Výtvarná výchova

Informace pro doktorandy v oboru Výtvarná výchova


Doktorský studijní program: SPECIALIZACE V PEDAGOGICE

Studijní obor: VÝTVARNÁ VÝCHOVA

Forma studia: prezenční a kombinovaná forma

Standardní doba studia: 4 roky


CÍLE A CHARAKTERISTIKA studijního oboru

Cílem doktorského studia v oboru výtvarná výchova je připravit vědecky i umělecky erudované a pedagogicky specializované pracovníky, kteří budou garantovat vysokou odbornou úroveň oboru, jeho přínos pro badatelskou spolupráci s partnerským obory a špičkové kvality jeho uplatnění v systému všeobecného vzdělávání.

Současná koncepce oboru výtvarná výchova je založena na zkoumání sociálně podmíněného rozvoje různých stránek vizualizace (showing, imagining, creating) chápané jako specifická složka lidské ontogeneze, kultury a všeobecného vzdělávání. Studium v oboru výtvarná výchova má předmětné teoretické a empiricko-výzkumné zakotvení ve vzdělávací oblasti umění a kultura, ale zároveň má i velký interdisciplinární potenciál. Ten vyplývá jednak ze širokého uplatnění vizuální obraznosti v kultuře a ve všeobecném vzdělávání, jednak ze specifických nároků výtvarné výchovy na integraci umělecké, sociální a teoretické stránky vizuality. Představitelé tohoto oboru proto mohou kromě specifické práce ve své vlastní disciplíně být přínosnými spolupracovníky nebo i týmovými manažery v badatelských týmech takových disciplín jako pedagogika, pedagogická a vývojová psychologie, speciální pedagogika, mediální studia, kulturologie, kulturní komparatistika, sémiotika, kognitivní vědy, estetika, vizuální teorie aj.

Studium prohlubuje odborné znalosti doktorandů a poskytuje jim hlubší poznání v rámci zvoleného zaměření. Formou přednášek, seminářů a soustavných konzultací jsou doktorandi seznamováni s nejnovějšími poznatky oboru stejně jako s aktuálními trendy v metodologii výzkumné a teoretické práce. Současně s tím jsou vychováváni v oborové heuristice, která je pro výtvarnou výchovu specifická zejména vzhledem k závažnému podílu umělecké složky oboru.

Těžiště doktorského studia spočívá v sepsání doktorské práce, původního vědeckého díla, vycházejícího z výzkumné činnosti a opřeného o zkušenosti z činnosti výtvarné a pedagogické. Doktorská práce by měla rozšířit poznatky dosavadního bádání a zároveň doložit doktorandovu schopnost zvládnout zvolené téma adekvátními metodami a na mezinárodní úrovni oborového poznání.


INDIVIDUÁLNÍ STUDIJNÍ PLÁN (ISP)

Doktorand si ve spolupráci se svým školitelem sestaví individuální studijní plán, v němž si rozvrhne a konkretizuje studijní povinnosti. Hlavní důraz bude kladen na řízené samostudium a samostatné vědecko-výzkumné aktivity studenta. Individuální studijní plán, který schvaluje oborová rada je tvořen: povinnými předměty, studijními povinnostmi, dalšími povinnostmi a doporučenými aktivitami. Musí obsahovat plánované termíny a časový plán zpracování disertační práce.

Povinností doktoranda je vložit do SIS Individuální studijní plán nejpozději do dvou měsíců od nástupu do studia (nejpozději do 30. 11.).

Povinností doktoranda po každém roce studia (nejpozději do 30.9.) je vložit do SIS Zprávu o plnění svého individuálního studijního plánu.

POVINNÉ PŘEDMĚTY S VÝSTUPEM ZKOUŠKY

1. PŘEDMĚT z oborové nabídky

2. PŘEDMĚT z širšího vědního základu (filozofie výchovy, sociologie, antropologie nebo dle tématu disertační práce

3. PŘEDMĚT z širšího vědního základu (filozofie výchovy, sociologie, antropologie nebo dle tématu disertační práce

4. CIZÍ JAZYK - angličtina (možno studovat v rámci katedry AJL PedF UK, která zajišťuje i příslušnou zkoušku)

STUDIJNÍ POVINNOSTI

1. Povinnost absolvovat předmět Metodologie, který je završen obhajobou rozšířené anotace disertační práce

2. Prezentace ročníkových výstupů práce a reflexe aktuálních novinek oboru. V případě umělecké činnosti jedna výstava s odbornou reflexí (textem)

3. Doktorandi prezenčního studia jsou povinni zúčastňovat se doktorandského semináře pořádaného katedrou, kde představují výsledky své práce. Doktorandi kombinovaného studia mají účast nepovinnou, ale předkládají své příspěvky k semináři v pravidelných konzultacích nejméně jednou za semestr.

DALŠÍ POVINNOSTI, které musí student plnit v průběhu studia

1. Konferenční aktivity - minimálně tři účasti

Aktivní účast na doktorandském semináři nebo pasivní účast na domácí konferenci

Aktivní účast na domácí konferenci

Aktivní účast na mezinárodní vědecké konferenci

2. Publikační činnost - minimálně tři studie

Dvě studie v odborném periodiku nebo sborníku

Jedna studie v zahraničním odborném periodiku nebo v cizím jazyce

(autorské výstavy s odbornou reflexí jsou zaměnitelné se studií jedna a dvě)

3. Vědecká práce

Zapojení do badatelského projektu řešeného školicím pracovištěm (GAUK, GAČR, SVV apod.) Podání alespoň jednoho grantového projektu, byť by výsledek nebyl úspěšný.

4. Zahraniční studijní pobyt

Zahraniční stáž s doporučenou délkou 3 měsíce (v případě kombinovaných studentů alespoň stáž krátkodobá) nebo její náhrada jinou, adekvátní zahraniční aktivitou. Zahraniční stáž (kromě ISP) musí být doktorandem zaevidována též v moduli „Evidence stáží“ v aplikaci SIS.

Doporučené aktivity, které budou konkretizovány v ISP

Podíl na vědecké a pedagogické činnosti katedry. Výuková činnost doktorandů v prezenční formě studia může probíhat v disciplínách, které podporují plnění studijních povinností doktoranda (přispívá k realizaci výzkumu apod.), nebo doplňují a rozšiřují vědecké a pedagogické zaměření doktoranda. Výuka probíhá za supervize školitele, nebo akademického či vědeckého pracovníka, který odborně garantuje obsah předmětu, v němž je doktorand výukou pověřen v rozsahu maximálně 4 hodiny týdně. Takováto forma výuky je zaznamenána v ISP.

DOPORUČENÝ POSTUP prací na disertační práci rozvržený na standardní dobu studia

Zpracování rozšířené anotace disertační práce a její obhajoba v prvém roce studia

Rešerše odborné literatury k tématu disertační práce v druhém roce studia

Rozpracování struktury disertační práce a dokončení první kapitoly do konce 2. roku studia

Odevzdání pracovní verze disertační práce do konce 3. roku studia

Odevzdání disertační práce k obhajobě do konce 4. roku studia

STÁTNÍ DOKTORSKÁ ZKOUŠKA (SDZ) kód v SIS  ODSZ01

Během státní doktorské zkoušky musí doktorand prokázat hlubokou znalost v pedagogické a didaktické stránce výtvarné výchovy i v jejích stránkách odborně-obsahových, které se vztahují k podpůrným oborům, širokou obeznámenost s literaturou a vývojem názorů na základní otázky koncepcí výtvarné výchovy, stejně jako znalost metodologie a metod výzkumu. Na základě pokynů školitele předkládá ke státní doktorské zkoušce část (kapitolu) disertační práce. Státní doktorskou zkoušku doktorand skládá v termínu stanoveném individuálním studijním plánem ze tří zkušebních okruhů:

didaktický okruh

pedagogicko-psychologický okruh

speciální odborný okruh (týká se některého z podpůrných oborů)

NABÍDKA PŘEDMĚTŮ

Nabídka kurzů a seminářů je zveřejněna a každoročně aktualizována na webových stránkách oddělení pro vědeckou činnost

Vykonání zkoušky/studijní povinnosti potvrdí vyučující do SIS a pro oddělení pro vědeckou činnost vyhotoví Zápis o dílčí zkoušce či Zápis o splnění studijní povinnosti na předepsaném formuláři, který je k vyzvednutí na oddělení pro vědeckou činnost nebo v oddíle formuláře.


Poslední změna: 12. únor 2018 11:43 
Sdílet na: