Evidence studentů se SP

Vážení studenti,


dovolujeme si Vás informovat o jednotlivých krocích, které je třeba vykonat pro zařazení mezi studenty se specifickými potřebami PedF UK.


1) Posudek od lékaře


Při žádosti o zařazení mezi studenty se specifickými potřebami je třeba připravit si k funkční diagnostice (platí též pro studenty z jiných fakult) potvrzení od lékaře, ze kterého vyplývá charakter Vašich specifických potřeb. Tyto dokumenty budou zařazeny do Vaší osobní složky a bude s nimi nakládáno pouze ve Váš prospěch a v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Jako posudek od lékaře mohou sloužit také následující dokumenty:


- doklad o zdravotním postižení (§ 67 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti)

- doklad o invaliditě libovolného stupně (§ 39 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění)

- průkaz mimořádných výhod libovolného stupně (§ 34 zákona č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením)

- doklad o specifické poruše učení (zjištěné na základě psychometrických testů)

- lékařskou zprávou o výsledcích odborného lékařského vyšetření (v případě osob s psychickou poruchou nebo s chronickým somatickým onemocněním, pokud se nemohou prokázat výše uvedenými doklady)


Nejste-li si jisti či máte obtíže se získáním výše uvedeného potvrzení, obraťte se na referentku pro studenty se specifickými potřebami (viz níže).


2) Informovaný souhlas


Informovaný souhlas, ve kterém je uvedeno, jakou formou dokládáte Vaše specifické potřeby při studiu a jak a za jakým účelem bude s Vaší dokumentací nakládáno, se obvykle podepisuje na schůzce s funkčním diagnostikem. Je nezbytným přepokladem pro Vaši registraci mezi studenty se specifickými potřebami. Formulář je k dispozici na Studijním oddělení nebo je ke stažení zde.


3) Funkční diagnostika


Pro zařazení do Evidence studentů se SP na všech fakultách Univerzity Karlovy je nutné absolvovat funkční diagnostiku, která bude při studiu sloužit jako Váš doklad o možných modifikacích průběhu vzdělávání. Jako podklad k této diagnostice slouží potvrzení od lékaře (či jiný výše uvedený dokument). Funkční diagnostika je provedena odborníky přímo na Pedagogické fakultě a v jejím rámci jsou sestavena mimo jiné doporučení a úpravy v kurzech oboru, do kterého jste se zapsal/a. Zpracovává se na zvláštní formulář známý pro všechny pedagogy na PedF UK, po jehož předložení se budete domlouvat s konkrétními pedagogy na modifikaci výuky, popř. zkoušení.


Funkční diagnostika probíhá formou přibližně hodinového rozhovoru s odborníkem z Pedagogické fakulty, v rámci kterého projdete Vaše zkušenosti se vzděláváním, modifikacemi a úpravami na nižších stupních studia (popř. na jiné vysoké škole, jiném oboru). Společně naleznete při procházení Vaší budoucí studijní trajektorie oblasti, ve kterých bude třeba modifikaci vhodně nastavit. Nejedná se tedy o lékařské vyšetření nebo práci s diagnostickým nástrojem (vájimkou je DYS-test, který slouží k diagnostice specifických poruch učení.


Pracovník provádějící funkční diagnostiku (FD) informuje studenta o možném využití posudku v průběhu studia, přičemž student může posudek FD využít jako podklad pro požadované modifikace studijních podmínek nebo v kontaktu s vyučujícími. O využití posudku rozhoduje vždy student. Doporučení pro studium, která jsou součástí posudku, nejsou realizována automaticky bez podání žádosti studenta o patřičné úpravy studijních podmínek. To platí i pro informování vyučujících o přítomnosti konkrétního studenta v rámci výuky. Student informuje vyučující sám na podkladě provedené diagnostiky nebo ve spolupráci s referentkou pro studenty se specifickými potřebami či s katederním koorinátorem pro studenty se SP.


Za účelem tvorby posudku FD můžete rovnou kontaktovat vybraného funkčního diagnostika, anebo se obraťte na referentku pro studenty se specifickými potřebami Mgr. Kristýnu Janyškovou, Ph.D. na (akuálně na mateřské dovolené), která Vás s konkrétním diagnostikem propojí.


Důležité: do odvolání se obracejte na Bc. Veroniku Chalupovou .


Kat. A = zrakové postižení: PhDr. Pavlína Šumníková, Ph.D.

Kat. B = sluchové postižení: doc. PhDr. Kateřina Hádková, Ph.D.

Kat. C = tělesné postižení: Mgr. Kristýna Janyšková, Ph.D.

Kat. D = specifické poruchy učení: PhDr. Klára Špačková, Ph.D. , Mgr. et. Mgr. Olga Kučerová, Ph.D.

Kat. E = PAS: PhDr. Hana Sotáková, Ph.D.

Kat. F = psychické problémy, zdravotní znevýhodnění: doc. PhDr. PaedDr. Anna Kucharská, Ph.D. , PhDr. Pavla Presslerová, Ph.D.

Kat. F = chronické somatické onemocnění:


Všechny informace se dočtete také na webových stránkách Univerzity Karlovy.


-------------------------------------------

Žádáme studenty z jiných fakult, aby (pokud se na nás budou obracet s žádostí o posudek fuknční diagnostiky) věnovali pozornost náležitostem postupu - co vše je pro zpracování posudku nutné. Informace najdete v záložce Pro studenty se SP z jiných fakult.Poslední změna: 4. leden 2024 17:36 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na: