PEDAGOGIKA

Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta

Požadavky k přijímacímu řízení do doktorského studia v programu

Pedagogika se čtyřletou standardní dobou studia


Charakteristika oboru:

Doktorské studium je koncipováno jako příprava vědeckých pracovníků schopných samostatnou tvůrčí činností přispívat k rozvíjení teorie a výzkumu v oblasti pedagogických věd. Hlavním cílem studia je prohloubit znalosti v oboru, zprostředkovat nejnovější domácí a zahraniční poznatky, výsledky výzkumů a trendy ve vzdělávací politice, kultivovat metodologické kompetence doktorandů. Obsahové zaměření studia poskytuje širší vědní rámec pro pedagogické badatelství a dává prostor pro hlubší poznání vybraných disciplín a jejich aktuálních témat. Těžištěm doktorského studia je disertační práce, která má charakter původního vědeckého díla a obohacuje poznatky ve zvolené oblasti v širším kontextu rozvoje oboru u nás i v zahraničí. Obor Pedagogika je vystavěn na širokém humanitním a společenskovědním vzdělávacím základě (filosofie výchovy, sociologie výchovy, srovnávací pedagogika, obecná pedagogika, sociální pedagogika, vzdělávací politika). Velký důraz je kladen na důkladné osvojení kvalitativních a kvantitativních metod společenskovědního výzkumu.

Jedná se o program bez specializace


Přijímací zkouška:

Ústní rozprava k písemně vypracovanému a spolu s přihláškou odevzdanému projektu výzkumné práce. Projekt výzkumné práce z oboru pedagogických věd v rozsahu 10 stran textu by měl obsahovat:

- charakteristiku širšího problémového okruhu, do něhož zvolená tematika náleží,

- základní teoretická východiska,

- představu o cíli a struktuře disertace,

- formulaci výzkumného problému,

- uvažované metodologické přístupy.

Obhajoba projektu zahrnuje prokázání základního přehledu v pedagogických konceptech a metodologii společenskovědního výzkumu.


Kritéria hodnocení: Uchazeč může získat maximálně 10 bodů, schválený počet bodů pro přijetí je získání minimálně 7 bodů.


Podmínky přijetí: Ke studiu jsou přijati uchazeči, kteří splní všechny podmínky přijímacího řízení:

a) dodání ověřené kopie dokladu o ukončení magisterského studijního programu,

b) složení přijímací zkoušky, získání min. počtu 7 bodů stanovených děkanem k přijetí,

c) případná další podmínka dle specifikace daného studijního oboru.doc. RNDr. Jana Straková, Ph.D., předsedkyně oborové rady

jana.strakova@pedf.cuni.czNabízené tematické okruhy disertačních prací

Školitelé Ústavu výzkumu a rozvoje vzdělávání PedF UK nabízejí následující témata pro uchazeče o doktorské studium v oboru pedagogika. S jednotlivými školiteli je možno témata projektů disertací předem konzultovat (kontakty uvedeny u jednotlivých školitelů).


PhDr. David Greger, Ph.D. kontakt: david.greger@pedf.cuni.cz

 • Víceletá gymnázia, výběrové ZŠ a mechanismy selekce v mezinárodním srovnání, a její dopady

 • Volba školy a přechod žáků, mezi vzdělávacími stupni

 • Vzdělávání žáků socio-kulturně znevýhodněných, imigrantů a cizinců v českém vzdělávacím systému i v mezinárodním srovnání, výzkumy v sociálně vyloučených lokalitách

 • Výzkum postojů a přesvědčení učitelů, začínající učitelé

 • Výzkumy dopadů vybraných opatření vzdělávací politiky (např. povinný předškolní ročník, jednotné přijímací zkoušky na SŠ, společná část maturitní zkoušky, aj.)

 • Vztah kognitivních a nekognitivních výsledků vzdělávání žáků a studentů (motivace, sebepojetí, aj.)

 • Výzkumy učitelů (učitelova profesní zdatnost, syndrom vyhoření, postoje ke vzdělávání, očekávání učitelů, aj.)

.

PhDr. Karel Starý, Ph.D. kontakt: karel.stary@pedf.cuni.cz

 • Profesní rozvoj učitelů

 • Čtenářská gramotnost

 • Formativní hodnocení

PhDr. Martin Chvál, Ph.D. kontakt: martin.chval@pedf.cuni.cz

 • Konstruktová validita společné části maturitní zkoušky

 • Predikční validita zkoušek společné části maturitní zkoušky

 • Autoevaluace a pedagogické řízení školy

RNDr. Jana Straková, Ph.D. kontakt: jana.strakova@pedf.cuni.cz

 • Pedagogická přesvědčení českých učitelů v národním kontextu a v mezinárodním srovnání

 • Dopady standardizované maturitní zkoušky na životy neúspěšných uchazečů

 • Rozdělování žáků do tříd v 1. ročníku povinného vzdělávání

PhDr. Dominik Dvořák, Ph.D. kontakt: dominik.dvorak@pedf.cuni.cz

 • Kurikulární reformy

 • Střední odborné vzdělávání - analýza vybraných aspektů

 • Vztahy mezi školami v obci nebo regionu: případová studie

 • Jak organizace a režim české školy ovlivňují vyučování a učení

 • Absence žáků ve škole: příčiny a důsledky

prof. PhDr. Eliška Walterová, CSc. kontakt: eliska.walterova@pedf.cuni.cz

 • Soukromé doučování žáků základních škol: Potřeba nebo nutnost?

 • Vliv soukromého doučování na školní úspěšnost žáků

 • Priority současných vzdělávacích reforem: Komparace vybrané země a ČR

 • Proměny funkcí školy a perspektivy školního vzdělávání: Komparace vybrané země a ČR

doc. PaedDr. Petr Urbánek, Dr. kontakt: petr.urbanek@tul.cz

 • Vzdělávání učitelů v dynamice vývoje společnosti

  Výzkumný problém: Učitel a jeho kvalifikační role je na jedné straně zpochybňována, na straně druhé je vzdělávání učitelů (až příliš) kriticky hodnoceno. Diskutována je úroveň procesu učitelské přípravy. Kritika ale směřuje zejména do pragmatické roviny výstupů, které „zaostávají za dynamikou profesních požadavků na učitele“. Na vzdělávání učitelů se podílí nezvykle vysoký počet fakult, jejichž odborné zaměření nekonvenuje s učitelstvím a jejichž primární funkce nespočívá ve vzdělávání učitelů. Problematické jsou možnosti vzájemné kooperace fakult v tržním a konkurenčním prostředí vysokých škol. Neexistuje systém dalšího vzdělávání učitelů. Nerealizován je kvalifikační standard. Naznačená problematická témata ještě dále eskalují v kontextu k současným postmoderním resp. neoliberálním tlakům. Jaká je funkce fakult, které připravují učitele? Jak se projevují zásahy do kurikula učitelského vzdělávání? Jak má být konceptualizováno a realizováno (další) vzdělávání učitelů? Jak koresponduje společenský vývoj s obecnými paradigmaty učitelského vzdělávání? Návrh struktury: historický vhled vývoje učitelského vzdělávání u nás; komparativní sonda do učitelského vzdělávání v zahraničních systémech; výzkum reality; návrhy řešení.

 • Učitelské sbory základních škol jako činitel efektivity práce školy

  Výzkumný problém: V posledním dvacetiletí je u nás poměrně frekventovaným výzkumným tématem učitel. Zkoumán je ovšem zpravidla jen v individuální rovině, izolován od ostatních sociálních činitelů. Pro efekty práce školy nejsou dostatečně zdůrazňovány sociální kontexty uvnitř profesní komunity školy. Učitelský sbor je možné zkoumat jako funkční celek a ve vztahu k výchovným efektům, které lze v závislosti na charakteristikách sborů očekávat. Předpokládá se kvalitativní zaměření výzkumu (např. případová studie) několika učitelských sborů. Návrh struktury: inventář výzkumných nálezů k učitelským sborům u nás a v zahraničí; specifičnost pracovního společenství v základní škole; identifikace fungování učitelských sborů, klima a kultura školy; výzkum fungování současného sboru ZŠ; návrhy řešení.

 • Podmínky práce učitele v současné etapě vývoje společnosti

  Výzkumný problém: Výrazné společenské změny zásadním způsobem a v mnoha směrech ovlivňují celou výchovnou sféru, dynamiku vzdělávacího procesu, a také podmínky práce učitelů. Proměna školy se uskutečňuje i v její klíčové roli vzdělávací vs. sociální instituce s důsledky pro práci učitele. Je otázkou, do jaké míry je tím posilován resp. blokován proces profesionalizaci učitele. Učitel, jak se opakovaně ukazuje, je klíčovým faktorem kvalitní školy i nutných změn. Lze tedy také předpokládat, že vytvářené podmínky práce učitele ovlivňují efekty práce školy. Profesní podmínky jsou značně dynamickým fenoménem. Návrh struktury: specifičnost učitelství; koncept podmínek práce učitele; historický vhled a komparativní zahraniční sonda k podmínkám práce učitele; výzkum reality s ohledem na dynamiku vývoje, resp. na požadavky školy; výzkum kromě jiných směrovat k objektivizovaným metodám výzkumu (např. analýza dat, profesiografie).

 • Sociální klima vzdělávací instituce a její proměny

  Výzkumný problém: Sociální klima je stále více sledovaným fenoménem. Kromě předpokládaných efektů v rovině výkonu organizace se ukazuje ve vzdělávacích institucích také jako významný výchovný model fungující komunity. I přesto, že výzkumy klimatu v prostředí českých škol v posledním dvacetiletí existují, jsou fragmentární, pokrývají jen některé stupně škol a nevěnují se rovnoměrně všem úrovním klimatu. Především jsou ale instituce sledovány pouze výjimečně v delším časovém vývoji. Sociální klima školy, resp. třídy, sboru atd. je vymezováno kromě dalších charakteristik jako relativně stabilní fenomén. Jeho sledování v časových řadách proto může odhalit anomálie v sociálním vývoji dané komunity, a jak některá longitudinální šetření klimatu učitelských sborů naznačuji, též predikovat vývoj sledovaných societ. Návrh struktury: sociální klima v kontextu běžné organizace a školy jako specifické organizace; inventář diagnostických nástrojů k měření klimatu ve vybraném celku; přehled a kategorizace výzkumných nálezů v oblasti klimatu, resp. subklimatu školy; longitudinální výzkum vybrané školní society, diagnostika charakteristik sledovaného souboru; hledání vztahu charakteristiky sledované society a vývoje sociálního klimatu v ní.


Náměty témat disertací prací katedry pedagogiky PedF UK. S jednotlivými školiteli je možno témata projektů disertací předem konzultovat (kontakty uvedeny u jednotlivých školitelů).


doc. PhDr. Mgr. Hana Voňková, Ph.D. et Ph.D. kontakt: hana.vonkova@pedf.cuni.cz

 • Počítačové adaptivní testování (Computerized adaptive testing, CAT)

 • Využití metody ukotvujících vinět v pedagogice a příbuzných sociálních vědách

 • Využití experimentálních výzkumů v pedagogice

 • Efektivita programů primární prevence na žáky základních škol

 • Měření subjektivní duševní pohody (subjective well-being) učitelů

 • Měření přidané hodnoty školy s využitím panelových dat

 • Měření školní kázně

prof. PaedDr. Stanislav Bendl, Ph.D. kontakt: stanislav.bendl@pedf.cuni.cz

 • Výchova jako specifický případ manipulace (případové studie)

 • Jak učitel získává a ztrácí autoritu (případové studie)

 • Autorita vrstevníků jako účinný nástroj ovlivňování chování skupiny (případové studie)

 • Žákovská samospráva jako prostředek výchovy (cesta) k demokracii, kázni a mravnosti (návrh modelu žákovské samosprávy a jeho praktická realizace (aplikace) na vybrané škole

 • Školní kázeň v postkomunistických zemích (srovnávací studie)


Náměty témat disertací prací katedry preprimární a primární pedagogiky PedF UK. S jednotlivými školiteli je možno témata projektů disertací předem konzultovat (kontakty uvedeny u jednotlivých školitelů).


PhDr. Jana Stará, Ph.D. kontakt: jana.stara@pedf.cuni.cz

 • Práce učitelů s učebnicemi

prof. PaedDr. Radka Wildová, CSc. kontakt: radka.wildovaova@pedf.cuni.cz

 • Rozvoj počáteční čtenářské gramotnosti v multikulturní společnosti

 • Trendy rozvoje počáteční čtenářské gramotnosti a praxe českých (zahraničních) škol

 • Rozvoj počáteční čtenářské gramotnosti u žáků se specifickými vzdělávacími potřebami

 • Inovace kurikula primární školy v teorii a praxi českých (zahraničních) primárních škol.

 • Inkluzivní výchova a rozvoj počáteční gramotnosti

PaedDr. Nataša Mazáčová, Ph.D. kontakt: natasa.mazacova@pedf.cuni.cz

 • Profesní rozvoj učitele – možnosti podpory profesního rozvoje učitele, modely profesního rozvoje u nás a v zahraničí, modely pedagogických praxí v pregraduální přípravě učitelů u nás a v zahraničí, mentoring jako cesta profesní podpory

 • Fakultní škola jako významná instituce v procesu pregraduální přípravy učitelů, role fakultních škol a fakultních učitelů v procesu rozvoje profesních kompetencí studentů učitelství, modely pedagogických praxí v pregraduální přípravě učitelů u nás a v zahraničí, klinická škola jako zajímavý podnět ke zdokonalení přípravy učitelů, modely klinických škol v zahraničí

 • Využívání médií v procesu výuky v současné škole, možnosti rozvíjení kompetencí žáků s podporou počítačových kognitivních technologií, didaktické aspekty využití elektronického obsahu ve výuce na základní škole, využívání interaktivních systémů ve výuce, motivační aspekty vyučování s podporou medií, hodnotové aspekty práce s médii v současné škole

 • Analýza vyučovacího procesu z hlediska procesů učení žáků, procesy rozvíjení poznávání žáků, didaktické aspektyprocesu osvojování pojmových systémů ve výuce, analýza stylů učení žáků, výzkumy analýzy vyučovacího procesu z hlediska procesů učení žáků

PhDr. Helena Hejlová, Ph.D. kontakt: helena.hejlova@pedf.cuni.cz

 • Dětství ve výchovném a vzdělávacím vztahu


Nabízené tematické okruhy disertačních prací ÚPRPŠ PedF UK. Témata projektů disertací je možno předem konzultovat.


PhDr. Václav Trojan, Ph.D. kontakt: vaclav.trojan@pedf.cuni.cz

 • Ředitel jako specifický případ učitele, profesní posun od řízení třídy k řízení školy

 • Proměna vzdělávání řídících pracovníků po roce 1989

 • Vývoj kompetencí ředitele školy (dle domluvy se školitelem možno vybrat konkrétní období v rozmezí 1867-1989)

 • Kariérový systém ředitele školy v zemích OECD

 • Problematika řízení pedagogického procesu

 • Didaktické aspekty vzdělávání řídících pracovníků
Poslední změna: 26. duben 2019 13:22 
Sdílet na: