CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0021106

Implementace Krajského akčního plánu 2 – Inovace ve vzdělávání (iKAP 2 - Inovace ve vzdělávání)


Grantový projekt, reg. č.:

CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0021106

Název programu:

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Financováno:

Z prostředků ESF prostřednictvím OP VVV

a z rozpočtu Hlavního města Prahy

Číslo výzvy:

02_19_078

Název výzvy:

Implementace krajských akčních plánů II

Realizátor:

Magistrát Hlavního města Prahy

Web realizátora:

(web)

Partner:

Univerzita Karlova - Pedagogická fakulta

Datum zahájení:

01. 10. 2021

Datum ukončení:

30. 11. 2023

Záverečná konference:

(web)


Popis realizace klíčových aktivit (KA) na jejichž realizaci se podílí Univerzita Karlova - Pedagogická fakulta:


 • KA2.1 Kyberšikana

  realizátor: Katedra psychologie

Cíl aktivity: Cílem je poskytnout systematický profesní rozvoj pedagogických pracovníků v oblasti zdravého a bezpečného chování na sociálních sítích.

Naplnění cíle: Aktivita je zaměřena na téma kyberšikany u školních dětí a její specifika i podobnosti se šikanou. Téma bude transformováno a uchopeno pozitivně. To znamená namísto označení kyberšikana dominantně uvažovano o posilování zdravých vztahů a efektivní komunikace ve virtuálním prostředí (s přesahem do reálných vrstevnických vztahů). Tento diskursivní posun otevře prostor pro nová relevantní témata a jistě bude více rezonovat s učitelským zájmem o budování pozitivních výstupů, namísto pouhého vyhýbání se negativním obsahům a výsledkům. Program je určen pro dvě profesní skupiny:

1) vyučující, resp. třídní vyučující SŠ, ZŠ a MŠ,

2) osoby působící ve školním poradenském pracovišti na pozicích školní metodik prevence, výchovný poradce a školní psycholog.


 • KA4.1 Ředitelská́ akademie

  realizátor: Katedra andragogiky a managementu vzdělávání (web)

Cíl aktivity: Dlouhodobě podpořit pražské ředitele škol a školských zařízení a vedoucí školské pracovníky v kvalitním řízení pedagogického procesu

Naplnění cíle: Projekt se zaměřuje na pražské ředitele škol a školských zařízení, kterým nabízí komplexní podporu. V první fázi podpory jim nabízí ucelené vzdělání v managementu a řízení pedagogického procesu v souladu s platnou vyhláškou a standardem studia pro vedoucí pedagogické pracovníky. V rámci tohoto projektu bude kurz inovován a bude reflektovat potřeby pražských ředitelů a výstupy z distančního vzdělávání v době COVID. Přednášky a webináře budou natáčeny a upravovány tak, aby vytvořily dlouhodobou podporu a databanku materiálů pro potřeby ředitelů škol. V druhé fázi projektu se ředitelé zúčastní roční podpory v rámci provázení školním rokem, kdy jim bude umožněno využít i individualizované mentorské podpory a platformy spolupracujících škol. Program bude postupně pokrývat klíčové etapy školního roku a řízení pedagogického procesu, bude založen na vzájemném sdílení a využije prvky benchlearningu pro vytvoření učícího se společenství. Vznikne tak ucelená akademie pro vedoucí pedagogické pracovníky skládající se z jednotného manažerského vzdělávání, personalizované mentorské podpory, platformy a kulatých stolů pro sdílení zkušeností a praxe a reflektivního provázení školním rokem.


 • KA5.7 Distanční vzdělávání

  realizátor: Oddělení pro podporu distančního vzdělávání

Cíl aktivity: Cílem aktivity je vytvoření prostředí a materiálů pro komplexní podporu všech zainteresovaných osob při distančním vzdělávání.

Naplnění cíle je rozděleno do třech podaktivit:

1) První je zaměřena na podporu interaktivní, přitažlivé a poutavé distanční výuky, aby se srovnal kvalitativní a obsahový rozdíl mezi prezenční a distanční výukou.

Cílem této podaktivity je srovnat kvalitativní rozdíl mezi prezenční a distanční výukou. Ke srovnání kvalitativního rozdílu mezi prezenční a distanční výukou přispěje projekt podporu vzniku kvalitního obsahu distanční výuky. Manuál bude určen primárně pro pedagogy a bude proto vytvořen tak, aby obsahoval praktické návody od jednodušších aktivit po složitější. Manuál bude vytvořen v českém jazyce na základě rešerše příkladů dobré praxe jak z tuzemských, tak zahraničních zdrojů. Manuál bude složen z krátkých, cca 10minutových videí a interaktivních metodik, ve kterých bude vysvětlen určitý princip tvorby výukové hodiny s praktickým příkladem. U výstupních materiálů proběhne evaluace, a to jak interní, tak externí na zapojených školách.

2) Druhá podaktivita je zaměřena na zvýšení schopnost žáků samostatné práce, sebekontroly a organizace práce při distanční výuce a tím zvýšení jejich studijní úspěšnosti.

Cílem této podaktivity je významným způsobem nastartovat schopnosti žáků samostatné práce, sebekontroly a organizace práce. K tomu bude sloužit příručka se vzory pracovních listů a s pokyny pro různé cílové skupiny. Aby byl cíl této podaktivity naplněn, budou do procesu zapojeni pedagogové, výchovní poradci, školní psychologové, rodiče a samozřejmě samotní žáci. Příručka bude vytvořena odborníky na pomezí psychologie a osobního rozvoje. Příručka pomůže s organizováním domácí přípravy, efektivnějšímu učení, plánování konkrétních a reálných cílů a dodržování stanovených termínů. U výstupních materiálů proběhne evaluace, a to jak interní na PedF UK, tak externí na zapojených školách.

3) Třetí podaktivita usnadní plynulý přechod z distanční formy vzdělávání do prezenční a naopak, a to jak pro učitele, tak i žáky a rodiče. Implementaci materiálů zajistí konference o distančním vzdělávání na konci projektu a bootcampy, na kterých budou vytvořené materiály detailně představeny.

Cílem této podaktivity je usnadnění plynulého přechodu z jedné formy vzdělávání do druhé pro učitele, žáky i rodiče. Metodicky bude vycházet z prvních dvou podaktivit, na které naváže a jejich jednotlivé dílčí části prováže.


 • KA5.7 Udržitelný rozvoj: Chytře a udržitelně

  realizátor: Oddělení pro podporu distančního vzdělávání

Cíl aktivity: Cílem aktivity je vytvoření materiálů pro komplexní podporu všech zainteresovaných osob při rozvoji kompetencí v oblasti udržitelného rozvoje a spotřeby i cirkulární ekonomiky.

Naplnění cíle:Primárním cílem realizace aktivit je přímá podpora stávajících opatření hlavního města Prahy (https://klima.praha.eu/cs/cirkularni-ekonomika.html) v oblastech odpadového hospodářství (např. gastroodpad – využití hnědých kontejnerů) a uvědomělé spotřeby (Re-Use centra a pointy apod.), a to skrze ucelené vzdělávací programy, zabezpečující snadno využitelné metodiky pro CS Pedagogické pracovníky (ZŠ) a aktivizující výuková média pro CS Děti a žáky (ZŠ), jež zabezpečí u spotřebitele (CS Dětí a žáků) změnu behaviorálních vzorců v oblasti uvědomělé spotřeby, jež přímo povede ke snížení množství produkovaných odpadů. V případech, kdy se jejich produkci nelze vyhnout, podpořit u CS dětí a žáků jejich kompetenci v oblasti využití odpadů jako zdroje, pochopení rozdílu pojmů recyklace vs. upcyklace a správného nakládání s odpady. Teoretická část věnující se této problematice si tedy klade za cíl lepší systematické začlenění tématu a usnadnění orientace v tématu pro CS Pedagogické pracovníky. Praktická část pak dále přispívá k praktickému uchopení vybraných témat udržitelné spotřeby pro žáky ZŠ.


 • KA5.7 Finanční gramotnost: Chytře a uvědoměle

  realizátor: Oddělení pro podporu distančního vzdělávání

Cíl aktivity: Cílem aktivity je vytvoření materiálů pro komplexní podporu všech zainteresovaných osob při rozvoji kompetencí v oblasti finanční gramotnosti.

Naplnění cíle:Cílem aktivity je vytvoření interaktivních výukových médií se zaměřením na zvýšení finanční gramotnosti dle standardu finanční gramotnosti pro střední vzdělávání (MŠMT). Tento standard zdůrazňuje význam peněz, hospodaření domácnosti, finančních produktů a práv spotřebitelů. Realizační tým plánuje nejen splnit tyto cíle, ale také rozšířit záběr na oblasti přímo či nepřímo spojené s finanční gramotností, jako jsou psychologické aspekty, vliv rodiny a prostředí na člověka, a normy etického chování na trzích. Interaktivní média nebudou tudíž obsahovat pouze teoretický výklad, ale budou především zaměřená na praktickou aplikaci, umožňující interaktivní řešení jak jednoduchých, tak i komplexních případů. Tento přístup pomůže žákům lépe pochopit a přijmout základní koncepty finanční gramotnosti a poskytne jim nástroje potřebné pro efektivní navigaci v ekonomickém prostředí. V tomto kontextu je potřebnost finanční gramotnosti klíčová, neboť poskytuje jednotlivcům vědomosti a dovednosti potřebné k tomu, aby byli schopni spravovat své finance efektivně a uvědoměle.


 • KA6.3 Podnikavost

  realizátor: Centrum pro přenos poznatků a technologií UK (web)

Cíl aktivity: Poskytnout učitelům základních a středních škol příklady dobré praxe v podpoře mladých inovátorů: žáků, kteří mají chuť, vůli a dovednosti aktivně přistupovat k řešení problémů kolem sebe.

Naplnění cíle: Učitelé často nemají přímou zkušenost s rozjížděním projektů (ať už podnikáním nebo sociálních inovací) a přitom se v rámci svých předmětů (společenské vědy, ekonomika apod.) se tomuto na praxi extrémně náročnému tématu věnovat musí. Cílem aktivity je přinést inspiraci jak se o takových tématech dá s žáky mluvit, jak je inspirovat, co jim nabízet. Výstupem budou praktické tipy prostřednictvím odborných podcastů a workshopů. Udržitelnost bude zajištěna zapojením budoucích pedagogogů studujících na pedagogické fakultě. Zásádním předpokladem úspěchu této aktivity je kvalitní scénář podcastů. Jsme si velmi dobře vědomi, že pedagogové jsou již nyní plně vytíženi jak odbornými, tak administrativními činnostmi, proto budou podcasty vytvořeny tak, aby pedagogům jednak ušetřili čas s přípravou výuky a současně aby pomohly k výuce klíčových kompetencí žáků. Díky tomu, že máme (CPPT) s výukou podnikavosti na Univerzitě Karlově mnohaleté zkušnosti, máme dostatek kontaktů na odborníky z praxe a to jak z komerční sféry, tak ze vzdělávacího sektoru. S přípravou podcastů budou pomáhat i studenti UK, kteří díky tomu budou schopni rozvíjet získané zkušenosti ve své nastávající praxi na základních i středních školách.Poslední změna: 15. listopad 2023 17:03 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na: