CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_076/0016390

Učitelské porozumění příčinám školní neúspěšnosti a efektivita pedagogických intervencí


Grantový projekt, reg. č.:

CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_076/0016390

Název programu:

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Číslo výzvy:

02_19_076

Název výzvy:

Inovace v pedagogice v prioritní ose 3 OP

Název prioritní osy:

PO 3 - Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání.

Název investiční priority:

IP 1 - Omezování a prevence předčasného ukončování školní docházky a podpora rovného přístupu ke kvalitním programům předškolního rozvoje, k primárnímu a sekundárnímu vzdělávání, možnostem formálního a neformálního vzdělávání, které umožňuje zpětné začlenění do procesu vzdělávání a odborné přípravy.

Specifický cíl:

SC1 - Zkvalitnění přípravy budoucích a začínajících pedagogických pracovníků

Číslo výzvy:

02_19_076

Datum zahájení:

01. 04. 2020

Datum ukončení:

31. 12. 2022


Projekt se zabývá školní neúspěšností v matematice a českém jazyce na 1. stupni ZŠ. Zásadní vliv na snižování rizika školního selhání má způsob, jak vyučující uchopují ohrožující faktory na straně žáků, a to v kontextu konkrétní třídy. Cílem výzkumu je prostřednictvím série evaluačních případových studií ve 30 třídách 1. ročníku ZŠ (sledovaných do 3. ročníku) zjistit učitelské porozumění školní neúspěšnosti a na základě porovnání vstupního a výstupního testování identifikovat účinné intervence.Poslední změna: 5. červen 2020 15:32 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na: