PEDAGOGIKA

Informace pro doktorandy programu Pedagogika


program PEDAGOGIKA

PedF UK, FF UK

Standardní doba studia: 4 roky

Forma studia: prezenční a kombinovaná forma

Garant programu: doc. RNDr. Jana Straková, Ph.D.


CÍLE A CHARAKTERISTIKA studijního programu:

Doktorské studium je koncipováno jako příprava vědeckých pracovníků schopných samostatnou tvůrčí činností přispívat k rozvíjení teorie a výzkumu v oblasti pedagogických věd. Hlavním cílem studia je prohloubit znalosti v oboru, zprostředkovat nejnovější domácí a zahraniční poznatky, výsledky výzkumů a trendy ve vzdělávací politice, kultivovat metodologické kompetence doktorandů. Obsahové zaměření studia poskytuje širší vědní rámec pro pedagogické badatelství a dává prostor pro hlubší poznání vybraných disciplín a jejich aktuálních témat. Těžištěm doktorského studia je disertační práce, která má charakter původního vědeckého díla a obohacuje poznatky ve zvolené oblasti v širším kontextu rozvoje oboru u nás i v zahraničí.


INDIVIDUÁLNÍ STUDIJNÍ PLÁN (ISP)

Doktorand si ve spolupráci se svým školitelem sestaví individuální studijní plán, v němž si rozvrhne a konkretizuje povinné předměty a další studijní povinnosti a požadavky. Hlavní důraz bude kladen na řízené samostudium a samostatné vědecko-výzkumné aktivity doktoranda.Povinností doktoranda je vložit do SIS Individuální studijní plán nejpozději do dvou měsíců od nástupu do studia (nejpozději do 30. 11.).

Povinností doktoranda po každém roce studia (nejpozději do 30.9.) je vložit do SIS roční hodnocení (RH) tj. zprávu o plnění svého individuálního studijního plánu. ISP a roční hodnocení schvaluje oborová rada.

ISP je tvořen: povinnými předměty s výstupem zkoušky, studijními povinnostmi , časovým plánem zpracování disertační práce.


Doporučené informace při sestavování ISP


Povinné předměty a studijní povinnosti:

 • Absolvování minimálně 3 předmětů (s výstupem zkoušky) z nabídky, případně jiných předmětů doporučených školitelem. Školitel nezkouší své doktorandy.

 • Absolvování zkoušky z cizího jazyka.

 • Absolvování Úvodního teoreticko-metodologického kurzu (v 1. roce studia), v jehož rámci studenti povinně navštěvují minimálně jeden z metodologických kurzů: kvalitativní metodologie, kvantitativní metodologie nebo filosofie, a jehož výstupem je rozšířená anotace disertační práce.

  Nad rámec předepsaných povinností mohou studenti volit další předměty nebo studijní povinnosti z nabídky. Tyto předměty a studijní povinnosti si studenti rovněž zapisují do ISP.

 • Aktivní účast na doktorandských seminářích na pracovišti školitele.


Povinnosti a požadavky vážící se k disertační práci:

 • Obhájení rozšířené anotace disertační práce v Úvodním teoreticko-metodologickém kurzu a její odevzdání v písemné podobě.

 • Průběžná prezentace pokroku při realizaci výzkumu a psaní disertační práce na doktorandském semináři jedenkrát ročně ve všech letech studia počínaje 2. rokem a jeho obhajoba před studenty a školiteli.


Požadavky na další studijní povinnosti a tvůrčí činnost:

 • Publikační aktivity

  V době od zahájení studia do obhajoby doktorské práce publikace nejméně dvou statí v recenzovaných odborných časopisech registrovaných v databázích Web of Science nebo Scopus nebo v jiných recenzovaných vědeckých českých či zahraničních časopisech. Jako alternativa jedné odborné stati se uznává jedna recenzovaná knižní monografie, případně dvě kapitoly v recenzovaných odborných knihách.

 • Účast na konferencích

  Aktivní účast na jedné domácí (do 3. roku studia) a jedné zahraniční konferenci (do 4. roku studia) související s tématem disertační práce.

 • Výzkumné aktivity

  Přepokládá se zapojení do některého z výzkumných projektů realizovaných na pracovišti školitele, případně získání vlastního výzkumného grantu vztaženého k tématu doktorské práce (např. GAUK). Dále je vhodné zapojení doktorandů do výuky a pomoc při zajišťování odborných akcí.

 • Zahraniční stáž

  Předpokládá se, že doktorand v průběhu studia absolvuje nejméně jeden alespoň čtyřtýdenní pobyt na zahraniční univerzitě s využitím platných mezifakultních dohod či programu Erasmus, případně jiný badatelský pobyt ve stejné délce trvání. V odůvodněných případech lze delší pobyt nahradit větším počtem kratších zahraničních aktivit případně spoluprací na zahraničním výzkumném projektu.


Doporučené aktivity, které budou konkretizovány v ISP

 • Podíl na vědecké a pedagogické činnosti katedry. Výuková činnost doktorandů v prezenční formě studia může probíhat v disciplínách, které podporují plnění studijních povinností doktoranda (přispívá k realizaci výzkumu apod.), nebo doplňují a rozšiřují vědecké a pedagogické zaměření doktoranda. Výuka probíhá za supervize školitele, nebo akademického či vědeckého pracovníka, který odborně garantuje obsah předmětu, v němž je doktorand výukou pověřen v rozsahu maximálně 4 hodiny týdně. Takováto forma výuky je zaznamenána v ISP.


Státní doktorská zkouška kód v SIS  ODSZ01

 • Student absolvuje státní doktorskou zkoušku nejpozději do konce třetího roku studia. Doktorská zkouška probíhá nad seznamem literatury, kterou doktorand nastudoval k disertační práci a nad jednou kapitolou disertační práce, kterou předloží ke zkoušce. Od kandidátky/kandidáta se očekává zasvěcená reflexe předložené literatury a metodologie práce v širším kontextu celého oboru. Cílem SDZK je prokázat, že doktorand je schopen vystupovat jako akademik, který nejen dobře ovládá své téma, ale dokáže je též zasazovat do širších souvislostí, je schopen hlubší reflexe svých teoretických předpokladů a své metodologie, umí srozumitelně prosazovat vlastní stanoviska, jasně se vymezovat vůči stanoviskům jiných badatelů a přesvědčivě odpovídat na případné protiargumenty. Podmínkou pro připuštění ke státní doktorské zkoušce je splnění průběžných studijních povinností.


DOPORUČENÝ POSTUP prací na disertační práci rozvržený na standardní dobu studia

 • Zpracování rozšířené anotace disertační práce a její obhajoba v prvém roce studia v rámci povinného Úvodního teoreticko-metodologického kurzu pedagogiky

 • Rešerše odborné literatury k tématu disertační práce v druhém roce studia

 • Rozpracování struktury disertační práce a dokončení první kapitoly do konce 2. roku studia

 • Odevzdání pracovní verze disertační práce do konce 3. roku studia

 • Odevzdání disertační práce k obhajobě do konce 4. roku studia

 

Disertační práce prokazuje schopnost a připravenost k samostatné činnosti v oblasti výzkumu nebo samostatné teoretické činnosti. Je původní studií, která přináší nové teoretické či empirické poznatky nebo originální metodologické postupy. Musí splňovat veškeré metodické a metodologické nároky kladené na vědecké texty.


NABÍDKA PŘEDMĚTŮ

Nabídka kurzů a seminářů je zveřejněna a každoročně aktualizována na webových stránkách oddělení pro vědeckou činnostPoslední změna: 3. listopad 2020 12:01 
Sdílet na: