Zápisy do vyššího roku studia

ZÁPIS STUDENTŮ DO 2. A VYŠŠÍHO ROKU STUDIA PROSTŘEDNICTVÍM SIS:


Vážené studentky a vážení studenti,

povinnost studenta zapsat se do dalšího úseku studia je dána Studijním a zkušebním řádem UK.

Termín zápisu do dalšího úseku studia na Pedagogické fakultě je stanoven v tomto rozmezí:


  • 01. 06. - 30. 09. (pouze prostřednictvím SIS)


Zápis proveďte prostřednictvím SIS v těchto čtyřech krocích:


  • 1. Modul „Osobní údaje“: Kontrola osobních údajů.

  • 2. Modul „Výsledky zkoušek - prohlížení“: Kontrola pro postup do dalšího úseku studia.

  • 3. Modul „Výsledky zkoušek - prohlížení“: Zápis do dalšího úseku studia.

  • 4. Modul „Výsledky zkoušek - prohlížení“: Potvrzení postupu do dalšího úseku studia.


Podrobný návod je uveden zde.


Zápisy do dalších úseků studia probíhají pouze elektronicky bez nutnosti odevzdání vytištěného zápisového listu na studijním oddělení.


Vydávání fakultního kupónu k průkazu studenta je od akademického roku 2020/2021 zrušeno.


V případě, že se student ve stanoveném termínu nezapíše do příslušného úseku studia, tj. nesplní předepsané povinnosti a nepožádá o kontrolu pro postup do dalšího úseku studia, vyzve jej studijní oddělení prostřednictvím SIS k zápisu v náhradním termínu. Student dostane e-mailovou notifikaci o zpřístupnění výzvy v SIS, v modulu „Osobní údaje“, na záložce „Písemnosti“.


Pokud se student nezapíše ani v náhradním termínu, platí, že studia v den konání náhradního termínu zápisu zanechal.


Dále upozorňujeme na skutečnost, že studium se jinak než řádně ukončuje zanecháním studia (doručením písemného prohlášení o zanechání studia studijnímu oddělení) nebo nabytím právní moci rozhodnutí o ukončení studia. K ukončení studia nedojde tím, že student přestane navštěvovat výuku nebo tím, že již nebude mít možnost absolvovat druhý opravný termín opakovaně zapsaného předmětu. Pokud student studium neukončí absolvováním nebo některou z možností uvedenou výše, je stále evidován ve stavu studujících a v případě delší doby studia mu bude i za toto období vyměřen poplatek.


S přáním úspěšného studia


PhDr. Pavla Nečasová, Ph.D. a PhDr. Jiřina Jiřičková, Ph.D.

proděkanky pro studijní záležitosti


Poslední změna: 13. září 2023 08:52 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na: