Didaktika českého jazyka

Informace pro doktorandy v oboru Didaktika českého jazyka


Doktorský studijní program: PEDAGOGIKA

Studijní obor: DIDAKTIKA ČESKÉHO JAZYKA

Forma studia: prezenční a kombinovaná forma

Standardní doba studia: 4 roky


CÍLE A CHARAKTERISTIKA studijního oboru

Cílem doktorského studijního oboru Didaktika českého jazyka je připravit kvalifikované badatele v oboru didaktiky českého jazka. Studijní obor se soustředí na vědecké bádání a samostatnou tvůrčí činnost v propojených oblastech: 1. osvojování a edukace českého jazyka jako jazyka mateřského nebo jako jazyka druhého v procesu školního vyučování, 2. fungování českého jazyka v školské pedagogické komunikaci. Jeho absolventi budou připraveni vědeckými nástroji řešit aktuální problémy jazykové výchovy a jazykového vzdělávání na základních a středních školách, resp. v přípravě učitelů českého jazyka, a to včetně problémů inkluzivního vzdělávání.

INDIVIDUÁLNÍ STUDIJNÍ PLÁN (ISP)

Doktorand si ve spolupráci se svým školitelem sestaví individuální studijní plán, v němž si rozvrhne a konkretizuje studijní povnnosti. Hlavní důraz bude kladen na řízené samostudium a samostatné vědecko-výzkumné aktivity studenta. Individuální studijní plán, který schvaluje oborová rada je tvořen: povinnými předměty, studijními povinnostmi, dalšími povinnostmi a doporučenými aktivitami. Musí obsahovat plánované termíny a časový plán zpracování disertační práce.

Povinností doktoranda je vložit do SIS Individuální studijní plán nejpozději do dvou měsíců od nástupu do studia (nejpozději do 30. 11.).

Povinností doktoranda po každém roce studia (nejpozději do 30.9.) je vložit do SIS Zprávu o plnění svého individuálního studijního plánu.

POVINNÉ PŘEDMĚTY S VÝSTUPEM ZKOUŠKY

1. PŘEDMĚT Didaktika českého jazyka

2. PŘEDMĚT Aktuální otázky obecné a bohemistické lingvistiky

3. PŘEDMĚT z nabídky oboru Pedagogika / Pedagogická psychologie

4. CIZÍ JAZYK (AJ a NJ je možno studovat v rámci katedry AJL PedF UK, která zajišťuje i příslušné zkoušky)

STUDIJNÍ POVINNOSTI s výstupem potvrzení o splnění studijní povinosti

1. METODOLOGIE (kurz zakončený rozšířenou anotace disertační práce a její obhajobou)

2. PŘEDMĚT povinně volitelný  

DALŠÍ POVINNOSTI, které musí student plnit v průběhu studia

1. Konferenční aktivity - minimálně tři účasti

Aktivní účast na doktorandském semináři nebo pasivní účast na domácí konferenci

Aktivní účast na domácí vědecké konferenci

Aktivní účast na mezinárodní vědecké konferenci)

2. Publikační činnost - minimálně tři studie

2 studie v odborném periodiku nebo sborníku

1x studie v zahraničním odborném periodiku (nebo v cizím jazyce)

3. Vědecká práce

Zapojení do badatelského projektu řešeného školícím pracovištěm typu GAUK, GAČR, SVV apod.). Podání alespoň jednoho grantového projektu, by't by výsledek nebyl úspěšný.

Doporučené aktivity, které budou konkretizovány v ISP

1. Zahraniční studijní stáž v oborově příbuzném pracovišti (doporučená délka 3 měsíce) – dle možností studijní pobyt na bohemistických pracovištích Evropy. Zahraniční stáž (kromě ISP) musí být doktorandem zaevidována též v moduli „Evidence stáží“ v aplikaci SIS.

2. Podíl na vědecké a pedagogické činnosti katedry. Výuková činnost doktorandů v prezenční formě studia může probíhat v disciplínách, které podporují plnění studijních povinností doktoranda (přispívá k realizaci výzkumu apod.), nebo doplňují a rozšiřují vědecké a pedagogické zaměření doktoranda. Výuka probíhá za supervize školitele, nebo akademického či vědeckého pracovníka, který odborně garantuje obsah předmětu, v němž je doktorand výukou pověřen v rozsahu maximálně 4 hodiny týdně. Takováto forma výuky je zaznamenána v ISP.

3. Pedagogická praxe na základní nebo střední škole, tedy přímé výukové působení v rámci vzdělávacího oboru Český jazyk. Rozsah výukové povinnosti bude stanoven individuálně, přiměřeně ke studijním a badatelským aktivitám doktoranda, a podléhá schválení oborové rady.

DOPORUČENÝ POSTUP prací na disertační práci rozvržený na standardní dobu studia

Pravidelná účast na doktorských seminářích vypisovaných katedrou českého jazyka a prezentace referátu z vybrané výseče zkoumané problematiky

Zpracování rozšířené anotace disertace v 1. roce studia

Rešerše odborné literatury k tématu disertační práce do konce 2. roku studia

Rozpracování struktury disertační práce a dokončení jedné její kapitoly do konce 2. roku studia

Odevzdání pracovního rukopisu disertace do konce 3. roku, tzv. malá obhajoba

Odevzdání disertační práce ve 4. roce studia a její obhajoba

Zapojení studenta do zahraniční vědecké spolupráce pracoviště.

Ediční, popularizační a jiné podobné aktivity; silně doporučeno zejména v počátku studia je publikování recenzí nejnovějších odborných publikací oboru.

STÁTNÍ DOKTORSKÁ ZKOUŠKA (SDZ) kód v SIS  ODSZ01

SDZ má charakter vědecké rozpravy vymezené následujícími tematickými okruhy státní doktorské zkoušky:

Český jazyk (dvě vybrané disciplíny se zřetelem k tématu disertační práce)

Didaktika českého jazyka

Pedagogika či pedagogická psychologie

NABÍDKA PŘEDMĚTŮ

Nabídka kurzů a seminářů je zveřejněna a každoročně aktualizována na webových stránkách oddělení pro vědeckou činnost

Vykonání zkoušky/studijní povinnosti potvrdí vyučující do SIS a pro oddělení pro vědeckou činnost vyhotoví Zápis o dílčí zkoušce či Zápis o splnění studijní povinnosti na předepsaném formuláři, který je k vyzvednutí na oddělení pro vědeckou činnost nebo v oddíle formuláře.
Poslední změna: 12. únor 2018 11:43 
Sdílet na: