejímž rámci přijímací komise posuzuje jak uchazečův zájem o obor, tak jeho předpoklady k vědecké práci (např. schopnost používat terminologii oboru, formulovat vstupní hypotézu výzkumu, navrhnout metodologii výzkumu). Uchazeč spolu s přihláškou předkládá písemně vypracovaný projekt výzkumné práce, jehož téma se vztahuje k pedagogické a

školní psychologii, a seznam prostudované odborné literatury. Projekt musí obsahovat charakteristiku tématu, formulaci vstupní hypotézy/výzkumných otázek výzkumu, návrh metod sběru a analýzy dat, přehled zahraniční i domácí odborné literatury k tématu. V rámci přijímací zkoušky vede komise s uchazečem diskusi, ve které musí uchazeč obhájit návrh svého projektu a prokázat hlubší znalosti vědního

oboru.


Kritéria hodnocení: Uchazeč může získat maximálně 10 bodů, schválený počet bodů pro přijetí je získání minimálně 7 bodů.


Podmínky přijetí: Ke studiu jsou přijati uchazeči, kteří splní všechny podmínky přijímacího řízení:

a) dodání ověřené kopie dokladu o ukončení magisterského studijního programu,

b) složení přijímací zkoušky, získání min. počtu bodů stanovených děkanem k přijetí.

c) případná další podmínka dle specifikace daného studijního oboru.


Informace o uplatnění absolventů:

Absolvent doktorského programu Pedagogická a školní psychologie je odborníkem v oblasti edukace, který je schopen uplatnit získané teoretické, metodologické a výzkumné znalosti a dovednosti samostatným a tvůrčím způsobem. Je vybaven pro individuální i skupinovou vědeckou práci v oblasti pedagogické a školní psychologie a blízkých disciplín. Může se uplatnit jako pedagog nebo vědecký pracovník na vysoké škole, dále jako psycholog – praktik v edukačním prostředí (poradenský psycholog, školní psycholog, psycholog v zařízeních sociální péče) s vyšší mírou vědeckých kompetencí, pokud doktorské studium navazuje na absolvovaný pregraduální studijní program psychologie. Získané znalosti, dovednosti a kompetence mu umožňují odborné působení v široké škále povolání, kde uplatní hluboké odborné a metodologické znalosti psychologie, kritické myšlení a odborný nadhled.


Poslední změna: 9. leden 2024 12:47 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na: