Historie PedF UK

Historie Pedagogické fakulty

Nejstarší česká a zároveň i středoevropská univerzita byla založena Karlem IV. v roce 1348. Slavný král český a císař římský, který patřil k nejvýznamnějším osobnostem své doby, tak učinil se záměrem vytvořit z Prahy nové vzdělanostní centrum, a tím i posílit kulturní význam českého království. První přednášky se konaly v kostelích a klášterech Prahy. Od roku 1366 se vlastním sídlem univerzity stalo Karolinum. Tato historická budova, patřící k nejpůsobivějším středověkým památkám, slouží dosud svému původnímu účelu.


Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy vznikla v listopadu 1946 na základě jednoho z prvních prezidentských dekretů po obnově samostatné Československé republiky a zákona o zřízení pedagogických fakult na všech tehdejších univerzitách. Znamenalo to vyvrcholení dlouhodobých snah uskutečňovat přípravu učitelů všech stupňů na vysokoškolském, univerzitním základě. Ke slavnostnímu otevření Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy došlo 15. listopadu 1946 v Domě umělců v Praze za přítomnosti prezidenta republiky Dr. Edvarda Beneše.


Školská reforma v roce 1953 však ukončila existenci všech pedagogických fakult a přípravou učitelů pro všeobecně vzdělávací předměty byla pověřena Vysoká škola pedagogická - Vyšší pedagogická škola.

Další školská reforma (1959) přinesla vznik Pedagogických institutů v Praze a Brandýse nad Labem pro přípravu učitelů základních škol a příprava středoškolských učitelů přešla na jiné odborné fakulty, kde se původně uskutečňovala.


Pedagogické fakulty byly obnoveny v roce 1964. Ke vzdělávání učitelů výtvarné, hudební a tělesné výchovy je vhodné připomenout, že zpočátku získávali budoucí učitelé středních škol odborné vzdělání na ostatních příslušných fakultách UK a na Pedagogické fakultě absolvovali pouze pedagogickou a psychologickou přípravu. Ta zajišťovala ve všech aspektech jen vzdělávání učitelů výtvarné, hudební a tělesné výchovy. V polovině 70. let došlo ke sjednocení přípravy učitelů pro základní a střední školy a současně bylo studium prodlouženo na pět let. Bylo to neblahé období, kdy řada kateder byla rušena nebo převáděna na jiné univerzitní fakulty.


Po roce 1989 se začaly obnovovat katedry zrušené v sedmdesátých letech a život fakulty navázal na dobré tradice z počátku její existence. Po roce 1990 došlo na PedF UK k řadě změn. Vedle obnovy učitelského sboru byly konstituovány nové katedry a obory studia. Za 50 let existence Pedagogické fakulty UK se na její půdě vystřídala řada významných osobností z různých oborů. Byli to např. C. Bouda, V. Hrabal, J. Charvát, O. Chlup, L. Kopeckij, J. Plavec, V. Tardy, F. Vodička a další. Archiv Univerzity Karlovy v Praze ve spolupráci s Ústavem výpočetní techniky UK vypracoval webovou aplikaci "Studenti pražských univerzit 1882–1945".


Spuštění vyhledávací aplikace a zpřístupnění německých matrik je druhou fází projektu, jehož cílem je digitalizovat a on-line zpřístupnit matriky, rigorózní protokoly, protokoly o státních zkouškách a katalogy více než 150 000 posluchačů české a německé univerzity v Praze a více než 24 000 doktorů UK z let 1882 až 1939.Poslední změna: 12. únor 2018 11:42 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na: