Promoce


DOKTORSKÉ PROMOCE

slavnostní předání Ph.D. diplomů ve Velké aule Karolina


Organizaci zajišťuje:

Mgr. Šárka Kušková

Oddělení pro vědeckou činnost PedF UK

telefon: 221900214

e-mail: sarka.kuskova@pedf.cuni.cz


Aktuální termín:

společná doktorská promoce - 3.3.2023 v 10:30

Velká aula Karolina Ovocný trh 3, Praha 1


Čas:

Čas uvedený na pozvánce je třeba dodržet. Prezence absolventů a podpis do matriční knihy začíná 1 hodinu před promocí. 20 minut před začátkem ceremoniálu začíná řazení absolventů. Během těchto dvaceti minut ceremoniář sdělí absolventům informace k vlastnímu průběhu promoce. Je tedy nutno přijít včas, chybějící jsou ze seznamu vyškrtnuti a během posledních pěti minut je již nelze zařadit zpět.


Omluvenky:

V případě, že se nebudete moci promoce zúčastnit, je třeba zaslat e-mailem žádost o přesunutí promoce na další termín nebo o úplné vyřazení z promocí na adresu e-mail: dana.nemravova@pedf.cuni.cz


Předání diplomu bez promoce:

Absolvent si po domluvě vyzvedne na oddělení pro vědeckou činnost PedF UK - 4. patro, místnost č. 444 „Potvrzení o absolvování“, které předloží v úředních hodinách na odboru pro studium a záležitosti studentů UK na rektorátu. Zde se zapíše do matriční knihy a následně si vyzvedne diplom na oddělení pro vědeckou činnost PedF UK.


Oblečení:

Prosíme o dodržování pravidel společenského oblékání. Společenské oblečení: u mužů společenský oblek s kravatou nebo motýlkem, u žen kostýmek, nebo společenské šaty (nevhodné jsou šaty plesové). Důležitá je i přiměřená obuv.


Hosté:

Vstupenky na promoci nepotřebujete, vstup je pro Vaše hosty volný. Vašim rodinným příslušníkům a hostům doporučujeme časovou rezervu. Přestože aula disponuje dostatečným počtem míst k sezení, místa pro rodiče v postranních lavicích v přední části auly jsou početně omezená. Prosíme Vás tedy o Vaši toleranci vůči ostatním absolventům a je-li to možné, upozorněte Vaše pozvané, že tento prostor je určen skutečně pouze pro Vaše nejbližší.


Malé děti

Prosíme o zvážení účasti na promoci dětí do tří let věku. Průběh promoce nelze narušovat a plačící dítě a jeho doprovod může být vyzván pořadatelem k opuštění auly. Doprovod a dítě mohou čekat v předsálí.


Fotografování a videozáznamy

Fotografie a videozáznamy jsou zajištěny profesionální firmou (viz http://www.promoce.cz/) Tímto opatřením je chráněn především klidný průběh promoce, který by byl značně narušen individuálním pořizováním fotografií nebo videozáznamů. (Odběr fotografií není povinný.)

Upozornění k pořizování fotografií

Promoční akt představuje pro absolventy studia, pro jejich rodinné příslušníky i pro další zainteresované osoby významnou událost. Z tohoto důvodu jsou videozáznamy i fotografie většinou účastníků promocí vítány a žádány. Pokud si však absolvent pořízení fotografie zaměřené přímo na jeho osobu nepřeje, může poskytovatele záznamových služeb požádat, aby takové snímky nepořizoval, nebo aby snímky již pořízené zničil. Absolvent může ovšem z téhož důvodu oddělení pro vědeckou činnost požádat, aby mu doklad o ukončení studia byl vydán tímto oddělením mimo promoční akt. 


Průběh promoce

Slavnostní nástup za zvuku hudby do Velké auly Karolina v pořadí: promovaní absolventi ve společenském oděvu, učitelé příslušné fakulty v talárech, promotor v taláru s insignií, pedel fakulty v oděvu pedela s insignií, děkan v taláru s insignií, pedel rektora v oděvu pedela s insignií, rektor v taláru s insignií

Státní hymna

Děkan přednese úvodní projev a představí absolventy

Souhlas rektora k promočnímu aktu

Promotor přednese formuli a text slibu (čl. 56 odst. 2 statutu univerzity).

Absolventi složí slib lehkým dotknutím se žezla a slovy: "Spondeo ac polliceor"

Promotor předá absolventům diplomy

Děkovný projev absolventa

Hudba - Staročeský chorál

Odchod z auly za zvuku hudby v obráceném pořadí


Český překlad latinské sponze:

Vážení diplomanti, vykonali jste s úspěchem zkoušky, které jsou zákonem předepsány k prověření vědomostí těch, kdož chtějí dosáhnout titulu a hodnosti DOKTOR.

Předstupujete nyní před nás se žádostí, abychom v tomto slavnostním shromáždění udělili hodnost, o níž se ucházíte. Dříve však musíte složit slib, že se vždy budete chovat tak jak to od vás vyžaduje vznešená hodnost, jíž nabudete, a jak to i my od vás očekáváme.

Slíbíte tedy:

Především, že trvale uchováte ve věčné paměti tuto univerzitu, na níž dosáhnete hodnosti DOKTOR, a že vždy budete podle svých sil podporovat její činnost a zájmy.

Dále, že hodnost, kterou vám udělím, uchováte bez poskvrny a bez úhony.

Konečně, že se budete věnovat s neúnavnou pílí humanitním studiím, ne pro špinavý zisk, ani pro prázdnou slávu, ale pro to, aby byla šířena pravda a aby se jasněji skvělo její světlo, na němž spočívá blaho lidského rodu.

Slibujete to na své dobré svědomí?

Slibuji.

Nic již tedy nebrání tomu, abychom vám udělili hodnosti, kterých si přejete dosáhnout. Pročež já, řádem ustanovený promotor, vás z moci svého úřadu ustanovuji DOKTOREM, vaše jmenování veřejně vyhlašuji a uděluji vám veškerá práva a výsady magistrů. Na doklad toho vám dávám do rukou tyto diplomy s pečetí Univerzity Karlovy.
Poslední změna: 6. prosinec 2023 18:52 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na: