Pedagogická psychologie

Informace pro doktorandy v oboru Pedagogická psychologie


Doktorský studijní program: PSYCHOLOGIE

Studijní obor: PEDAGOGICKÁ PSYCHOLOGIE

Forma studia: prezenční a kombinovaná forma

Standardní doba studia: 4 roky


CÍLE A CHARAKTERISTIKA studijního oboru

Doktorské studium "Pedagogická psychologie" připravuje studenta na vědeckou výzkumnou práci v oblasti pedagogické psychologie. Obor doktorského studia Pedagogická psychologie není určen k tomu, aby nahradil pregraduální vzdělání v psychologii, pokud je požadováno profesními komorami pro výkon povolání nebo pro další specializované (zejména zdravotnické) vzdělávání. Studium přidává kompetenci výzkumníka v oblasti edukace (pomocí psychologie a při znalosti kontextu ostatních věd o výchově) k již dosažené profesní přípravě. Cílem studia je připravit takové vědecké pracovníky, kteří budou s to: v případě další akademické dráhy vyučovat pedagogickou psychologii v širším kontextu psychologie a společenských věd, a to na základě vlastního empirického výzkumu či praxe; v případě pokračování v praktické psychologické práci v edukačním prostředí pak ji teoretizovat a uvádět do širšího odborného a až kulturního kontextu.

INDIVIDUÁLNÍ STUDIJNÍ PLÁN (ISP)

Doktorand si ve spolupráci se svým školitelem sestaví individuální studijní plán, v němž si rozvrhne a konkretizuje studijní povinnosti. Hlavní důraz bude kladen na řízené samostudium a samostatné vědecko-výzkumné aktivity studenta. Individuální studijní plán, který schvaluje oborová rada je tvořen: povinnými předměty, studijními povinnostmi, dalšími povinnostmi a doporučenými aktivitami. Musí obsahovat plánované termíny a časový plán zpracování disertační práce.

Povinností doktoranda je vložit do SIS Individuální studijní plán nejpozději do dvou měsíců od nástupu do studia (nejpozději do 30. 11.).

Povinností doktoranda po každém roce studia (nejpozději do 30.9.) je vložit do SIS Zprávu o plnění svého individuálního studijního plánu.

POVINNÉ PŘEDMĚTY S VÝSTUPEM ZKOUŠKY

1. PŘEDMĚT z oborové nabídky dle tématu disertační práce

2. PŘEDMĚT z oborové nabídky dle tématu disertační práce

3. PŘEDMĚT z širšího vědního základu (filozofie výchovy, sociologie výchovy, antropologie nebo dle tématu disertační práce

4. CIZÍ JAZYK - angličtina (možno studovat v rámci katedry AJL PedF UK, která zajišťuje i příslušnou zkoušku)

STUDIJNÍ POVINNOSTI s výstupem potvrzení o splnění studijní povinosti

Povinnost absolvovat Doktorský seminář pro 1. ročník, který vyústí do prezentace Rozšířené anotace projektu disertace na interní (katedrální) konferenci doktorandů.  

DALŠÍ POVINNOSTI, které musí student plnit v průběhu studia

1. Konferenční aktivity - minimálně tři účasti

Aktivní účast na doktorandském semináři nebo pasivní účast na domácí konferenci

Aktivní účast na domácí konferenci

Aktivní účast na mezinárodní vědecké konferenci

2. Publikační činnost - minimálně tři studie

Dvě studie v odborném periodiku nebo sborníku

Jedna studie v zahraničním odborném periodiku nebo v cizím jazyce

3. Vědecká práce

Zapojení do badatelského projektu řešeného školicím pracovištěm (GAUK, GAČR, SVV apod.) Podání alespoň jednoho grantového projektu, byť by výsledek nebyl úspěšný.

4. Zahraniční studijní pobyt

Zahraniční stáž s doporučenou délkou 3 měsíce (v případě kombinovaných studentů alespoň stáž krátkodobá) nebo její náhrada jinou, adekvátní zahraniční aktivitou. Zahraniční stáž (kromě ISP) musí být doktorandem zaevidována též v moduli „Evidence stáží“ v aplikaci SIS.

Doporučené aktivity, které budou konkretizovány v ISP

Podíl na vědecké a pedagogické činnosti katedry. Výuková činnost doktorandů v prezenční formě studia může probíhat v disciplínách, které podporují plnění studijních povinností doktoranda (přispívá k realizaci výzkumu apod.), nebo doplňují a rozšiřují vědecké a pedagogické zaměření doktoranda. Výuka probíhá za supervize školitele, nebo akademického či vědeckého pracovníka, který odborně garantuje obsah předmětu, v němž je doktorand výukou pověřen v rozsahu maximálně 4 hodiny týdně. Takováto forma výuky je zaznamenána v ISP.

DOPORUČENÝ POSTUP prací na disertační práci rozvržený na standardní dobu studia

Zpracování rozšířené anotace disertační práce a její obhajoba v prvém roce studia

Rešerše odborné literatury k tématu disertační práce v druhém roce studia

Rozpracování struktury disertační práce a dokončení první kapitoly do konce 2. roku studia

Odevzdání pracovní verze disertační práce do konce 3. roku studia

Odevzdání disertační práce k obhajobě do konce 4. roku studia

STÁTNÍ DOKTORSKÁ ZKOUŠKA (SDZ) kód v SIS  ODSZ01

Státní doktorská zkouška je veřejnou ústní komisionální zkouškou, během níž musí doktorand prokázat dostatečně teoretické znalosti oboru a orientaci v domácí i zahraniční odborné literatuře. Státní doktorská zkouška vždy předchází obhajobě disertační práce. Ke státní doktorské zkoušce doktorand předkládá minimálně kapitolu své disertační práce. Okruhy státní doktorské zkoušky pedagogická psychologie

jiná psychologická disciplína (nejčastěji vývojová psychologie nebo sociální psychologie)

věda o výchově (filozofie výchovy, antropologie výchovy, sociologie výchovy, speciální pedagogiky, ale může být i z jiného oboru, pokud je relevantní: např. pro fiktivní téma "Dětské kresba ve škole" uměnověda a didaktika výtvarné výchovy).   

NABÍDKA PŘEDMĚTŮ

Nabídka kurzů a seminářů je zveřejněna a každoročně aktualizována na webových stránkách oddělení pro vědeckou činnost

Vykonání zkoušky/studijní povinnosti potvrdí vyučující do SIS a pro oddělení pro vědeckou činnost vyhotoví Zápis o dílčí zkoušce či Zápis o splnění studijní povinnosti na předepsaném formuláři, který je k vyzvednutí na oddělení pro vědeckou činnost nebo v oddíle formuláře.


Poslední změna: 23. listopad 2021 11:20 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na: