Hudební teorie a pedagogika

Informace pro doktorandy v oboru Hudební teorie a pedagogika


Doktorský studijní program: PEDAGOGIKA

Studijní obor: HUDEBNÍ TEORIE A PEDAGOGIKA

Forma studia: prezenční a kombinovaná forma

Standardní doba studia: 4 roky

CÍLE A CHARAKTERISTIKA studijního oboru

Obor hudební teorie a pedagogika vychází ve své koncepci z takového výběru a syntézy muzikologických a hudebně pedagogických disciplín, které umožňují vyváženou přípravu vysoce kvalifikovaných odborníků po stránce vědecké a pedagogické. V souladu s širokým spektrem působnosti hudební pedagogiky sleduje toto studium odpovídající cíl: přípravu specialistů v oblasti výzkumné práce pro sféru všeobecného či odborného hudebního vzdělávání a pro další činnosti, jež takovou specializaci vyžadují.

INDIVIDUÁLNÍ STUDIJNÍ PLÁN (ISP)

Doktorand si ve spolupráci se svým školitelem sestaví individuální studijní plán, v němž si rozvrhne a konkretizuje studijní povinnosti. Hlavní důraz bude kladen na řízené samostudium a samostatné vědecko-výzkumné aktivity studenta. Individuální studijní plán, který schvaluje oborová rada je tvořen: povinnými předměty, studijními povinnostmi, dalšími povinnostmi a doporučenými aktivitami. Musí obsahovat plánované termíny a časový plán zpracování disertační práce.

Povinností doktoranda je vložit do SIS Individuální studijní plán nejpozději do dvou měsíců od nástupu do studia (nejpozději do 30. 11.).

Povinností doktoranda po každém roce studia (nejpozději do 30.9.) je vložit do SIS Zprávu o plnění svého individuálního studijního plánu.

POVINNÉ PŘEDMĚTY S VÝSTUPEM ZKOUŠKY

1. PŘEDMĚT z oborové nabídky

2. PŘEDMĚT z oborové nabídky

3. PŘEDMĚT z širšího vědního základu daného oboru (pedagogika, psychologie, filozofie případně jiný dle tématu disertační práce)

4. CIZÍ JAZYK (AJ a NJ je možno studovat v rámci katedry AJL PedF UK, která zajišťuje i příslušné zkoušky)

STUDIJNÍ POVINNOSTI s výstupem potvrzení o splnění studijní povinosti

1. Povinnost absolvovat předmět Metodologie, který je završen obhajobou rozšířené anotace disertační práce

2. Absolvovat dva volitelné předměty s výstupem stati ve sborníku nebo odborném periodiku

DALŠÍ POVINNOSTI, které musí student plnit v průběhu studia

1. Konferenční aktivity - minimálně tři účasti

Aktivní účast na doktorandském semináři nebo pasivní účast na domácí konferenci

Aktivní účast na domácí konferenci

Aktivní účast na mezinárodní vědecké konferenci

2. Publikační činnost - minimálně tři studie

Dvě studie v odborném periodiku nebo sborníku

Jedna studie v zahraničním odborném periodiku nebo v cizím jazyce

3. Vědecká práce

Zapojení do badatelského projektu řešeného školicím pracovištěm (GAUK, GAČR, SVV apod.) Podání alespoň jednoho grantového projektu, byť by výsledek nebyl úspěšný.

4. Zahraniční studijní pobyt

Zahraniční stáž s doporučenou délkou 3 měsíce (v případě kombinovaných studentů alespoň stáž krátkodobá) nebo její náhrada jinou, adekvátní zahraniční aktivitou. Zahraniční stáž (kromě ISP) musí být doktorandem zaevidována též v moduli „Evidence stáží“ v aplikaci SIS.

Doporučené aktivity, které budou konkretizovány v ISP

Podíl na vědecké a pedagogické činnosti katedry. Výuková činnost doktorandů v prezenční formě studia může probíhat v disciplínách, které podporují plnění studijních povinností doktoranda (přispívá k realizaci výzkumu apod.), nebo doplňují a rozšiřují vědecké a pedagogické zaměření doktoranda. Výuka probíhá za supervize školitele, nebo akademického či vědeckého pracovníka, který odborně garantuje obsah předmětu, v němž je doktorand výukou pověřen v rozsahu maximálně 4 hodiny týdně. Takováto forma výuky je zaznamenána v ISP.

DOPORUČENÝ POSTUP prací na disertační práci rozvržený na standardní dobu studia

Zpracování rozšířené anotace disertační práce a její obhajoba v prvém roce studia v rámci metodologického kurzu

Rešerše odborné literatury k tématu disertační práce v druhém roce studia

Rozpracování struktury disertační práce a dokončení první kapitoly do konce 2. roku studia

Odevzdání pracovní verze disertační práce do konce 3. roku studia

Odevzdání disertační práce k obhajobě do konce 4. roku studia

STÁTNÍ DOKTORSKÁ ZKOUŠKA (SDZ) kód v SIS  ODSZ01

Státní doktorská zkouška je veřejnou ústní zkouškou. Ke státní doktorské zkoušce doktorand předkládá minimálně kapitolu své disertační práce. Sestává se ze tří zkušebních okruhů, které jsou koncipovány individuálně a jsou v souladu s výzkumnou prací doktoranda. V jednotlivých tematických okruzích má doktorand prokázat hluboké znalosti v příslušné hudebně teoretické a hudebně výchovné oblasti a zároveň aktuální náhled na širší problematiku oboru. Samozřejmým předpokladem je znalost stěžejní literatury.

NABÍDKA PŘEDMĚTŮ

Nabídka kurzů a seminářů je zveřejněna a každoročně aktualizována na webových stránkách oddělení pro vědeckou činnost

Vykonání zkoušky/studijní povinnosti potvrdí vyučující do SIS a pro oddělení pro vědeckou činnost vyhotoví Zápis o dílčí zkoušce či Zápis o splnění studijní povinnosti na předepsaném formuláři, který je k vyzvednutí na oddělení pro vědeckou činnost nebo v oddíle formuláře.


Oborová nabídka předmětů:

OD0408101Metodologie a logika hudebně pedagogického výzkumu

OD0408102Hudební pedagogika a didaktika hudební výchovy

OD0408104Estetika interpretace hudebního díla

OD0408108Dějiny a literatura nástroje

OD0408109Hudební interpretační umění ve výchově a ve vzdělání

OD0408110Didaktika a metodika nástrojové interpretace

OD0408111Dějiny hudby jako východisko ke specifické problematice

OD0408112Komplexní analýza skladeb

OD0408115Didaktika hlasové výchovy a teorie hlasového projevu

OD0408116Specifická problematika hudební teorie a pedagogiky

OD0408117Hudební psychologie

OD0408118Metodika sborového zpěvuPoslední změna: 12. únor 2018 11:43 
Sdílet na: