Promoce

Podrobné informace o hodině a podmínkách konání Vaší promoce obdržíte e-mailem, který máte uvedený v SIS.


Promoce je slavnostní rozloučení Univerzity Karlovy s absolventem (bakalářem, magistrem, doktorem), v níž absolvent skládá akademický slib (latinský) a přijímá od promotora diplom, který ho opravňuje užívat vědecké tituly.


Podrobnosti o promocích, podobě VŠ diplomu a dodatku k diplomu na stránkách rektorátu Univerzity Karlovy


Krátké seznámení s průběhem promocí Pedagogické fakulty


Studenti, kteří mají zájem o uvedení rodného příjmení na vysokoškolském diplomu (podle čl. 2, odst. 8 Opatření rektora č. 34/2019), musí podat žádost nejpozději s přihláškou k poslední části státní závěrečné zkoušky.


Nejbližší termín promocí

Promoce se konají dle harmonogramu, který je dostupný v SIS v modulu Promoce


Bakalářské:

Profesní dům, Malostranské nám. 25, Praha 1

Magisterské:

Velká aula Karolina, Ovocný trh 3/5, Praha 1


UPOZORNĚNÍ:

Vzhledem k centrálně stanoveným početním kvótám absolventů na jednotlivých termínech promocí v Karolinu a Profesním domě není možné vyhovět žádostem o přesun promoce na jiný termín. Ojedinělou výjimkou může být žádost z doložených vážných zdravotních důvodů.


Studenti se dostaví k promoci nejméně 1/2 hodiny před jejím zahájením ve slavnostním společenském oděvu (doporučení RUK k oděvu). Dostavte se prosím včas, neboť probíhá důležitá instruktáž k průběhu promoce. Studenti se speciálními potřebami, kteří během promoce vyžadují zvláštní zacházení (vozík, sluchové či zrakové postižení apod.) kontaktují nejpozději 1 týden před konáním promoce svoji studijní referentku.


Důležitá upozornění:


1) Před zahájením obřadu prosím nezapomeňte vypnout své mobilní telefony.


2) Nedoporučujeme absolvování obřadu dětem do 4 let. Obřad trvá cca 50 min, vyžaduje velkou míru pozornosti a zachování důstojnosti. Pokud je rušen, je rektor/prorektor oprávněn promoci pozastavit. V případě potřeby může doprovod s dítětem vyčkat ukončení promoce v předsálí auly.


3) Opět v zájmu klidného průběhu promoce nedoporučujeme fotografování a filmování obřadu rodinnými příslušníky. Zaznamenání jednotlivých promocí jak na fotografie, tak na videozáznam zajišťuje profesionální firma (www.promoce.cz). Na začátku i v průběhu slavnostní promoce mohou být pořizovány fotografické, filmové a zvukové snímky, popř. videozáznamy. Nebude-li některý z účastníků souhlasit se zpracováním přímého fotografického snímku zaměřeného na jeho osobu, může požádat poskytovatele fotografických služeb, aby záznam nepořizoval, popř. již pořízený záznam zničil. Pokud by se některý z absolventů nechtěl ze stejného, nebo podobného důvodu slavnostní promoce zúčastnit, může požádat, aby mu byl doklad o ukončení studia vydán samostatně na studijním oddělení fakulty.


Průběh promoce:


1. Slavnostní nástup za zvuku hudby v pořadí:

  a. 

promovaní absolventi ve společenském oděvu,

  b. 

učitelé příslušné fakulty v talárech,

  c. 

promotor v taláru s insignií,

  d. 

pedel fakulty v oděvu pedela s insignií,

  e. 

děkan v taláru s insignií,

  f. 

pedel rektora v oděvu pedela s insignií,

  g. 

rektor v taláru s insignií.


2. Státní hymna.


3. Děkan přednese úvodní projev a představí absolventy jménem, příjmením, popřípadě též rodným příjmením, místem narození, uvede absolvovaný studijní program a případné absolvování s vyznamenáním.

4. Souhlas rektora k promočnímu aktu.


5. Promotor přednese formuli a text slibu (Bc., Mgr.).


6. Absolventi složí slib.


7. Promotor předá absolventům diplomy.


8. Děkovný projev absolventa.


9. Hudba – Staročeský chorál.


10. Odchod z auly za zvuku hudby v opačném pořadí.




Poslední změna: 3. březen 2022 15:12 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na: