Pedagogika

Informace pro doktorandy v oboru Pedagogika


Doktorský studijní program: PEDAGOGIKA

Studijní obor: PEDAGOGIKA

Forma studia: prezenční a kombinovaná forma

Standardní doba studia: 4 roky


CÍLE A CHARAKTERISTIKA studijního oboru

Doktorské studium je koncipováno jako příprava vědeckých pracovníků schopných samostatnou tvůrčí činností přispívat k rozvíjení teorie a výzkumu v oblasti pedagogických věd. Hlavním cílem studia je prohloubit znalosti v oboru, zprostředkovat nejnovější domácí a zahraniční poznatky, výsledky výzkumů a trendy ve vzdělávací politice, kultivovat metodologické kompetence doktorandů. Obsahové zaměření studia poskytuje širší vědní rámec pro pedagogické badatelství a dává prostor pro hlubší poznání vybraných pedagogických, psychologických a oborově didaktických disciplín a jejich aktuálních témat. Těžištěm doktorského studia je disertační práce, která má charakter původního vědeckého díla a obohacuje poznatky ve zvolené oblasti v širším kontextu rozvoje oboru u nás i v zahraničí.

INDIVIDUÁLNÍ STUDIJNÍ PLÁN (ISP)

Doktorand si ve spolupráci se svým školitelem sestaví individuální studijní plán, v němž si rozvrhne a konkretizuje studijní povinnosti. Hlavní důraz bude kladen na řízené samostudium a samostatné vědecko-výzkumné aktivity studenta. Individuální studijní plán, který schvaluje oborová rada je tvořen: povinnými předměty, studijními povinnostmi, dalšími povinnostmi a doporučenými aktivitami. Musí obsahovat plánované termíny a časový plán zpracování disertační práce.

Povinností doktoranda je vložit do SIS Individuální studijní plán nejpozději do dvou měsíců od nástupu do studia (nejpozději do 30. 11.).

Povinností doktoranda po každém roce studia (nejpozději do 30.9.) je vložit do SIS Zprávu o plnění svého individuálního studijního plánu.

POVINNÉ PŘEDMĚTY S VÝSTUPEM ZKOUŠKY

1. Předmět z oborové nabídky

2. Předmět z oborové nabídky

3. Předmět z nabídky věd o výchově

4. Cizí jazyk (AJ a NJ je možno studovat v rámci katedry AJL PedF UK, která zajišťuje i příslušné zkoušky)

Upřesnění: Oborová nabídka zahrnuje pedagogické discplíny - Obecná pedagogika, Teorie výchovy, Obecná didaktika, Dějiny pedagogiky, Srovnávací pedagogika, Vysokoškolská pedagogika, Primární pedagogika, Předškolní pedagogika, Správa a řízení školství, Teorie učitelské profese, Sociologie vzdělávání, aj. Předmět z oborové nabídky nebo z nabídky věd o výchově  volí student podle tématu dizertační práce buď  (a) z nabídky předmětů širšího vědního základu - psychologické disciplíny, speciální pedagogika, filozofie výchovy, filozofická a pedagogická antropologie, hermeneutická etika, oborové didaktiky nebo (b) další předmět z okruhu pedagogických disciplín dle aktuální nabídky kurzů s výstupem zkoušky. 

STUDIJNÍ POVINNOSTI s výstupem potvrzení o splnění studijní povinnosti

1. Povinnost v prvním roce studia absolvovat předmět Úvodní teoreticko-metodologický kurz pedagogiky

2. V návaznosti na Úvodní teoreticko-metodologický kurz pedagogiky mají doktorandi povinnost absolvovat v letním semestru prvního roku studia  jeden metodologický kurz, zaměřený buď na kvalitativní nebo kvantitativní metodologii. Výstupem z kurzu je rozšířená anotace disertační práce.

Nad rámec předepsaných povinností mohou studenti volit další předměty nebo studijní povinnosti z nabídky. Tyto předměty a studijní povinnosti si studenti rovněž zapisují do ISP.  

DALŠÍ POVINNOSTI, které musí student plnit v průběhu studia

1. Konferenční aktivity - minimálně tři účasti

Aktivní účast na doktorandském semináři nebo pasivní účast na domácí konferenci

Aktivní účast na domácí konferenci

Aktivní účast na mezinárodní vědecké konferenci

2. Publikační činnost - minimálně tři studie

Dvě studie v odborném periodiku nebo sborníku

Jedna studie v zahraničním odborném periodiku nebo v cizím jazyce

3. Vědecká práce

Zapojení do badatelského projektu řešeného školicím pracovištěm (GAUK, GAČR, SVV apod.) Podání alespoň jednoho grantového projektu, byť by výsledek nebyl úspěšný.

4. Zahraniční studijní pobyt

Zahraniční stáž s doporučenou délkou 3 měsíce (v případě kombinovaných studentů alespoň stáž krátkodobá) nebo její náhrada jinou, adekvátní zahraniční aktivitou. Zahraniční stáž (kromě ISP) musí být doktorandem zaevidována též v moduli „Evidence stáží“ v aplikaci SIS.

Doporučené aktivity, které budou konkretizovány v ISP

Podíl na vědecké a pedagogické činnosti katedry. Výuková činnost doktorandů v prezenční formě studia může probíhat v disciplínách, které podporují plnění studijních povinností doktoranda (přispívá k realizaci výzkumu apod.), nebo doplňují a rozšiřují vědecké a pedagogické zaměření doktoranda. Výuka probíhá za supervize školitele, nebo akademického či vědeckého pracovníka, který odborně garantuje obsah předmětu, v němž je doktorand výukou pověřen v rozsahu maximálně 4 hodiny týdně. Takováto forma výuky je zaznamenána v ISP.

DOPORUČENÝ POSTUP prací na disertační práci rozvržený na standardní dobu studia

Zpracování rozšířené anotace disertační práce a její obhajoba v prvém roce studia v rámci povinného Úvodního teoreticko-metodologického kurzu pedagogiky

Rešerše odborné literatury k tématu disertační práce v druhém roce studia

Rozpracování struktury disertační práce a dokončení první kapitoly do konce 2. roku studia

Odevzdání pracovní verze disertační práce do konce 3. roku studia

Odevzdání disertační práce k obhajobě do konce 4. roku studia  

STÁTNÍ DOKTORSKÁ ZKOUŠKA (SDZ) kód v SIS  ODSZ01

Státní doktorská zkouška, která vždy předchází obhajobě disertační práce, je veřejnou komisionální zkouškou, která má prověřit teoretické znalosti doktoranda, včetně znalosti soudobé odborné domácí i zahraniční literatury. Státní doktorská zkouška je složena ze 3 předmětů. které navrhuje školitel. Výběr předmětů státní doktorské zkoušky odpovídá odbornému zaměření doktoranda a širším kontextům tématiky disertační práce.

Součástí státní doktorské zkoušky je předložení:

kapitoly disertační práce, k níž probíhá diskuse včetně objasnění stavu řešení disertace a předpokládaného dalšího postupu

osnovy disertační práce

seznamu publikační činnosti

NABÍDKA PŘEDMĚTŮ

Nabídka kurzů a seminářů je zveřejněna a každoročně aktualizována na webových stránkách oddělení pro vědeckou činnost

Vykonání zkoušky/studijní povinnosti potvrdí vyučující do SIS a pro oddělení pro vědeckou činnost vyhotoví Zápis o dílčí zkoušce či Zápis o splnění studijní povinnosti na předepsaném formuláři, který je k vyzvednutí na oddělení pro vědeckou činnost nebo v oddíle formuláře.


Poslední změna: 23. listopad 2021 11:20 
Sdílet na: