HUDEBNÍ TEORIE A PEDAGOGIKA

Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta

Požadavky k přijímacímu řízení do doktorského studia

Program: Hudební teorie a pedagogika

SIS link pro studijní plán: OD1HV20

Kód programu: P0111VD300016

garant programu: prof. PaedDr. Michal Nedělka, Dr. (michal.nedelka@pedf.cuni.cz)


Charakteristika programu:

Doktorské studium je koncipováno jako příprava vědeckých pracovníků schopných samostatné tvůrčí činnosti a rozvíjení hudební pedagogiky v kontextu s hudební teorií. Studium má systematicky prohlubovat znalosti v oboru, má zprostředkovávat výsledky hudebněpedagogického a hudebněvědného výzkumu včetně vzdělávacích trendů v hudební pedagogice a má rozvíjet kompetence k samostatné výzkumné práci. Studium zajišťuje vědní rámec pro bádání na poli hudební pedagogiky v sepětí s hudební teorií.


Přijímací zkouška:

Předpokladem k přijetí do doktorského studia je ukončené magisterské studium v oboru hudební výchova (případně v kombinaci s obory nástroj nebo sbormistrovství) nebo v oboru příbuzném. Přijímací řízení je zaměřeno na zjištění hloubky a rozsahu znalostí potřebných k úspěšnému absolvování studia podle vybrané specializace a se zaměřením na téma disertační práce.

Předpoklady pro vědeckou práci jsou ověřovány rozpravou k projektu výzkumné práce, který uchazeč předkládá spolu s přihláškou do doktorského studia. Projekt v rozsahu do 10 stran na uchazečem zvolené téma má obsahovat charakteristiku a současný stav řešení výzkumné problematiky, základní představu o cíli a struktuře disertační práce, uvažované metody výzkumné práce a přehled odborné literatury, která je pro řešení tématu rozhodující a kterou uchazeč při přípravě projektu využil.


Kritéria hodnocení: Uchazeč může získat maximálně 10 bodů, schválený počet bodů pro přijetí je získání minimálně 7 bodů.


Podmínky přijetí: Ke studiu jsou přijati uchazeči, kteří splní všechny podmínky přijímacího řízení:

a) dodání ověřené kopie dokladu o ukončení magisterského studijního programu,

b) složení přijímací zkoušky, získání min. počtu 7 bodů stanovených děkanem k přijetí,

c) případná další podmínka dle specifikace daného studijního oboru.
Přehled tematických oblastí pro řešení v disertačních pracích včetně školitelů, kteří tato řešení zajišťují:


Školitel: doc. PaedDr. Miloš Kodejška, CSc. milos.kodejska@pedf.cuni.cz

Tematická oblast:

 • Hudebně psychologické a pedagogické aspekty hudebního vzdělávání v předškolním věku

 • Hudebně psychologické a pedagogické aspekty hudebního vzdělávání v mladším školním věku

 • Problematika všeobecného hudebního vzdělávání v evropském kontextu

Školitel: prof. PaedDr. Michal Nedělka, Dr. michal.nedelka@pedf.cuni.cz

Tematická oblast:

 • Komplexní analýza a pedagogická interpretace soudobého díla

 • Hudebněvýchovné impulsy soudobé hudební tvorby

 • Liturgická hudba v současném kulturním a pedagogickém kontextu

Školitel: doc. MgA. Jana Palkovska jana.palkovska@pedf.cuni.cz

Tematická oblast:

 • Nástrojové interpretační umění ve výchově a ve vzdělání

 • Klavírní dílo významného autora a jeho didaktická analýza

Školitel: prof. PhDr. Stanislav Pecháček, Ph.D. stanislav.pechacek@pedf.cuni.cz

Tematická oblast:

 • Sborové umění z hlediska historického vývoje, hudební tvorby, estetiky interpretace, sborového života a metodické problematiky

 • Lidová píseň, její reflexe v artificiální hudbě a v různých formách společenského života

Školitel: doc. MgA. Libuše Tichá, Ph.D. libuše.ticha@pedf.cuni.cz

Tematická oblast:

 • Didaktika klavírní hry

 • Teorie interpretace v klavírní pedagogice

Školitel: doc. PaedDr. Hana Váňová, CSc. hana.vanova@pedf.cuni.cz

Tematická oblast:

 • Hudebnost žáka a její diagnostika

 • Dětská hudební tvořivost a její řízený rozvoj

 • Tvořivá intonace jako prostředek rozvoje hudebnosti

 • Didaktické problémy výuky Hv na 1. st. ZŠ a hudebních nauk na ZUŠ

 • Obsahová a metodologická východiska výzkumu vybraných hudebně pedagogických jevůPoslední změna: 21. listopad 2021 11:59 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na: