CZ.07.4.68/0.0/0.0/20_079/0002105

Rozvoj kompetencí v oblasti udržitelného rozvoje vedoucí ke snížení plýtvání potravin


Grantový projekt, reg. č.:

CZ.07.4.68/0.0/0.0/20_079/0002105

Název programu:

Operační program Praha - pól růstu ČR

Číslo výzvy:

Výzva č. 58

Název výzvy:

Rozvoj vzdělávání v Praze II

Číslo prioritní osy:

4.

Název prioritní osy:

Vzdělání a vzdělanost a podpora zaměstnanosti

Číslo investiční priority:

2

Název investiční priority:

Omezování a prevence předčasného ukončování školní docházky a podpory rovného přístupu ke kvalitním programům předškolního rozvoje, k primárnímu a sekundárnímu vzdělávání a rovněž možnostem formálního a neformálního vzdělávání, které umožňuje zpětné začlenění do procesu vzdělávání a odborné přípravy

Číslo specifického cíle:

SC 4.2

Název specifického cíle:

Zvýšení kvality vzdělávání prostřednictvím posílení inkluze v multikulturní společnosti

Datum zahájení:

01. 11. 2021

Datum ukončení:

30. 09. 2023

Hlavní realizátor:

Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta

Hlavní partner:

Mendelova univerzita v Brně, PEF, Ústav marketingu a obchodu

web:

https://chytresjidlem.cz/


Záměr projektu (zkr. Smart Food) vychází z problematiky plýtvání potravinami (Udržitelný rozvoj - Sociální pilíř). Jeho cílem je naplnit závazek vyplývající ze stanoviska EU a snížit u pražských CS dětí a žáků na zapojených ZŠ plýtvání jídlem. Tohoto cíle bude dosaženo skrze aplikaci aktivizujících metodik, vzdělávacích programů a interaktivních médií, která pomůžou CS Pracovníkům v pedagogice na zapojených pražských školách se změnou postojů a behaviorálního vzorce u CS dětí a žáků.


Inovativnost řešení projektu lze spatřovat především v uceleném podání teoretické báze informací CS Dětí a Žáků, jež reflektuje požadavky Evropské komise v oblasti Udržitelného rozvoje a současně tvorba všech materiálů bere v potaz nejen kompilát dosavadních zahraničních studií, ale vychází převážně z průzkumů spotřebitelského chování v rámci ČR i přímo hl. m. Prahy. Základem pro tvorbu nových unikátních vzdělávacích programů se stanou výsledky projektů (TB050MZP009 a TL02000092), které se zaměřují na plýtvání potravinami v českém prostředí, což umožní lépe zapracovat specifika českých domácností (jejich společenské normy) a potřeby CS dětí a žáků v Praze.


Předložené materiály budou na rozdíl od běžné praxe, která se zaměřuje vždy pouze na dílčí problematiky, rovněž syntetizovat poznatky všech identifikovaných klíčových oblastí pro snížení plýtvání potravinami v domácnostech (od nákupu, přes zpracování, až ke skladování). Budou tak vytvořeny materiály pro komplexní zvýšení informovanosti CS dětí a žáků v této problematice, která má esenciální vliv na modifikaci behaviorálních vzorců.Poslední změna: 21. únor 2022 10:31 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na: