Pokyny k úpravě seznamu publikací

Pokyny k úpravě  Seznamu publikací a citací


Seznam publikací musí být v návrzích na jmenování docentem a profesorem přesně rozčleněn, očíslován v jednotlivých oddílech s uvedením IF u periodik, kde existuje

1. Vědecké monografie 

2. Kapitoly v monografiích (uvést počet kapitol, stran či podíl na publikaci v procentech)

3. Periodika s IF

4. Práce publikované v recenzovaných odborných časopisech vydávaných v ČR a SR

5. Práce publikované v recenzovaných odborných časopisech vydávaných v zahraničí

6. Práce publikované v recenzovaných sbornících vydaných v ČR a SR

7. Práce publikované v recenzovaných sbornících vydaných v zahraničí

8. Kritická edice pramenů

9. Komentované překlady

10. Učební texty publikované  (učebnice, skripta)

11. Ostatní odborné práce  (příspěvky v nerecenzovaných  sbornících, výzkumné zprávy, překlady, práce didaktického charakteru, softwarové produkty, expertizy apod. Práce různého charakteru je třeba výrazně odlišit.)

12. Přehledy a souborné referáty

13. Patenty

14. Disertační práce  (rigorózní, kandidátské, doktorské práce, habilitační práce)

15. Ostatní publikace (popularizační práce, recenze atd.)

Jednotlivé položky seznamu se číslují vždy v rámci každého oddílu. Každá z uváděných prací je zařazena pouze v jediné části členění. U prací se spoluautory je třeba výslovně vyjádřit podíl uchazeče v případě, že je jiný, než odpovídá poměrné části.


Veškeré podávané seznamy publikací a citací by měly mít jednotnou úpravu, dle ČSN ISO 690 (01 0197) platné od 1. dubna 2011 (např.odkaz: http://www.citace.com)


Seznam citací prací uchazeče  uvedených v databázích WOS, SCOPUS, event. jiných doložitelných citací;  k seznamu se přikládají kopie příslušných stránek WOS

Uvádí se vždy nejprve číslo a název práce ze seznamu publikací uchazeče, na niž existuje citační ohlas. Pod touto položkou se uvádějí publikace, které ji citují. Tzv. autocitace (publikace je citována v práci, na níž se uchazeč vyskytuje mezi autory) se neuvádějí. Položky citačních ohlasů se průběžně číslují [Q1], [Q2], ... .


SEZNAM  recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v ČR (platné pro rok 2015)


Poslední změna: 12. únor 2018 11:43 
Sdílet na: