obor České a československé dějiny


Obor - České a československé dějiny


Metodologický kurz Výzkumné dovednosti - jejich tréning a podpora

bloková výuka 18. - 20. 9. 2019 na katedře psychologie PedF UK Myslíkova 7, Praha 1, místnost M36

Podrobnější informacezde


Předmět: Aktuální problémy českých a československých dějin kód v SIS: OD0805001

Dvouhodinové přednášky a semináře zaměřené na konkrétní problémy a aktuální stav základního výzkumu i jeho směřování. Cílem kurzu je poskytnout doktorandům vhled do aktuálního výzkumu českých a československých dějin, nejnovějších historických poznatků, metodologie, diskutovaných otázek a tak jim umožnit orientaci ve zvoleném vědním oboru. Kurz je zakončen komisionální zkouškou.

Doba konání: 16,30 – 18,00 hodin, není-li uvedeno jinak

Místo: UK PedF Praha, M. D. Rettigové 4, Katedra dějin a didaktiky dějepisu, 4. patro,č. dveří 405.

Doba konání přednášek bude doktorandům předem oznámena.

Pravěk 

prof. PhDr. Petr Charvát, DrSc.             

Raný středověk

prof. PhDr. Petr Charvát, DrSc.

Vrcholný středověk

prof. PhDr. Kateřina Charvátová, CSc. 

Pozdní středověk

bude upřesněno

Raný novověk

prof. PhDr. Vít Vlnas, Ph.D.               

Dějiny 19. století

prof. PhDr. Jiří Pokorný, CSc.              

Období  1901 – 1945

doc. PhDr. Jan Galandauer, DrSc.

Soudobé dějiny

bude upřesněno

Vývoj českého dějepisectví

PhDr. Blanka Zilynská, Ph.D.

Aktuální otázky dějin umění

prof. PhDr. Vít Vlnas, Ph.D.

Církevní dějiny

prof. PhDr. Kateřina Charvátová, CSc.

Stav a úkoly historické regionalistiky v českých zemích

PhDr. Bohdan Zilynskyj, Ph.D.

Dějiny národnostních menšin na území ČR

PhDr. Jiří Kořalka, DrSc.

Dějiny školství a vzdělanosti

doc. PhDr. Ivana Čornejová, CSc.

Dějiny české literatury a její ediční pokrytí

prof. PhDr. Dagmar Mocná, CSc.

Dějiny Slovenska

PhDr. Bohdan Zilinskyj, Ph.D.
Poslední změna: 20. červen 2019 12:49 
Sdílet na: