Filozofie

Informace pro doktorandy v oboru Filozofie


Doktorský studijní program: FILOZOFIE

Studijní obor: FILOZOFIE

Forma studia: prezenční a kombinovaná forma

Standardní doba studia: 4 roky  


CÍLE A CHARAKTERISTIKA studijního oboru

Cílem doktorského studia v oboru Filozofie je připravit kvalifikované vědecké pracovníky se zaměřením na studium obecných zákonitostí v dané společnosti z hlediska ontologie, gnozeologie a etiky. Absolvent doktorského studijního oboru je připraven na tvůrčí badatelskou činnost v oblasti filozofie, s užším zaměřením na filozofii výchovy. Studiem získá předpoklady porozumět habituálnímu charakteru výchovy a vzdělávání z hlediska filozofického, a může tak přispět k rozvoji evropského a planetárního myšlení v rámci vzdělanostní společnosti. Absolvent je připraven pro edukačně vědeckou činnost na vysoké škole, v relevantních výzkumných ústavech, ale také pro činnost politickou z obecně prospěšného hlediska.

INDIVIDUÁLNÍ STUDIJNÍ PLÁN (ISP)

Doktorand si ve spolupráci se svým školitelem sestaví individuální studijní plán, v němž si rozvrhne a konkretizuje studijní povinnosti. Hlavní důraz bude kladen na řízené samostudium a samostatné vědecko-výzkumné aktivity studenta. Individuální studijní plán, který schvaluje oborová rada je tvořen: povinnými předměty, studijními povinnostmi, dalšími povinnostmi a doporučenými aktivitami. Musí obsahovat plánované termíny a časový plán zpracování disertační práce.

Povinností doktoranda je vložit do SIS Individuální studijní plán nejpozději do dvou měsíců od nástupu do studia (nejpozději do 30. 11.).

Povinností doktoranda po každém roce studia (nejpozději do 30.9.) je vložit do SIS Zprávu o plnění svého individuálního studijního plánu.

POVINNÉ PŘEDMĚTY S VÝSTUPEM ZKOUŠKY

1. Předmět DĚJINY FILOZOFIE

2. PŘEDMĚT z okruhu nabídky předmětů oborové rady filozofie

3. PŘEDMĚT z okruhu nabídky předmětů oborové rady filozofie

4. CIZÍ JAZYK (garant prof. PhDr. I. Semrádová, CSc.)

5. METODOLOGICKÝ SEMINÁŘ FILOZOFIE (aktivní účast na doktorském semináři (1x měsíčně) - vystoupení studenta doktorského studia s referátem, zkušenost z práce, vzájemné recenze, bibliografické informace, obhajoba rozšířené anotace disertační práce)

STUDIJNÍ POVINNOSTI, které musí student plnit v průběhu studia

1. Konferenční aktivity - minimálně tři účasti

Aktivní účast na doktorandském semináři nebo pasivní účast na domácí konferenci

Aktivní účast na domácí konferenci

Aktivní účast na mezinárodní vědecké konferenci

2. Publikační činnost - minimálně tři studie

Dvě studie v odborném periodiku nebo sborníku

Jedna studie v zahraničním odborném periodiku nebo v cizím jazyce

(Doktorandi mají možnost publikovat v recenzovaném elektronickém čtvrtletníků pro filozofii a filozofii výchovy vydávaném Pedagogickou fakultou UK PAIDEIA: PHILOSOPHICAL E-JOURNAL OF CHARLES UNIVERSITY ISSN 1214-8725)

Každý první čtvrtek v měsíci pořáda oborová rada doktorského studia v oboru filozofie pro doktorandy kolokvia (od 9.00 - 13.00 hodin. Přednáší význační filosofové. Každý rok pořádá mezinárodní konferenci, v níž mají doktorandi možnost vystupovatů. Z těchto konferencí je již řada sborníků.

3. Vědecká práce

Zapojení do badatelského projektu řešeného školicím pracovištěm (GAUK, GAČR, SVV apod.) Podání alespoň jednoho grantového projektu, byť by výsledek nebyl úspěšný.

4. Zahraniční studijní pobyt

Zahraniční stáž s doporučenou délkou 3 měsíce (v případě kombinovaných studentů alespoň stáž krátkodobá) nebo její náhrada jinou, adekvátní zahraniční aktivitou. Zahraniční stáž (kromě ISP) musí být doktorandem zaevidována též v moduli „Evidence stáží“ v aplikaci SIS.

Doporučené aktivity, které budou konkretizovány v ISP

Podíl na vědecké a pedagogické činnosti katedry. Výuková činnost doktorandů v prezenční formě studia může probíhat v disciplínách, které podporují plnění studijních povinností doktoranda (přispívá k realizaci výzkumu apod.), nebo doplňují a rozšiřují vědecké a pedagogické zaměření doktoranda. Výuka probíhá za supervize školitele, nebo akademického či vědeckého pracovníka, který odborně garantuje obsah předmětu, v němž je doktorand výukou pověřen v rozsahu maximálně 4 hodiny týdně. Takováto forma výuky je zaznamenána v ISP.

DOPORUČENÝ POSTUP prací na disertační práci rozvržený na standardní dobu studia

Pravidelná účast na doktorandském sympoziu v rámci oboru filozofie a prezentace referátu z vybrané zkoumané problematiky

Zpracování rozšířené anotace disertační práce a její obhajoba v prvém roce studia v rámci metodologického kurzu

Rešerše odborné literatury k tématu disertační práce v druhém roce studia

Rozpracování struktury disertační práce a dokončení první kapitoly do konce 2. roku studia

Odevzdání pracovní verze disertační práce do konce 3. roku studia

Odevzdání disertační práce k obhajobě do konce 4. roku studia

STÁTNÍ DOKTORSKÁ ZKOUŠKA (SDZ) kód v SIS kód v SIS  ODSZ01

Při státní doktorské zkoušce musí doktorand prokázat dostatečně hluboké teoretické znalosti oboru a orientaci v domácí i zahraniční odborné literatuře. Ke státní doktorské zkoušce doktorand předkládá minimálně kapitolu své disertační práce. Státní doktorská zkouška má komisionální charakter a je vymezena třemi tematickými okruhy:

Dějiny filozofie

Komeniologie

Filozofie výchovy

NABÍDKA PŘEDMĚTŮ

Nabídka kurzů a seminářů je zveřejněna a každoročně aktualizována na webových stránkách oddělení pro vědeckou činnost

Vykonání zkoušky/studijní povinnosti potvrdí vyučující do SIS a pro oddělení pro vědeckou činnost vyhotoví Zápis o dílčí zkoušce či Zápis o splnění studijní povinnosti na předepsaném formuláři, který je k vyzvednutí na oddělení pro vědeckou činnost nebo v oddíle formuláře.


Poslední změna: 29. leden 2020 10:35 
Sdílet na: