PEDAGOGIKA

Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta

Požadavky k přijímacímu řízení do doktorského studia

program: Pedagogika (společný program s FF UK)

SIS link pro studijní plán: OD1PG20

Kód programu: P0111D190006

garant studia: doc. RNDr. Jana Straková, Ph.D. (jana.strakova@pedf.cuni.cz)


Charakteristika programu:

Doktorské studium je koncipováno jako příprava vědeckých pracovníků schopných samostatnou tvůrčí činností přispívat k rozvíjení teorie a výzkumu v oblasti pedagogických věd. Hlavním cílem studia je prohloubit znalosti v oboru, zprostředkovat nejnovější domácí a zahraniční poznatky, výsledky výzkumů a trendy ve vzdělávací politice, kultivovat metodologické kompetence doktorandů. Obsahové zaměření studia poskytuje širší vědní rámec pro pedagogické badatelství a dává prostor pro hlubší poznání vybraných disciplín a jejich aktuálních témat. Těžištěm doktorského studia je disertační práce, která má charakter původního vědeckého díla a obohacuje poznatky ve zvolené oblasti v širším kontextu rozvoje oboru u nás i v zahraničí. Program Pedagogika je vystavěn na širokém humanitním a společenskovědním vzdělávacím základě (filosofie výchovy, sociologie výchovy, srovnávací pedagogika, obecná pedagogika, sociální pedagogika, vzdělávací politika). Velký důraz je kladen na důkladné osvojení kvalitativních a kvantitativních metod společenskovědního výzkumu.


Přijímací zkouška:

Zkouška probíhá dvoukolově: • V prvním kole komise posoudí písemně vypracované projekty výzkumné práce, které studenti odevzdávají spolu s přihláškou, a vybere uchazeče, jejichž projekt svoji strukturou, formou a obsahem ukazuje potenciál k doktorskému studiu. Projekt výzkumné práce z oboru pedagogických věd v rozsahu 10 stran textu by měl obsahovat: charakteristiku širšího problémového okruhu, do něhož zvolená tematika náleží,  základní teoretická východiska, představu o cíli a struktuře disertace, formulaci výzkumného problému a uvažované metodologické přístupy. 

 • Podmínky postupu do II. kola přijímací zkoušky:

  Uchazeč, jenž obdrží v I. kole přijímacího řízení 0 bodů, nepostupuje do II. kola přijímacího řízení a výsledek přijímacího řízení je zapsán: NEPŘIJAT.

  Do druhého kola postupuje uchazeč, který v prvním kole přijímacího řízení, získá 1 bod. Ve II. kole, může uchazeč získat 1 až 9 bodů.


  Ve druhém kole proběhne s uchazeči, kteří postoupili z prvního kola, ústní rozprava k  projektu výzkumné práce a rozprava nad předloženým seznamem prostudované odborné literatury. V obhajobě projektu by měl uchazeč prokázat základní orientaci v pedagogických konceptech a v metodologii společenskovědního výzkumu. V rozpravě nad předloženým seznamem prostudované odborné literatury přehled v oboru pedagogika.


Kritéria hodnocení: Uchazeč může získat maximálně 10 bodů, schválený počet bodů pro přijetí je získání minimálně 7 bodů.


Podmínky přijetí: Ke studiu jsou přijati uchazeči, kteří splní všechny podmínky přijímacího řízení:

a) dodání ověřené kopie dokladu o ukončení magisterského studijního programu,

b) složení přijímací zkoušky, získání min. počtu 7 bodů stanovených děkanem k přijetí,

c) případná další podmínka dle specifikace daného studijního oboru.


Nabízené tematické okruhy disertačních prací

Školitelé Ústavu výzkumu a rozvoje vzdělávání PedF UK nabízejí následující témata pro uchazeče o doktorské studium v oboru pedagogika. S jednotlivými školiteli je možno témata projektů disertací předem konzultovat (kontakty uvedeny u jednotlivých školitelů).

PhDr. David Greger, Ph.D. kontakt: david.greger@pedf.cuni.cz

 • Víceletá gymnázia, výběrové ZŠ a mechanismy selekce v mezinárodním srovnání, a její dopady

 • Volba školy a přechod žáků, mezi vzdělávacími stupni

 • Vzdělávání žáků socio-kulturně znevýhodněných, imigrantů a cizinců v českém vzdělávacím systému i v mezinárodním srovnání, výzkumy v sociálně vyloučených lokalitách

 • Výzkum postojů a přesvědčení učitelů, začínající učitelé

 • Výzkumy dopadů vybraných opatření vzdělávací politiky (např. povinný předškolní ročník, jednotné přijímací zkoušky na SŠ, společná část maturitní zkoušky, aj.)

 • Vztah kognitivních a nekognitivních výsledků vzdělávání žáků a studentů (motivace, sebepojetí, aj.)

 • Výzkumy učitelů (učitelova profesní zdatnost, syndrom vyhoření, postoje ke vzdělávání, očekávání učitelů, aj.)

.

PhDr. Karel Starý, Ph.D. kontakt: karel.stary@pedf.cuni.cz

 • Profesní rozvoj učitelů

 • Čtenářská gramotnost

 • Formativní hodnocení

PhDr. Martin Chvál, Ph.D. kontakt: martin.chval@pedf.cuni.cz

 • Konstruktová validita společné části maturitní zkoušky

 • Predikční validita zkoušek společné části maturitní zkoušky

 • Autoevaluace a pedagogické řízení školy

doc. RNDr. Jana Straková, Ph.D. kontakt: jana.strakova@pedf.cuni.cz

 • Pedagogická přesvědčení českých učitelů v národním kontextu a v mezinárodním srovnání

 • Diferenciace na 1. stupni povinného vzdělávání

PhDr. Dominik Dvořák, Ph.D. kontakt: dominik.dvorak@pedf.cuni.cz

 • Kurikulární reformy

 • Střední odborné vzdělávání - analýza vybraných aspektů

 • Vztahy mezi školami v obci nebo regionu: případová studie

 • Jak organizace a režim české školy ovlivňují vyučování a učení

 • Absence žáků ve škole: příčiny a důsledky

doc. PaedDr. Petr Urbánek, Dr. kontakt: petr.urbanek@tul.cz

 • Vzdělávání učitelů v dynamice vývoje společnosti

 • Učitelské sbory základních škol jako činitel efektivity práce školy

 • Podmínky práce učitele v současné etapě vývoje společnosti

 • Sociální klima vzdělávací instituce a její proměny

PhDr.Vít Šťastný, Ph.D. kontakt vit.stastny@pedf.cuni.cz

 • Stínové vzdělávání (soukromé doučování)  - determinanty a implikace

 • Školská zařízení pro zájmové vzdělávání

Náměty témat disertací prací katedry pedagogiky PedF UK. S jednotlivými školiteli je možno témata projektů disertací předem konzultovat (kontakty uvedeny u jednotlivých školitelů).

doc. PhDr. Mgr. Hana Voňková, Ph.D. et Ph.D. kontakt: hana.vonkova@pedf.cuni.cz

 • Počítačové adaptivní testování (Computerized adaptive testing, CAT)

 • Využití metody ukotvujících vinět v pedagogice a příbuzných sociálních vědách

 • Využití experimentálních výzkumů v pedagogice

 • Efektivita programů primární prevence na žáky základních škol

 • Měření subjektivní duševní pohody (subjective well-being) učitelů

 • Měření přidané hodnoty školy s využitím panelových dat

 • Měření školní kázně

prof. PaedDr. Stanislav Bendl, Ph.D. kontakt: stanislav.bendl@pedf.cuni.cz

 • Výchova jako specifický případ manipulace (případové studie)

 • Jak učitel získává a ztrácí autoritu (případové studie)

 • Autorita vrstevníků jako účinný nástroj ovlivňování chování skupiny (případové studie)

 • Žákovská samospráva jako prostředek výchovy (cesta) k demokracii, kázni a mravnosti (návrh modelu žákovské samosprávy a jeho praktická realizace (aplikace) na vybrané škole

 • Školní kázeň v postkomunistických zemích (srovnávací studie)

Ing. Karolina Duschinská, Ph.D. kontakt karolina.duschinska@pedf.cuni.cz

 • Didaktika vysokoškolské výuky

 • Pedagogická praxe studentů učitelství

 • Mentoring začínajících učitelů

PhDr. Michal Zvírotský, Ph.D. kontakt michal.zvirotsky@pedf.cuni.cz

 • Diagnostika, prevence a řešení šikany v konkrétní škole (akční výzkum)

 • Reflexe sebevýchovy v rozhovorech se seniory (případová studie, resp. biografie)

 • Teoretická a metodologická východiska oboru výchova ke zdraví (teoretická studie)

doc. PhDr. Jiří Prokop, Ph.D. kontakt jiri.prokop@pedf.cuni.cz

 • Proces resocializace nezletilých ve výchovných ústavech.

 • Edukační role "nových" informačních technologií.

PhDr. Marie Linková, Ph.D. kontakt marie.linkova@pedf.cuni.cz

 • Klima školní třídy (se zřetelem ke společnému vzdělávání)

 • Podpůrná opatření (jejich realizace a vyhodnocování efektivity)

 • Spolupráce školy a ŠPZ (PPP, SPC)

Náměty témat disertací prací katedry preprimární a primární pedagogiky PedF UK. S jednotlivými školiteli je možno témata projektů disertací předem konzultovat (kontakty uvedeny u jednotlivých školitelů).

doc. PhDr. Jana Stará, Ph.D. kontakt: jana.stara@pedf.cuni.cz

 • Práce učitelů s učebnicemi

prof. PaedDr. Radka Wildová, CSc. kontakt: radka.wildovaova@pedf.cuni.cz

 • Rozvoj počáteční čtenářské gramotnosti v multikulturní společnosti

 • Trendy rozvoje počáteční čtenářské gramotnosti a praxe českých (zahraničních) škol

 • Rozvoj počáteční čtenářské gramotnosti u žáků se specifickými vzdělávacími potřebami

 • Inovace kurikula primární školy v teorii a praxi českých (zahraničních) primárních škol.

 • Inkluzivní výchova a rozvoj počáteční gramotnosti

PhDr. Helena Hejlová, Ph.D. kontakt: helena.hejlova@pedf.cuni.cz

 • Dětství ve výchovném a vzdělávacím vztahu

RNDr. Patricia Martinková, Ph.D.

 • Psychometrické analýzy znalostních testů v kontextu mezinárodní praxePoslední změna: 21. listopad 2021 12:14 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na: