HUDEBNÍ TEORIE A PEDAGOGIKA


Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta

Požadavky k přijímacímu řízení do doktorského studia v oboru

Hudební teorie a pedagogika se čtyřletou standardní dobou studia


Charakteristika oboru:

Obor Hudební teorie a pedagogika vychází ve své koncepci z takového výběru a syntézy muzikologických a hudebně pedagogických disciplín, které umožní vyváženou přípravu vysoce kvalifikovaných odborníků po stránce vědecké a pedagogické. V souladu s širokým spektrem působnosti hudební pedagogiky sleduje toto studium odpovídající cíl: přípravu specialistů v oblasti výzkumné práce pro sféru všeobecného či odborného hudebního vzdělávání a pro další činnosti, jež takovou specializaci vyžadují.


Přijímací zkouška:

Přijímací zkouška je zaměřena na zjištění hloubky a rozsahu znalostí potřebných k úspěšnému absolvování studia podle vybrané specializace a se zaměřením na téma disertační práce. Předpoklady pro vědeckou práci v oboru jsou ověřovány rozpravou k předloženému projektu výzkumné práce. Písemný projekt výzkumné práce v rozsahu do 10 stran textu se předkládá spolu s přihláškou. Projekt má obsahovat zejména: motivaci uchazeče ke zpracování zvoleného tématu, stav zkoumání zvoleného problému, dosavadní výsledky uchazeče ve zvoleném oboru a v práci na zvoleném tématu, cíle práce, hypotézy, metody, předpokládané výsledky a bibliografii.


Kritéria hodnocení: Uchazeč může získat maximálně 10 bodů, schválený počet bodů pro přijetí je získání minimálně 7 bodů.


Podmínky přijetí: Ke studiu jsou přijati uchazeči, kteří splní všechny podmínky přijímacího řízení:

a) dodání ověřené kopie dokladu o ukončení magisterského studijního programu,

b) složení přijímací zkoušky, získání min. počtu 7 bodů stanovených děkanem k přijetí,

c) případná další podmínka dle specifikace daného studijního oboru.



prof. PhDr. Michal Nedělka, Dr., předseda oborové rady

michal.nedelka@pedf.cuni.cz


Přehled tematických oblastí pro řešení v disertačních pracích včetně školitelů, kteří tato řešení zajišťují:


Školitel: doc. PaedDr. Miloš Kodejška, CSc. milos.kodejska@pedf.cuni.cz

Tematická oblast:

 • Hudebně psychologické a pedagogické aspekty hudebního vzdělávání v předškolním věku

 • Hudebně psychologické a pedagogické aspekty hudebního vzdělávání v mladším školním věku

 • Problematika všeobecného hudebního vzdělávání v evropském kontextu

Školitel: prof. PaedDr. Michal Nedělka, Dr. michal.nedelka@pedf.cuni.cz

Tematická oblast:

 • Komplexní analýza a pedagogická interpretace soudobého díla

 • Hudebněvýchovné impulsy soudobé hudební tvorby

 • Liturgická hudba v současném kulturním a pedagogickém kontextu

Školitel: doc. MgA. Jana Palkovska jana.palkovska@pedf.cuni.cz

Tematická oblast:

 • Nástrojové interpretační umění ve výchově a ve vzdělání

 • Klavírní dílo významného autora a jeho didaktická analýza

Školitel: prof. PhDr. Stanislav Pecháček, Ph.D. stanislav.pechacek@pedf.cuni.cz

Tematická oblast:

 • Sborové umění z hlediska historického vývoje, hudební tvorby, estetiky interpretace, sborového života a metodické problematiky

 • Lidová píseň, její reflexe v artificiální hudbě a v různých formách společenského života

Školitel: doc. MgA. Libuše Tichá, Ph.D. libuše.ticha@pedf.cuni.cz

Tematická oblast:

 • Didaktika klavírní hry

 • Teorie interpretace v klavírní pedagogice

Školitel: doc. PaedDr. Hana Váňová, CSc. hana.vanova@pedf.cuni.cz

Tematická oblast:

 • Hudebnost žáka a její diagnostika

 • Dětská hudební tvořivost a její řízený rozvoj

 • Tvořivá intonace jako prostředek rozvoje hudebnosti

 • Didaktické problémy výuky Hv na 1. st. ZŠ a hudebních nauk na ZUŠ

 • Obsahová a metodologická východiska výzkumu vybraných hudebně pedagogických jevů



Poslední změna: 29. listopad 2018 11:58 
Sdílet na: