Informace pro nově přijaté doktorandy

Informace pro nově přijaté doktorandy


 • Zápis do studia probíhá na oddělení pro vědeckou činnost v úředních hodinách v průběhu měsíce září (2. - 30. 9. 2019). Při zápisu obdrží doktorand kupon do PRŮKAZU studenta.


 • Hlavní výdejní centrum průkazů prostorách UK Point přízemí Praha 1 - Celetná 13

  Provozní doba:

  pondělí–čtvrtek: 900–1200, 1230–1800

  pátek: 900–1200, 1230–1600


 • Informace o ubytování a stravování naleznete na stránkách Kolejí a menz UK.


 • Studijní předměty a studijní povinnosti je možno vybírat z nabídky Kurzů a seminářů pro doktorské studium na PedF UK v rámci svého oboru i z jeho širšího vědního základu. Doktorandi se nahlásí do zvoleného předmětu přímo příslušnému vyučujícímu, který sám sdělí doktorandovi termín konání kurzu. Aktuální termíny kurzů mohou být též zveřejňovány v sekci Aktuality. Vykonání zkoušky vyučující zapíše do SIS a pro oddělení vědy vyhotoví Zápis o dílčí zkoušce na předepsaném formuláři.


 • Předmět pro doktorandy: Cizí jazyk - angličtina 

  Vyučující: Mgr. P. Lašťovička e-mail: petr.lastovicka@pedf.cuni.cz

  První hodina ZS akademického roku 2018/19  - kurzy budou začnou 9.10.2018 v 16.15 (každé úterý) v učebně S201.

  Zájemci se dostaví a zapíší do kurzu při hodině.

 • Kurz METODOLOGIE

  Katedra psychologie PedF UK v Praze otevírá v LS 2018 blok přednášek a workshopů určený studentům 1. a 2. ročníku doktorského studia pedagogické psychologie a blízkých humanitních oborů Výzkumné dovednosti - jejich trénink a podpora

  Bloková výuka se koná: ve dnech 13. — 16. 9. 2018 v prostorách katedry psychologie PedF UK (M306), Myslíkova 7, Praha 1

  Výuka bude probíhat každý den v časech od 9 do 15 hodin s povinnou účastí na seminářích nebo workshopech v pracovních týmech. Výuka má interaktivní charakter a bude rozdělena do dvou části:

  1) semináře tykající se kompetencí užitečných pro zvládnutí doktorandského studia (např. akademické psaní a publikace, grantové programy pro doktorské studenty, zvládání časového plánu doktorského studia, etika ve výzkumu a publikační etika, výstupy doktorského studia, školitel a obhajoba…)

  2) práce v týmech na tvorbě výzkumného projektu pro grantovou výzvu

  Pro absolvovaní kurzu musí student splnit docházku a aktivně se účastnit seminářů i práce v týmech. Atest je udílen v poslední den kurzu na základě hodnocení práce studenta v průběhu blokové výuky a na základě plnění úkolu v týmovém projektu.

  Závazné přihlášky s uvedením jména a příjmení, studijního oboru v doktorském studiu, ročníku studia a školicího pracoviště se zasílají na adresu: gabriela.malkova@pedf.cuni.cz



 



Poslední změna: 5. listopad 2019 13:40 
Sdílet na: