Speciální pedagogika

Informace pro doktorandy oboru Speciální pedagogika


Doktorský studijní program: PEDAGOGIKA

Studijní obor: SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA

Forma studia: prezenční a kombinovaná forma

Standardní doba studia: 4 roky  


CÍLE A CHARAKTERISTIKA studijního oboru

Studium je zaměřeno na přípravu vědeckých pracovníků pro výzkumnou a odbornou činnost se zaměřením na speciální pedagogiku v jejích jednotlivých oblastech: logopedie, surdopedie, etopedie, somatopedie, psychopedie, oftalmopedie, specifické poruchy učení a také na aktuální otázky současné speciální pedagogiky v mezinárodním kontextu. V doktorském studiu jsou vychováváni odborníci širokého spektra speciální pedagogiky, schopní rozvíjet obor v tomto novém pojetí a schopní řešit aktuální problematiku života zdravotně postižených členů naší společnosti.

INDIVIDUÁLNÍ STUDIJNÍ PLÁN (ISP)

Doktorand si ve spolupráci se svým školitelem sestaví individuální studijní plán, v němž si rozvrhne a konkretizuje studijní povinnosti. Hlavní důraz bude kladen na řízené samostudium a samostatné vědecko-výzkumné aktivity studenta. Individuální studijní plán, který schvaluje oborová rada je tvořen: povinnými předměty, studijními povinnostmi, dalšími povinnostmi a doporučenými aktivitami. Musí obsahovat plánované termíny a časový plán zpracování disertační práce.

Povinností doktoranda je vložit do SIS Individuální studijní plán nejpozději do dvou měsíců od nástupu do studia (nejpozději do 30. 11.).

Povinností doktoranda po každém roce studia (nejpozději do 30.9.) je vložit do SIS Zprávu o plnění svého individuálního studijního plánu.

POVINNÉ PŘEDMÉTY S VÝSTUPEM ZKOUŠKY

1. Předmět z okruhu FILOZOFIE či SOCIOLOGIE (viz nabídka kurzů v oboru Filozofie

2. PŘEDMĚT z oborové nabídky

3. PŘEDMĚT z oborové nabídky

4. CIZÍ JAZYK  (AJ a NJ je možno studovat v rámci katedry AJL PedF UK, která zajišťuje i příslušné zkoušky)

STUDIJNÍ POVINNOSTI s výstupem potvrzení o splnění studijní povinosti

1. Povinnost absolvovat předmět Metodologie, který je završen obhajobou rozšířené anotace disertační práce

2. Volitelný předmět z oborové či fakultní nabídky dle tématu disertační práce (výstup seminární práce)

3. Volitelný předmět z oborové či fakultní nabídky dle tématu disertační práce (výstup seminární práce)  

DALŠÍ POVINNOSTI, které musí student plnit v průběhu studia

1. Konferenční aktivity - minimálně tři účasti

Aktivní účast na doktorandském semináři nebo pasivní účast na domácí konferenci

Aktivní účast na domácí konferenci

Aktivní účast na mezinárodní vědecké konferenci

2. Publikační činnost - minimálně tři studie

Dvě studie v odborném periodiku nebo sborníku

Jedna studie v zahraničním odborném periodiku nebo v cizím jazyce

3. Vědecká práce

Zapojení do badatelského projektu řešeného školicím pracovištěm (GAUK, GAČR, SVV apod.) Podání alespoň jednoho grantového projektu, byť by výsledek nebyl úspěšný.

4. Zahraniční studijní pobyt

Zahraniční stáž s doporučenou délkou 3 měsíce (v případě kombinovaných studentů alespoň stáž krátkodobá) nebo její náhrada jinou, adekvátní zahraniční aktivitou. Zahraniční stáž (kromě ISP) musí být doktorandem zaevidována též v moduli „Evidence stáží“ v aplikaci SIS.

5. Doporučené aktivity, které budou konkretizovány v ISP

Podíl na vědecké a pedagogické činnosti katedry. Výuková činnost doktorandů v prezenční formě studia může probíhat v disciplínách, které podporují plnění studijních povinností doktoranda (přispívá k realizaci výzkumu apod.), nebo doplňují a rozšiřují vědecké a pedagogické zaměření doktoranda. Výuka probíhá za supervize školitele, nebo akademického či vědeckého pracovníka, který odborně garantuje obsah předmětu, v němž je doktorand výukou pověřen v rozsahu maximálně 4 hodiny týdně. Takováto forma výuky je zaznamenána v ISP.

DOPORUČENÝ POSTUP prací na disertační práci rozvržený na standardní dobu studia

Zpracování rozšířené anotace disertační práce a její obhajoba v prvém roce studia

Rešerše odborné literatury k tématu disertační práce v druhém roce studia

Rozpracování struktury disertační práce a dokončení první kapitoly do konce 2. roku studia

Odevzdání pracovní verze disertační práce do konce 3. roku studia

Odevzdání disertační práce k obhajobě do konce 4. roku studia

STÁTNÍ DOKTORSKÁ ZKOUŠKA (SDZ)  kód v SIS  ODSZ01

Státní doktorská zkouška je veřejnou ústní komisionální zkouškou, při které doktorand prokazuje hluboké znalosti v příslušné oblasti speciální pedagogiky a zároveň aktuální náhled na širší problematiku oboru. Zkouška ověřuje, zda si student osvojil vědomosti potřebné k práci na výzkumných úkolech, zda je schopen syntézy poznatků z příbuzných oblastí vědy a jejich praktického využití a zda má znalosti obecně metodologických postupů v příslušném oboru. Státní doktorskou zkoušku doktorand skládá v termínu stanoveném individuálním studijním plánem ze tří zkušebních okruhů:

speciální pedagogika

širší vědní základ oboru speciální pedagogika

zvolená specializace

Státní doktorská zkouška vždy předchází obhajobě disertační práce. Ke státní doktorské zkoušce doktorand předkládá jednu kapitolu své disertační práce.  

NABÍDKA PŘEDMĚTŮ

Nabídka kurzů a seminářů je zveřejněna a každoročně aktualizována na webových stránkách oddělení pro vědeckou činnost

Vykonání zkoušky/studijní povinnosti potvrdí vyučující do SIS a pro oddělení pro vědeckou činnost vyhotoví Zápis o dílčí zkoušce či Zápis o splnění studijní povinnosti na předepsaném formuláři, který je k vyzvednutí na oddělení pro vědeckou činnost nebo v oddíle formuláře.


Poslední změna: 14. listopad 2019 10:08 
Sdílet na: